TYT - AYT Din Kültürü: Güncel Dini Meseleler TEST - 2


Güncel Dini Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Güncel Dini Meseleler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güncel Dini Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güncel Dini Meseleler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Güncel Dini Meseleler TEST - 2
1.
"De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çök­tüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfle­yenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." (Felak sursi, 1-5. ayetler )

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sihir yapanlar
Soru Açıklaması
2.
"Kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur." (Bakara suresi, 173. ayet)

Bu ayet günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde aşağıdaki kurallardan hangisine örnek olur?
Doğru Cevap: "D" Zaruretler yasakları mubah hale getirir.
Soru Açıklaması
3.
"Çerçevelenmemiş çıplak bir dam üzerinde uyurken ondan düşüp de ölen bir kimseye karşı bir sorumluluk yoktur. (Yani suç kendisinindir) veya "Kim de deniz dal­galandığı bir anda deniz taşıtlarına binerse, bu yüzden helak olursa ondan da kimse sorumlu değildir." (Hadis)

Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İş güvenliği
Soru Açıklaması
4.
Kişinin bir olayda, bir hareketinde bencilce davranıp davranmadığını ortaya çıkarmak üzere, kendi içinde bir tür mahkeme kurup, vicdanının sesine kulak vererek ve vicdani olmayı esas alarak, doğru gözlem, tarafsız ve dürüst bir muhakeme ve kuşku taşımayan öz eleş­tiri yapmasıdır.

Bu parçadaki belirleme aşağıdakilerden hangisine ait­tir?
Doğru Cevap: "A" Nefis muhasebesi
Soru Açıklaması
5.
Müslüman için dini yönden bilinmesi gereken, Hz. Mu­hammed (s.a.v.)'in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği mutlak ve kesin olarak belli esas, hüküm ve ha­berler demektir.

Bu parçada verilenler tanım, aşağıdakilerden hangi­si için geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Zarurat-ı Diniyye
Soru Açıklaması
6.
- "Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz işi iyi yapanların ecrini zayi etme­yiz." (Kehf suresi, 30. ayet)

- "Allah kulunu, helal kazanç talebinden yorgun düş­müş görmeyi sever " (Tac suresi, 35. ayet)

Bu ayet ve hadiste aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" İşini sağlam ve iyi yapma
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber' e (s.a.v.) tereyağı, peynir ve kürk hak­kında soruldu. Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "He­lal, Allah'ın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da ki­tabında haram kıldığıdır. Hakkında sükut geçtikleri ise insannın kendi seçimlerine bırakılmış alandır ". (Tirmi­zi)

Verilen hadis günümüz fıkıh problemlerinin çözümün­de aşağıdaki kurallardan hangisine örnek olur?
Doğru Cevap: "E" Eşyada asıl olan ibahadır.
Soru Açıklaması
8.
İbn Abbas: "Cahiliyye halkı, bazı şeyleri yer, bazılarını yemezlerdi. Allah, Peygamberini gönderip helal ve ha­ram kıldığı şeyleri açıkladı. Allah'ın helal kıldığı şeyler helal, haram kıldığı şeyler de haramdır." demiştir.

Verilen hadis aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Helal ve haram kılan yalnız Allah'tır.
Soru Açıklaması
9.
"İki kadından biri: 'Babacığım! Onu ücretli olarak tut;ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir (emın) adamdır' dedi." (Kasas suresi, 26. ayet)

Bu ayetlerde işçilerin aşağıdaki özelliklerinden han­gisine vurgu yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" İnanç bakımından Müslüman olması
Soru Açıklaması
10.
İslama girmeden önce hristiyan olan Adiy b. Hatim Pey­gamberimiz'a (s.a.v.) gelmiş, O'nun "Allah'ı bırakıp ha­hamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesıh'i rab bil­diler ... " (Tevbe, 31) ayetini okuduğunu işitince: "Ya Rasülallah ! Onlar bunlara ibadet etmediler." demiş, Ra­sul-i Ekrem de şu cevabı vermiştir: "Evet, dediğin doğ­rudur; ancak bunlar onlara helali haram kılmış, hara­mı da helal kılmışlar, onlar da bunları uygulamışlardır; işte onların bunlara ibadeti bundan ibarettir."

Bu parçada verilenler, aşağıdaki kaidelerde hangisiy­le örtüşür?
Doğru Cevap: "A" Helal ve haram kılan yalnız Allah'tır.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Güncel Dini Meseleler TEST - 2
11.
İslam inancında haram kılınan yiyecekler, kesilmiş ve öldürülmüş olmayıp müdahalesiz ölen kara hayvanı­dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu havyaların yenmesinin haram olmasının hikmetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Bu tür hayvanların ekolojik dengede görevlerinin olması
Soru Açıklaması
12.
İçki, önce işe aklı zaafiyete uğratmak ve tahrip etmek­le başlamakta, sonraları bünyede kalıcı illetlere yol aç­makla cana ve nesle zarar vermekte, gereksiz bir fahiş gider olması hasebi ile malı bütçeyi sarsmakta ve bü­tün bu zararlar dını hayat, olumsuz değer olarak yan­sımaktadır.

Bu parçada verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Kur'an, hemen her kötülüğün anası hükmünde bu­lunan içkiyi haram kılmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber şöyle der:

- "Aldatan bizden değildir."

- "Doğru tüccar şehitlerle beraber olacaktır."

- "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır."

- "Kazancın en kötüsü, haram yollardan elde edilen­dir.''

Bu hadislere göre aşağıdakilerden hangisi helal ka­zanca girer?
Doğru Cevap: "E" Müslüman olmayan ülkelerle yapılan ticaretle el­de edilen para
Soru Açıklaması
14.
Servet sahiplerinin üretimsiz, emeksiz ve risksiz olarak mal sahibi olma talepleri önlenmiş ve sınırsız zengin­leşme duygularına set çekilmiştir. Dolayısıyla ya karz-ı hasen yoluyla ecrini Allah'tan bekleyerek karşılıksız borç verecektir veya para talep eden şahısla yatırıma ortak olacaktır. Bu da sermaye sahibinin, elini taşın al­tına koyması manasına gelmektedir. Zıra kar ve zarara ortak olacaktır.

Bu hadise göre İslam ekonomisine yönelik aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumdaki serveti yaymak ilahı bir maksattır.
Soru Açıklaması
15.
- "Allah, iş ve meslek sahibi mümini sever."(Hadis)

- "Hiçbiriniz, el emeğinden daha hayırlı olan bir yol­dan lokma yememiştir; yani, yediğiniz en hayırlı lokma, el emeğinden kazandığınız lokmadır." (Buharı)

- "Herhangi birinizin, ipini sırtına alıp bir demet odun getirerek satması -ve bununla Allah'ın, o kimsenin şerefini korumuş olması- halktan istemesinden da­ha hayırlıdır; onlar da ya verirler, veya vermezler." (Buharı, Müslim)

Bu hadisler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İş ve çalışmanın değeri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.