TYT - AYT Din Kültürü: Dünya ve Ahiret TEST - 1


Dünya ve Ahiret konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Dünya ve Ahiret Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya ve Ahiret konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya ve Ahiret Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Dünya ve Ahiret TEST - 1
1.
Ahiret inancı, Sür'un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp sual ve he­saba çekilmesi ile mizan, şefaat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi hususlara inanmaktır.

Buna göre ahiret inancı için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz?
Doğru Cevap: "E" Kişinin dünyadan tamamen el-etek çekmesi neti­cesini verir.
Soru Açıklaması
2.
"Mizan" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ahirette hesaptan sonra insanların amellerini öl­çecek olan ilahı adalet ölçüsüdür.
Soru Açıklaması
3.
1- Ahiret

2- Berzah

3- Siyer

4- Külliye

Yukarıda numaralanmış kavramlardan hangileri, ölüm­den sonraki hayatla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
4.
"Gök yarıldığı, yıldızlar dağılıp döküldüğü, denizler fış­kırtıldığı ve kabirler altüst edildiği zaman herkes yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar." (İnfitar suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetlerde ifade edilenler aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "D" Kıyamet
Soru Açıklaması
5.
"Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (me­lekler) Rabb'lerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler ... " (Mü'min suresi, 7. ayet)

Bu ayette görevi anlatılan melekler aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Hamele-i Arş
Soru Açıklaması
6.
1- Naım: İnsana mutluluk veren maddı ve manevı bü­tün güzellikleri ifade etmektedir.

2- Cennetü'l-me'va: İkamet edilen yer demektir.

3- Firdevs: İçinde üzüm bulunan bağ, bahçe anlamı­na gelir.

4- Darüsselam: Maddı ve manevi afetlerden, hoşa git­meyen şeylerden korunmuş olmaya denir.

5- Adn : Şehitlerin ve müminlerin barınağı ve konağı olan cennet, demektir.

Bu verilen Cennet tanımlamaları doğru olması için hangi kavramlar yer değiştirmelidir?
Doğru Cevap: "C" Adn - Cennetü'l-me'va
Soru Açıklaması
7.
" ... O gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve on­lara asla haksızlık yapılmayacaktır."(Bakara suresi, 281. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmak­tadır?
Doğru Cevap: "D" Hesap gününe
Soru Açıklaması
8.
- "Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin ka­tındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur." (Araf suresi, 187. ayet)

- "Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayak­larından tutulur. "(Rahman suresi, 41. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili bu ayetler­den çıkarılacak bir sonuç değildir?
Doğru Cevap: "B" Kıyametin meydana gelmesi çok yakındır.
Soru Açıklaması
9.
"Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, bir süs, aranız­da övünme ve daha çok mal ve evlat edinme isteğin­den ibarettir ... " (Hadid suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dünya hayatının geçici olduğu
Soru Açıklaması
10.
- "Ölümü, Allah'ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur." (Al-i İmran suresi 145.ayet)

- "Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah'tır." (Enam suresi, 2.ayet)

- "Her ümmetin belirlenmiş eceli vardır, gelince ne bir an geri kalır, ne de bir an ileri gider." (Araf su­resi, 34. ayet)

Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili­dir?
Doğru Cevap: "A" Ecel
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Dünya ve Ahiret TEST - 1
11.
- Kıyametten sonra ahiret hayatı için ruhen ve bedenen yeniden dirilme

- Sur'a üfürülmesi ve herkesin tekrar dirilerek kabir­lerden kalkıp, meydanda toplanmaları

Yukarıda verilenler, aşağıdaki kavramlardan hangile­rinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "C" Ba's - Haşir
Soru Açıklaması
12.
İnsanların ahirette hesap vermek üzere toplanacakları yere .......... sevap ve günahların tartılacağı manevi adalet terazisine de .......... denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han­gileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Mahşer - mizan
Soru Açıklaması
13.
- "Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği." (Hakka suresi, 13. ayet)

- "Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman .. " (Müd­desir suresi, 8. ayet)

- "Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga gele­ceksiniz." (Nebe' suresi, 18. ayet)

Bu ayetlerde görev alanı tanımlanan melek aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İsrafil (a.s.)
Soru Açıklaması
14.
Dünyada her toplumun bir inancı bulunmaktadır ve bu inançlarına uygun olarak da cenaze törenleri yapmak­tadırlar. Alevi toplulukları da inanç sistemlerine uygun olarak, cenaze törenlerinin gereklerini yerine getirmek­tedirler.

Alevi inancında "ölme" kavramının yerine aşağıdaki­lerden hangisi kullanılmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sema dönmek
Soru Açıklaması
15.
"Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bi­lirler " (İnfitar suresi, 1- 2. ayetler)

Bu ayetlerde söz konusu edilen melek gurubu aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Münker - Nekir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.