TYT - AYT Din Kültürü: Gençlik ve Değerler TEST - 2


Gençlik ve Değerler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Gençlik ve Değerler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gençlik ve Değerler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gençlik ve Değerler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gençlik ve Değerler TEST - 2
1.
Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kurala değer adı ve­rilir.

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özelliklerinden de­ğildir?
Doğru Cevap: "C" Toplumun din ve inanç hürriyetini güvence altına alan kurallar olmaları
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturu­yordu. Biraz sonra bir arkadaşının oğlu babasının ya­nına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu. Bir sü­re sonra bu kez adamın kızı geldi. Onu ise hemen ya­nında bir yere oturttu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) "Çocuklarının ikisini bir tutsana." buyurarak onu uyardı.

Bu olayda Hz. Muhammed'in (sav.) tavsiye ettiği de­ğer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
3.
Bir gün, Peygamberimiz'in küçük torunları Hasan ve Hüseyin aynı anda Peygamberimiz'den su istediler. Pey­gamberimiz önce Hasan'a sonra da Hüseyin'e su ver­di. Bunun üzerine Hz. Fatıma, "Babacığım suyu neden önce Hasan'a verdin. Hasan'ı daha mı çok seviyorsun." diye sordu. Peygamberimiz: "Hayır, ilk önce suyu Ha­san istedi." cevabını verdi.

Parçada verilenler Hz. Peygamberin aşağıdaki özellik­lerinden hangisine örnek olur?
Doğru Cevap: "A" Adil ve dürüst olmasına
Soru Açıklaması
4.
Bencilliğin dayanağı, bireyin kendi özüne bağlılığı, baş­kalarına karşı kendini üstün görme arzusudur.

Parçada sözü edilen tutum, aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "A" Kibirli olmak
Soru Açıklaması
5.
Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberi­miz'in amcası Hz. Abbas da vardı. Hz. Abbas'ın elleri bağlanmıştı. Esirler, fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensar'dan bazı kişiler Hz. Abbas'ın Allah RasCılü'nün amcası olduğunu öğrenince onun fidyeden affedilmesini istediler. Allah RasCılü: "Hayır, asla böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidye­nin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz." buyurdular.

Parçada verilenler Hz. Peygamberin aşağıdaki özellik­lerinden hangisine örnek olur?
Doğru Cevap: "A" Adil ve dürüst olmasına
Soru Açıklaması
6.
Anadolu'da görülen, düğün ile ilgili adetlerden birisi de düğün yapılan yere bir Türk bayrağının asılmasıdır. Köy yerlerinde bayrak, törenle sırığın tepesine asılır. Salonlarda yapılan düğünlerde ise genellikle sahne, Türk bayrağı ile süslenir. Bayrak dikilirken bir kurban kesilir. Yakın akraba ve komşular davet edilir. Yemek yapılıp ikram edildikten sonra, hoca tarafından dualar edilir ve bu bayrak düğün bitinceye kadar sırığın tepe­sinde asılı kalır. Bayrak, o evde düğün olduğunun bir simgesidir. Düğün bitince bayrak, törenle indirilir.

Bu parçada verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgi­lidir?
Doğru Cevap: "A" Düğün ve nikah işleminin ilan edilmesini, gizlilik­ten kurtarılması
Soru Açıklaması
7.
Dinler insanlara hayatın amacı hakkında yönlendirici bilgi verirler. Varlıkların yaratıcısı ve amaçları hakkın­da inançlar ortaya koyar, değerler belirler. Dinler, bir­takım hukukı ve ahlakı kurallar düzenler. Toplum için­de bu kuralların uygulanması dinı bir görev olarak ka­bul edilir. Güzel davranışları yerleştirmeye, kötü ve adil olmayan davranışlardan uzaklaştırmaya çalışan dinler, toplum içinde daha etkili olmak, insanların bağlılıkla­rını canlı tutmak için bazı etkinlikler, günlük, haftalık, senelik birtakım ibadetler belirlerler.

Verilen paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "C" Değerlerin oluşumunda dini inançların etkisi yad­sınamaz .
Soru Açıklaması
8.
İslam, anne-babaya iyilikle muamele etmek, akraba, yoksul ve yolda kalmışlara maddi yardımda bulunmak, zinaya yaklaşmamak, hayasızlık yapmamak, cana kıy­mamak, yetimlerin mallarına dokunmamak, verilen sözde durmak gibi emir ve tavsiyelerde bulunmuştur.

Bu parçadakilere göre aşağıdakilerden hangisine ula­şılır?
Doğru Cevap: "A" İslam, bireysel ve sosyal yaşantıları düzenlemeye yönelik bazı tedbirler ortaya koymuştur.
Soru Açıklaması
9.
" ... Eğer devamlı barış isteniyorsa kitlelerin vaziyetleri­ni iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsan­lığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçme­lidir. Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kin­den uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir."

Atatürk'e ait olan yukarıdaki görüşten hareketle aşa­ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Dünya barışı ancak eğitimle sağlanabilir.
Soru Açıklaması
10.
"Dikkat ediniz, sizin kadınlar üzerinde, kadınlarında si­zin üzerinizde hakları vardır ... "

Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gençlik ve Değerler TEST - 2
11.
- "Bir zaman meleklere (ve İblis'e): Adem'in önün­de saygıyla eğilin, demiştik. Bütün melekler eğildi fakat İblis eğilmedi. Arkasını döndü, kibirlendi ve kafirlerden oldu." (Bakara sure 34. ayet)

- "O Rahman (olan Allah)ın kulları, yeryüzü üzerin­de alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendi­leriyle muhatap oldukları zaman "Selam " derler." (Furkan suresi, 63. ayet)

- "Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge." (İsra suresi, 24. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak kavram aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevazu gösterme
Soru Açıklaması
12.
"Muhacirlerden önce Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri se­verler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahat­sızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bu­lunmalarına rağmen, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtu­luşa erenlerin ta kendileridir." (Haşr Suresi 9. ayet)

Bu ayette Mekke'den göç eden muhacirlere Medine­li Müslümanların, evlerini açması ve onlarla her şey­lerini paylaşması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Diğerkam olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.