TYT - AYT Din Kültürü: Hind ve Çin Dinleri TEST - 1


Hind ve Çin Dinleri konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Hind ve Çin Dinleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hind ve Çin Dinleri konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hind ve Çin Dinleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Hind ve Çin Dinleri TEST - 1
1.
- Hayat, ıstırap ile doludur. Zevk ve sefa, bir hayal, bir aldatıcı rüyadır.

- Doğum, ihtiyarlık, hastalık ve ölüm de acı bir ıstı­raptır.

- Bu ıstıraplardan kurtuluşa mani olan şey, bilgisiz­lik yüzünden kapıldığımız hevesler ve ne olursa ol­sun, muhakkak yaşama arzumuzdur.

- Yaşama hevesinin sönmesi ile, insan rahata kavu­şur. Bu hale "Nirvana" ismi verilmektedir. Nirvana, hiçbir hevesi ve ihtirası olmayan bir insanın, dün­ya zevklerinden elini çekerek kutsal istirahate ka­vuşması demektir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen inanç sistemi aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Budizm
Soru Açıklaması
2.
Kökeni çok eski tarihlere dayanır. Hinduizm'de mutlu­luk ve şans getirdiğine inanılan en uğurlu semboldür. Evlerin ve tapınakların girişinde, hediyelik eşyalarda, düğün ve bayramlarda dinı motif olarak tenasüh ve döngüsel hayatın da sembolüdür.

Bu parçada verilenler Hindu inancında aşağıdakiler­den hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Svastika
Soru Açıklaması
3.
- Dünya'da bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin tanrının ışığı veya irfanı olduğuna inanırlar.

- Asıl kıbleleri Güneş olup, ateşi yüceltirler ve onu kıble kabul ederek ateş önünde dua ederler.

- Dinı törenlerinde ateşin önünde ayinler yapmala­rının sebebi, ateşin karanlığı önlemesidir.

Yukarıda birtakım özellikleri verilen inanç sistemi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zerdüştlük
Soru Açıklaması
4.
- M.Ö. 551 - 478 yılları arasında Çin'de yaşamıştır.

- Toplumsal barışı tesis etmenin eğitimden geçtiği­ne inanmıştır.

- Amacı erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluş­turmaktır.

Yukarıda bilgisi verilen din kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konfüçyüs
Soru Açıklaması
5.
Hint toplumu çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Kast siste­mi denilen bu sınıfsal ayrım, Hint inançlarına dayan­maktadır. Bu inançlara göre kastlar, yaratıcı tanrı kabul edilen Brahma'nın vücudundan yaratılmıştır.

Buna göre Hind toplumunda "Vaisyalar " aşağıdaki­lerden hangi sınıfı temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tüccar, esnaf ve çiftçi sınıfı
Soru Açıklaması
6.
Himalaya'nın yüksek tepeleri, Brindaban ve Benares şehirleri, sevap kazanmak için suyunda yıkanılan Ganj ve Jumna (Yamuna) nehirleri kutsal sayılır ve her yıl bu mekanlar hac amacıyla ve ibadet niyetiyle ziyaret edil­mektedir. Dindar insanların, evlerinde, tanrılarının hey­kellerini koydukları ibadet için hazırlanmış kutsal köşe veya mekanlar bulunmaktadır. İnsanlar yıkayıp temiz­ledikleri tanrının heykeli karşısında tefekküre dalar, tak­dime olarak heykelin önüne güzel kokulu ağaç, çiçek, yemek, meyve ve pirinç koyarlar; boynuna ipten ger­danlık takar, alnına güzel kokular sürer, tütsü koyar ve fenerler yakarak etrafında dolanırlar.

Bu parçada verilen bilgiler aşağıdaki inançlardan han­gisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Hinduizm
Soru Açıklaması
7.
Budda ve öğrencileri arasında geçen diyalog ve vaaz­ları içeren öğretiye verilen ad aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "D" Sutta Pitaka
Soru Açıklaması
8.
Bir nevi gerçeği olduğu gibi kabul etmenin gerektiğini anlatan ve kişinin bulunduğu durumdan memnun ol­ması gerektiğini anlatan bir felsefedir.

Bu parçada verilenler aşağıdakilerden hangisi için ge­çerlidir?
Doğru Cevap: "D" Nirvana
Soru Açıklaması
9.
- Ciddiyet; saygı görmek için

- Cömertlik; her şeyi elde etmek için

- Samimiyet; herkesin güvenini kazanmak için

- Çalışkanlık; başarılı olmak için

- Nezaket; başkalarını hizmetinde kullanmak için

Yukarıda verilen Konfüçyüs öğretilerini aşağıdakiler­den hangisi içerir?
Doğru Cevap: "E" Beş Erdem
Soru Açıklaması
10.
Tao inancında idareci nefsini gurur ve kibirden uzak­laştırıp mütevazı olması gerekir.

Tao felsefesine göre bir idarecide bulunması gereken vasıf, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevazu
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Hind ve Çin Dinleri TEST - 1
11.
MS. 16. yüzyılda Hindistan'da Guru Nanak tarafından kurulmuş bir dindir. Buda ve Vardhamana gibi Hindu­izmin yozlaşmasından memnun olmayan Guru Nanak, Hinduizm'in tanrı anlayışına, kast sistemine ve din adamlarının otoritesine karşı çıkmıştır. Nanak, daha sonra İslam dini ile karşılaşmış ve tevhit inancı gibi ba­zı İslami prensipleri Hindu inançları ile harmanlayarak yeni bir din kurmuştur.

Parçada hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sihizm
Soru Açıklaması
12.
Hindu inanışında ölüler yakılır. Ceset yakılarak beden­den ayrılan ruhun yeni bir bedene girmesine yardım­cı olunduğu düşünülür. Ayrıca insanın evrende bulu­nan dört temel unsurdan oluşması nedeniyle, yakma eyleminin tekrar bu dört unsura dönüşü ifade ettiğine inanılmaktadır.

Hindu inancında aşağıdakilerden hangisi evrende bu­lunan dört unsurdan değildir?
Doğru Cevap: "B" Tahta
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.