TYT - AYT Din Kültürü: Gönül Coğrafyamız TEST - 1


Gönül Coğrafyamız konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Gönül Coğrafyamız Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gönül Coğrafyamız konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gönül Coğrafyamız Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gönül Coğrafyamız TEST - 1
1.
- "Bir olalım, iri olalım, diri olalım."

- "İncinsen de incitme."

- "Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız."

- "İki nesne en büyüktür: Bilgi ve yumuşaklık. Bilgi ile doğruya yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır."

- "İnsanoğlu için en kutsal ibadet çalışmak, doğru­luk ve insan sevgisidir."

Hacı Bektaş-ı Veli'nin yukarıdaki, düşünceleriyle ilgi­li aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Gerek barışçıl tutumu, gerekse birleştirici söylem­leriyle toplum içerisinde oldukça olumlu bir etki bırakmıştır.
Soru Açıklaması
2.
- "İbrahim, ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat O, Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslüman'dı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi." (Al-i İmran Suresi, 67. ayet)

- "Sen kendi varlığını tertemiz olarak bu yola (dine) yönelt. Allah'ın tabiatına. O bütün insanları yara­tandır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Doğru yol işte budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmez­ler." (Rum Suresi, 30. ayet)

Bu ayetlerde ifade edilen inanç sistemi aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haniflik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Bireysel özelliğe sahiptir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi medeniyet için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Dini', ahlaki, estetik duyguların bütünüdür.
Soru Açıklaması
5.
İslamiyet insanları yanlış inançlardan ve kötü davranış­lardan kurtarmak için gönderilmiştir. İslam dini tek tan­rıya inanmayı isteyen ve gerektiren bir dindir. İnanç esaslarının içinde en başta Allah'a iman gelmektedir. İmanın şartlarının ilki olan bu inanç, İslam Medeniye­ti'nin temel bir özelliği olmuştur. Çünkü İslamiyet çok tanrıcılık ve puta tapıcılık ile savaşmış; insanları eşi ve benzeri olmayan tek Allah'a çağırmıştır.

Bu parçada verilenler İslam medeniyetinin hangi de­ğerine örnek olur?
Doğru Cevap: "B" Tevhit
Soru Açıklaması
6.
İslam'da yönetim anlayışında meşruiyet, "Ey iman eden­ler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Sonra kendinizden olan emir sahiplerine itaat edin." (Nisa,59) ilahi emrine dayanır. Bu nedenle hükümleri tatbik­te keyfilik olmaz.

Aşağıdakilerden hangisi İslami anlamda, yönetimle ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yönetim, tecrübesi daha çok olana verilmelidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, 11. yüzyıldan itibaren Türk­ler arasında yetişip Anadolu'nun İslamlaşmasını sağ­layan şahsiyetlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Cengiz Han
Soru Açıklaması
8.
5. ve 6. Asırda, Hicaz bölgesindeki bu şehir bölgenin ti-cari faaliyetlerinin merkezinde olup, Avrupa ile Hind is-tan arasındaki uluslararası ticaretin, Yemen'den başla-yan ve Şam'da sona eren güney - kuzey ticaretinin, Ha-beşistan'dan Mezopotamya'ya ve Mısır'dan Basra Kör-fezi ve Yemen'e giden ticaret yollarının mutlaka uğra-dıkları bir istasyon pozisyonunda yer almaktadır.

Parçada sözü edilen yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mekke
Soru Açıklaması
9.
Adalet, hukuk devletinin temelidir. Bu itibarla Hz. Al­lah, insanların hak ve hukuka uygun davranmasını is­teyerek; "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakın­lara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve az­gınlığı da yasaklar." (Nahl, 90) ayeti ile toplumsal me­selelerde hak ve hukuku temel esas olarak belirlemiş­tir. Bu da toplumda güvene dayalı sosyal hayatın temi­ni, haksızlıkların ortadan kaldırıldığı bir sistem anlayı­şı ile gerçekleşecektir.

Bu parçada İslam Medeniyetinde yönetim esasları olarak hangisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
10.
"Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin ... "(Kehf su­resi, 29. ayet)

Bu ayet İslam medeniyetinin hangi esasıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Hürriyet
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gönül Coğrafyamız TEST - 1
11.
- 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eserdir.

- Yusuf Has Hacib bu eserini her iki Dünya'da da mut­luluğa kavuşmak için gidilmesi gereken yolu gös­termek maksadıyla yazılmıştır. Yusuf Has Hacib'e göre, öteki Dünya'yı kazanmak için bu Dünya'dan el etek çekerek yalnızca ibadetle vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü böyle bir insanın ne kendisi­ne ne de toplumuna bir yararı vardır.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerde hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
12.
- Bir toplumun sahip olduğu, tarih boyunca meyda­na getirdiği fikir, sanat, duyuş ve değerlerin tümü­dür.

- "İnsanın kendini ve tabiatı idare etme yoluyla mey­dana getirdiği eserlerdir." (A. Young)

- Toplumların yaşadığı ve paylaştığı ortak değerler­dir.

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
13.
- Yaşadığı dönemin Türk toplumunun bozkırlarda at koşturan, yani göçebe insanlar olduklarını; ka­dın-erkek, yaşlı genç herkesin hareketli ve kendi gelenek ve göreneklerini diri tutma yolunda başa­rılı ve mücadeleli bir hayatın içinde olduklarını çok iyi biliyordu.

- Bu insanlara O, kılı kırk yaran fıkıh kuralları içinde ve Arap -Acem kültür çevresinin etkileriyle boğul­muş karma karışık bir İslam yerine , samimi ve sar­sılmaz bir iman anlayışını telkin eden dini ve ahla­ki kuralları Arapça ve Farsça'yı çok iyi bildiği halde; kendi dilleriyle ve onların seviyelerine uygun bir üslupla sunmanın başarısının temeli olacağını gör­müştür.

Yukarıda verilenler, aşağıdaki mutasavvıflardan han­gisi için geçeridir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Yesevi
Soru Açıklaması
14.
- Hakkı yerine getirmek.

- Doğru olmak.

- Birbirine eşit olmak.

- İnsaf etmek, adaletle hükmetmek, haksızlıktan ka­çınmak.

- Zıddı zulüm, haksızlık, taraf tutmak ve insafsızlıktır.

Yakarıda verilenler İslam medeniyetinin hangi değe­rine örnek olur?
Doğru Cevap: "D" Adalet
Soru Açıklaması
15.
15. yüzyılın tanınmış şairidir. Ankara'da doğan şair, çok güçlü bir medrese tahsili yapmıştır. Tasavvufla ilgili gö­rüşleri, kendinden sonra gelenlerce belli bir inanç dü­zeni olarak kabul görmüştür. Aruzla da yazmakla bir­likte daha çok heceyi kullanmış ve dini şiirler yazmış­tır. Yunus Emre'nin etkisinde kalmıştır.

Bu parçada sözü edilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hacı Bayram Veli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.