TYT - AYT Din Kültürü: Gönül Coğrafyamız TEST - 2


Gönül Coğrafyamız konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Gönül Coğrafyamız Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gönül Coğrafyamız konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gönül Coğrafyamız Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gönül Coğrafyamız TEST - 2
1.
İnsanların normal yaşamlarını sürdürmeleri, fikri', siyası, mimarı, sanat eserleri vermeleri için uygun fiziki özel­liklerine sahip bölgelerde yaşamaları kaçınılmazdır . Adalardan veya buzullardan oluşan bir yerde insanla­rın medeniyet kurmaları son derece güçtür. Aynı şekil­de, o bölgede kurulan medeniyetin diğer medeniyet­lerle etkileşimini, iletişimini sağlaması, kendi değerle­rini yaygınlaştırması oldukça zor olacaktır.

Bu parçada medeniyetlerin ortaya çıkmalarında, han­gi faktöre yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafya
Soru Açıklaması
2.
- Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderilen ilahı vahyin muhatabı insandır. Ancak önceki pey­gamberlerin her biri yerel ölçekte ve sadece ken­di toplumlarına gönderilmiştir. Nitekim bir rivayet­te Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: "Önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen beş şey bana verildi: .. "Benden önceki peygamberler sade­ce kendi kavimlerine gönderildikleri halde, ben bü­tün insanlığa gönderildim."

- Kur'an-, Kerim'e göre Kur'an'ı tebliğ eden elçi Hz. Muhammed tüm alemler için bir uyarıcıdır. Bu yö­nüyle Hz. Peygamberin risaleti; tüm insanları kap­sayıcı ve sürekli olması açısından da önemlidir.

Parçada verilenler İslam Medeniyetinin hangi özelli­ği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Evrensel olması
Soru Açıklaması
3.
Kültür: İnsanların toplumsal yaşam içinde tarih boyun­ca ürettikleri bütün maddi ve manevi değerlerin hep­sini dile getirir. Kültür maddi ve manevi olarak ikiye ay­rılır. Maddi kültür insanın doğa ile etkileşimi sonucu ürettiği her şeydir .

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürün özellik­lerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kültürün manevi ögeleri, maddi ögelerinden hızlı değişir.
Soru Açıklaması
4.
- Mezhebin kurucusu, ehl-i sünnet mezhebinin iki önemli temsilcisinden biri olup çeşitli din, inanç, ideoloji, kültür ve medeniyetlere ev sahipliği ya­pan Maveraünnehir'de dünyaya gelmiş; dinı, fel­sefıve siyası görüşlerin ortaya çıktığı ve İslam inan­cına hem dışarıdan hem içeriden zararlı ve yıkıcı düşüncelerin sokulmaya başlandığı bir dönemde yaşamıştır.

- Bu mezhebe göre, iman; "Kalp ile tasdik, dil ile ik­rar"dır. Diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik et­meyen kimse mümin değildir. Akıl, Allah'ın insan­lara verdiği en büyük nimet olup, Allah'ın varlığını bulabilecek güçtedir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki mezheplerden han­gisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" Maturidilik
Soru Açıklaması
5.
13. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir düşünürdür. Eşit­likçi, insancıl, ahlaki erdemleri gözeten bir düşünce sis­temini yansıtır. "Makalat" adlı eseri vardır. Alevi-Bek­taşi geleneğini kırsal kesimlerden kentlere doğru yay­mıştır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki öğretilerden han­gisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Bektaşilik
Soru Açıklaması
6.
"Evrensel düzeye ulaşmış bir kültür veya benzer kül­türlerin oluşturdukları anlama, yaşama, bilgi, teknolo­ji ve maddı - manevı kurumların bütünüdür."

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uygarlık
Soru Açıklaması
7.
- Kuzey Afrika'da İslam kültür ve medeniyetinin en önemli havzalarındandır.

- EyyObiler döneminde ise Nizamiye medreselerinin benzerleri burada kurularak Sünnıliğin güç kazan­ması sağlanmıştır.

- Fatımiler zamanında Şiiliğin yayılması için kurulan el-Ezher Medresesi de bu dönemde sünni ilim mer­kezine dönüştürülmüştür.

- lbn Haldun, lbn Tağri- berdi, Ahmed b. Abdülveh­hab en-Nüveyri, Zeynüddin İbn Nüceym, Makrızi, SüyOti, Şemseddin es-Seha- vi ve İbn Hacer el-As­kalani dönemin en önemli alimlerindendir.

Bu parçada sözü edilen İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mısır
Soru Açıklaması
8.
- Allah'ın fiillerinin muhakkak bir sebep ve hikmeti vardır. Fakat kul her zaman bu sebep ve hikmetle­ri bilemeyebilir.

- Peygamberlerde aranan niteliklerden biri de erkek olmaktır. Bu sebeple kadın peygamber gönderil­memiştir.

- Allah'ın nefsı kelamı işitilemez. İşitilen nefsı kela­mın varlığını gösteren lafzı kelam yani Kur'an'ın harf ve sesleridir.

Yukarıda bazı görüşleri verilen mezhep aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maturidi
Soru Açıklaması
9.
- "Bir milletin dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, lisani, ak­li birikimlerinin bir bütünüdür." (Z.Gökalp)

- "İnsanın kendini ve tabiatı idare etme yoluyla mey­dana getirdiği eserlerdir." (A. Young)

- "Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aşılanan davranışlardır." (A.Tozzer)

Yukarıda yapılan tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
10.
Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Osman (r.a.) dönemlerinde Ah­med b. Kays, Ubeydullah bin Ziyad ve Osman b. Said komutasındaki İslam ordularının gelişiyle İslam ile ta­nışmıştır. Ancak İslam ordularının Türkistan'da özellik­le de Maveraünnehlr'de kalıcı başarılar kazanması Ku­teybe b. Müslim'in Horasan valisi tayin edilmesiyle baş­lamıştır.

Bu parçada sözü edilen İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkistan
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gönül Coğrafyamız TEST - 2
11.
- Şirkin reddedilmesi,

- Her işte yalnızca Allah'ın (c.c.) rızasının gözetilme­si,

- Kabe örneğinde olduğu gibi şehrin merkezinde mescidin bulunması,

- Hayata bakışta din, dünya ve ahiret ayrımının ol­maması.

Yukarıda verilenler İslam Medeniyetinin hangi esası­na örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Tevhit
Soru Açıklaması
12.
- Ülkenin sembolü olarak bilinen ve İslam medeni­yetine ait en önemli eser ise Agra kentinde bulu­nan Taç Mahal'dir. Taç Mahal, dünyanın yedi hari­kasından biri olarak kabul edilen ve Babürlü sul­tanlarından Şah Cihan'ın, eşi Mümtaz Mahal için insan gücüyle inşa ettirdiği bir eserdir.

- Gaznelilerle beraber açılmaya başlanan medrese­lerde ilimler okutulmuş ve Şirağ Dehi evi, Nizamud­din Evliya, Ebu Fahruddin Zerradi ve Hüsamud- din Multani gibi önemli alim yetişmiştir.

- Hindistan'da daha çok sufilerin ön plana çıktığı gö­rülür. Örneğin es-Sülemi, el-Gürğani ve ed-Dekkak en tanınan sufilerdendir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki İslam ülkelerinden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" Hindistan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin doğu­şunda etkili olan en önemli kaynaktır?
Doğru Cevap: "A" Kur'an
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin özellikerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Farsça, İslamiyet'in yayılması ile uluslararası bir dil olarak dünya tarihindeki yerini almıştır.
Soru Açıklaması
15.
1- Toplumların tarihı süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri, yaşam tarzları, övünç­leri, davranışları, bunları elde etme ve aktarma yol­ları, kendilerine özgü inanç ve adetler bütününe denir.

2- İnsanın üzerinde etkili olan şartları kontrol ama­cıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilatın bütününe denir.

Yukarıda yapılan tanımlama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Kültür - Medeniyet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.