TYT - AYT Din Kültürü: Gençlik ve Değerler TEST - 1


Gençlik ve Değerler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Gençlik ve Değerler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gençlik ve Değerler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gençlik ve Değerler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gençlik ve Değerler TEST - 1
1.
"Ben ......... tamamlamak için gönderildim." hadisi şerifinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Güzel ahlakı
Soru Açıklaması
2.
1- "Ana babadan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ......... bile deme, onları azarlama!" (İsra, 23)

2- "Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen .............. değildir." (Hadis)

3- "Allah katında en sevimsiz helal, ............... dır." (Hadis)

Yukarıda boş bırakılan yerlere getirilecek sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" öf- bizden - boşanma
Soru Açıklaması
3.
- Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kuralları ifa­de eder.

- Toplum ya da fertler tarafından benimsenen bir­leştirici unsurlardır.

- Toplumun manevı ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladı­ğına ve fertlerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçüt­lerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen kavram aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Değer
Soru Açıklaması
4.
- Dilimize Allah, Rab, Mevla, tövbe, melek, hak, iba­det dua gibi Kur'an'dan pek çok kavram yerleşmiş­tir. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bek­taş-ı Veli gibi edebiyatçılarımız eserlerinde Kur'an'da yer alan motiflere çokça yer vermişler­dir.

- Toplumumuzda Kur'an'da geçen, Nur, Yunus, Yu­suf, Lokman, İbrahim, Meryem gibi adların çocuk­lara isim olarak verildiğini görürüz .

- Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi ile yak­laşmak, darda olanlara yardım etmek, komşular arasındaki yardımlaşmak, misafire ikramda bulun­mak, hastaları ziyaret etmek, kurban kesmek, dü­ğünlere katılmak vb. toplumumuzdaki güzel örf ve adetlerimizdendir.

Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Hediyeleşme, kutlama ve kurban kesme tüm top­lumlarda olan ortak değerlerdendir.
Soru Açıklaması
5.
Kur'an muhataplarına, Adem'in (a.s.) soyundan gelme­leri nedeniyle "Ey insanlar " şeklinde hitap eder. Onla­rı ırk, dil, cinsiyet, bölge, inanç, sınıf gibi farklılıkların­dan ötürü üstün ya da aşağı görmez.

Bu parçada verilenlere göre, İslam Medeniyetiyle il­gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" İnsani ve evrensel değerlere sahiptir.
Soru Açıklaması
6.
Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisini diğer insanlardan üs­tün görmezdi. Sert ve kırıcı değildi, son derece nazik, güler yüzlü ve ince ruhluydu. Ağzından insanları kıra­cak, küçük düşürecek kaba söz çıkmazdı. İnsanların ku­surlarını düzeltirken, onlara kırıcı sözler söylemez, tat­lı dil kullanırdı. Lafı uzatmadan açık seçik konuşur, baş­kaları konuşurken de onları can kulağıyla dinlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.), güven, merhamet, sözünde dur­ma, dürüst olma gibi nitelendirilen davranışları haya­tında en güzel şekilde uygulardı.

Bu parçada verilenler öncelikle Peygamber Efendimi­zin (s.a.v.) aşağıdaki hangi özelliğini gösterir?
Doğru Cevap: "E" Üstün ahlaklı olduğunu
Soru Açıklaması
7.
Her milletin, her toplumun kendine özgü değerleri var­dır. Bir milletin, toplumun veya toplumsal grubun be­nimsediği, olumlu tepki verdiği duygu, düşünce ve dav­ranış kalıplarının her biri bir değerdir. Değerler insan­ların bunları beğenip uygulaması ve devam ettirmesiy­le oluşur.

Bu parçada verilen bilgilere göre ahlaki değerlerle il­gili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumlara göre farklılık gösterdiğine
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber: "Benim sözümü duyan, ezberleyen ve işittiği gibi kendinden sonrakilere ulaştıranı Allah nur­lara gark etsin. Kendinden daha anlayışlı olanlara ilim taşıyan nice insanlar vardır. Niceleri de alim olmadık­ları halde ilim taşırlar." buyurarak, mesajının başkala­rına iletilmesini temenni etmiştir.

Buna göre Peygamberimiz (sav) mesajını insanlara sunarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Çevresindeki insanlara sorumluluk vermeye
Soru Açıklaması
9.
Bir gün Hz. Ebubekir, hizmetçisinin getirdiği yemeği ye­di. Ancak, getirilen yiyeceğin, hizmetçisinin geçmişte yaptığı bir büyünün karşılığında aldığını öğrendi. Hiç tereddüt etmeden parmağını boğazına attı, bütün ezi­yete rağmen yediklerini çıkardı. Kendisine; "Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?" diyenlere de şu ce­vabı verdi: "Canımın çıkacağını bilseydim, yine o lok­mayı çıkarırdım.

Yaşanan bu durum sahabenin aşağıdaki hangi özelli­ğine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Helal - haram hassasiyetine
Soru Açıklaması
10.
Mekke'de artan baskılar karşısında kendisine İslam me­sajını tebliğ etmede daha özgür bir ortam arama çer­çevesinde Zeyd b. Harise ile birlikte gittiği Taif'te, ken­disine Taif'in ileri gelenleri kaba davranmışlar ve ayak takımını kışkırtarak onun taşlanmasına ve şehir dışına çıkarılmasına neden olmuşlardır. Oldukça acı bir tec­rübe olan bu olayda bile Hz . Muhammed (s.a.v.) Taif­lilerin hidayete kavuşması için dua etmiştir.

Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) öncelikle aşağı­daki hangi kişilik özelliğine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Tebliğinde sabırlı ve kararlı olduğuna
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Gençlik ve Değerler TEST - 1
11.
Bir gün,soylu bir kabileye mensup olan bir kadın hır­sızlık yapmıştı. Bazı kişiler peygamberimizden, kadının zengin bir aileden olduğunu ve cezalandırılmamasını istemişlerdi. Bu talep karşısında çok üzülen peygam­berimiz, ayağa kalkarak tarihe geçen şu cevabı vermiş ti: "Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zen­gin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçsüz biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah'a ye­min ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsay­dı onu da cezalandırırdım." (Buhari, Hudud, 11.)

Parçada verilenler Hz. Peygamberin hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "E" Hukuk kurallarını uygularken kişiler arasında ayrım yapmamıştır.
Soru Açıklaması
12.
Dinden beklenen yararın tam olarak elde edilebilme­si, öncelikle onun doğru anlaşılmasına bağlıdır. Zira yanlış anlaşılan din; insanlarda taassup, bağnazlık ve din'ı' hayatın zorlaşması gibi olumsuz sonuçlar doğu­rur. Dinin yanlış anlaşılması, zorlaştırılması, din taas­subu ve din baskısı din adına sergilenen en genel olum­suz davranışlardandır.

Bu parçaya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ula­şılamaz?
Doğru Cevap: "D" Din eğitiminin amacının genç nesillerin mill'ı', ma­nev'ı've ahlakı değerleri benimsemelerini sağlamak olduğuna
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.