TYT - AYT Din Kültürü: Hind ve Çin Dinleri TEST - 2


Hind ve Çin Dinleri konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Hind ve Çin Dinleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hind ve Çin Dinleri konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hind ve Çin Dinleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Hind ve Çin Dinleri TEST - 2
1.
- Hayat acı ve ıstıraptır. Ölüm, hastalık, yaşlılık, sevdiğiniz bir şeyin devamlı olmaması, istediğimiz şey­lere ulaşamama gibi hususlar acı ve ıstıraptır

- Acı ve ıstırabın kaynağı, istek ve arzulardır. Kişinin, hayatta acı çekmesinin nedeni, onda bulunan is­tek, hırs ve arzulardır.

Yukarıda verilen öğretiler aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Buda İnancı
Soru Açıklaması
2.
- Hz. İbrahim'den (a.s.) itibaren Arabistan'da yaşa­nan ve tek Allah (tevhid) inancına dayanan inanç sistemine denir.

- Bu inanca sahip olan kişiler, Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanmışlardır.

Verilen bilgilerin ait olduğu inanç sistemi aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haniflik
Soru Açıklaması
3.
Kökeni çok eski tarihlere dayanır. Hinduizm'de mutlu­luk ve şans getirdiğine inanılan en uğurlu semboldür. Evlerin ve tapınakların girişinde, hediyelik eşyalarda, düğün ve bayramlarda dini motif olarak tenasüh ve döngüsel hayatın da sembolüdür.

Bu verilenler Hindu inancında aşağıdaki semboller­den hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Svastika
Soru Açıklaması
4.
Hint toplumu çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Kast siste­mi denilen bu sınıfsal ayrım, Hint inançlarına dayan­maktadır. Bu inançlara göre kastlar, yaratıcı tanrı kabul edilen Brahma'nın vücudundan yaratılmıştır.

Buna göre Hind toplumunda "Brahmanlar" aşağıda­kilerden hangi sınıfı temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Rahipler ve aydınlar sınıfı
Soru Açıklaması
5.
- Hindistan'da karşılaşılan bir inanç sistemidir.

- Kurucusu Guru Nanak Hindu aileden gelmiş olma­sına rağmen Müslümanların bulunduğu toplumda yaşamıştır.

- Kutsal kitapları Adi-Granth'tır.

- İnanç sahipleri, saç ve sakal kesmezler, diz altında bağlanan kısa pantolon giyerler, sağ bilek üzerine çelik bilezik takar ve kama taşırlar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen inanç sistemi aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sihizm
Soru Açıklaması
6.
- Hayat acı ve ıstıraptır. Ölüm, hastalık, yaşlılık, sev­diğimiz bir şeyin devamlı olmaması, istediğimiz şey­lere ulaşamama gibi hususlar acı ve ıstıraptır.

- Acı ve ıstırabın kaynağı, istek ve arzulardır. Kişinin, hayatta acı çekmesinin nedeni, onda bulunan is­tek, hırs ve arzulardır.

Yukarıda verilen öğretiler aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Buda İnancı
Soru Açıklaması
7.
Tanrının birliği, ibadette ilahi adın tekrar tekrar zik­redilmesi, çeşitli kastlardan insanların eşitliği, putla­ra tapınmanın kötülüğü, sevginin önemi ve rehber olarak "guru"ya (rehber) ihtiyaç bulunduğu şeklinde özetlenen dini anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sihizm
Soru Açıklaması
8.
Nirvana, bir tür gerçeği olduğu gibi kabul etmenin ge­rektiğini anlatan ve kişinin bulunduğu durumdan mem­nun olması gerektiğini anlatan bir felsefedir. Nirvana'ya ulaşmanın en etkili yolu, aşırı duyguları, ihtirasları kont­rol altına alabilmektir. Bu anlayışın en önemli düşün­cesi, kişinin hayatı boyunca yaptığı eylemlerin ileriki hayatında önüne geleceğini düşüncesidir.

"Nirvana" anlayışı aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir kurtuluş inancıdır?
Doğru Cevap: "B" Budizm
Soru Açıklaması
9.
Bir tür sebep-sonuç kanunudur. Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecek­tir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle kar­şılaşacaktır.

Hinduizm'de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki dinlerden hangisinde "Kast Sistemi" bulu­nur?
Doğru Cevap: "A" Hinduizm
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Hind ve Çin Dinleri TEST - 2
11.
Hint dinlerinde, bir ruhun ve bilincin, sürekli doğum - yaşam - ölüm ve yeniden doğum döngüsünden kurtu­lup, aydınlığa ve özgürlüğe kavuşmasıdır.

Yukarıda verilen açıklama, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Mokşa
Soru Açıklaması
12.
Hint toplumu çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Kast siste­mi denilen bu sınıfsal ayrım, Hint inançlarına dayan­maktadır. Bu inançlara göre kastlar, yaratıcı tanrı kabul edilen Brahma'nın vücudundan yaratılmıştır.

Buna parçaya göre Hind toplumunda "Kşatriyalar " aşağıdakilerden hangi sınıfı temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hükümdar sülalesi ve askerler sınıfı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.