TYT - AYT Din Kültürü: Dünya ve Ahiret TEST - 2


Dünya ve Ahiret konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Dünya ve Ahiret Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya ve Ahiret konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya ve Ahiret Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Dünya ve Ahiret TEST - 2
1.
- "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz." (Bakara suresi, 155. ayet)

- "İnsanlar, (sadece) "İman ettik." diyerek, sınanma­dan bırakılacaklarını mı sandılar?" (Ankebüt sure­si, 2. ayet)

- "Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, ger­çekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalan­cıları da bilmektedir." (Ankebüt suresi, 3. ayet)

Bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki so­nuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" İnsanlar çeşitli şekillerde imtihan olmaktadırlar.
Soru Açıklaması
2.
"A'raf " ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Cennetle cehennemin arasında bulunan duvar gi­bi yüksek kısma denir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki İslam inanç esaslarından hangisi, İslam dü­şüncesinde "adalet " ilkesi ile açıklanan inancı ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Ahiret inancı
Soru Açıklaması
4.
- "O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görür­sün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor.(Kendilerine): "Bugün müjdeniz altlarından ırmak­lar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir." (denilir) İşte büyük kurtuluş budur!" (Hadid sure­si, 12. ayet)

- "O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir: "Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım?" Onlara: "Arkanıza dö­nün de nur arayın!" denilir. " (Hadid suresi, 13. ayet)

- "Yüzler var ki, o gün parıl parıl, güler, sevinir." (Abe­se suresi, 38-39. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "C" Ahirette Müminler yüzlerindeki nurlarından tanı­nırlar.
Soru Açıklaması
5.
- Yüce Allah'ın insanları tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. Mahşerde toplanıldıktan ve amellerin kayıtlı olduğu belgeler dağıtıldıktan son­ra bütün mükellefler her şeyden önce imandan sorguya çekilecektir.

- Bundan sonra kul haklarının, daha sonra da Allah ile kul arasındaki hakların hesabı görülecektir.

Sözü edilen kıyamet süreci aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "D" Haşir - Hesap
Soru Açıklaması
6.
Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" İnsanlara zorla günah işletebilir.
Soru Açıklaması
7.
İslam inancına göre ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kabir Hayatı
Soru Açıklaması
8.
Kabir hayatına, dünya ve ahiret alemini birbirinden ayıran ara bir dönem olduğu için "iki şey arasındaki engel anlamında" aşağıdakilerden hangisi denilmiş­tir
Doğru Cevap: "D" Berzah hayatı
Soru Açıklaması
9.
Alevi - Bektaşi inancında Hakk'a yürüyen Can'ı uğurla­maya gelenlerden "Helallik" alınır. Bu Helallik töreni hem Hakk'a yürüyen can'ın evinin önünde, hem de ce­naze töreninin yapılacağı yerde alınır.

Alevi geleneğine göre, aşağıdakilerden hangisi Hak­ka yürüyen canın, toprağa defnedilme işlemidir?
Doğru Cevap: "B" Toprağa sırlama
Soru Açıklaması
10.
Dünyanın sonu, bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacakları zaman olarak tanımlanan kavram aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kıyamet
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Dünya ve Ahiret TEST - 2
11.
Alevi-Bektaşi geleneğinde Hakk'a yürüyen bir kişinin, yakınları aracılığıyla geride kalanlarla helalleşmesi, on­ların rızasını alması temeline dayalı bir cemdir. Böyle­likle ölen kişinin ruhunun rahat ve huzura kavuşacağı­na inanılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen cem töreni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dardan indirme cemi
Soru Açıklaması
12.
- "Zaten göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, hiç büyüklük taslamadan Allah'a sec­de ederler. Üstlerindeki Rab'lerinden korkarlar ve yalnız emrolunduklarını yaparlar."(Nahl suresi, 49-
50. ayetler)

- "Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler ise O'nun korkusundan tesbih ederler. O, yıldırımları gönde­rir ve dilediğine isabet ettirir. Böyle olduğu halde, onlar, Allah hakkında yine de mücadele ediyorlar. Halbuki O, kendisine galip gelinemeyecek kadar çetindir." (Ra'd suresi, 13. ayet)

Bu ayetler meleklerin hangi özelliğine örnek oluştu­rur?
Doğru Cevap: "C" Allah'tan korktuklarına
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Cehennem kavramının Kur'an'daki anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Yevmüddin (Din günü)
Soru Açıklaması
14.
Ölen bir kimse, ne şekilde ölürse ölsün, cesedi kabre konulsun veya konulmayıp imha edilmiş olsun ölü­münden belli bir süre sonra, aşağıdaki görevli me­leklerden hangileri tarafından sorgulanacaktır?
Doğru Cevap: "D" Münker - Nekir
Soru Açıklaması
15.
- "İnsan kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar. İş­te göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir ara­ya getirildiği zaman! O gün insan 'kaçacak yer ne­resi?' diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbi­nin huzurudur." (Kıyamet suresi, 6-12. ayetler)

- "Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıka­rıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar." (İn­fitar suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisi hakkında inmiş­tir?
Doğru Cevap: "B" Kıyamet alametleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.