TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 3


Din ve İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Din ve İslam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din ve İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din ve İslam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 3
1.
"Onlar, ayakta iken, otururken, yanları üstüne yatar­ken, hep Allah'ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin -yaradılışı hakkında inceden inceye düşünürler." (Al-1 İmran suresi, 191. ayet)

Bu ayette, aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmış­tır?
Doğru Cevap: "A" İslamın insanları sürekli düşünmeye ve tefekkür etmeye teşvik ettiğine
Soru Açıklaması
2.
Allah Teala'nın mahlukatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır.

Parçada verilenler aşağıdaki kavramlardan hangisiy­le ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Fıtrat
Soru Açıklaması
3.
İlkel dinlerde inançların çoğu maddi hayat şartları ve iktisadi, toplumsal unsurların etkisinde kalmaktadır. Nitekim çiftçilikle uğraşan kavimlerin tanrılarına "top­rak ana", savaşçı kavimlerde, "savaş ve zafer" tanrıla­rına; denizci kavimlerde "koruyucu Tanrıya"; tüccar olan kavimlerde ise "eski Yunan tanrısı Hermes" gibi ticaret tanrılarına rastlanmaktadır. Ayrıca ana erkil ai­lenin hakim olduğu toplumlarda "kadın tanrıçalara", baba erkil ailelerin hakim olduğu toplumlarda ise, da­ha çok "erkek tanrılara" rastlanılmaktadır.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal yaşayışın inanç üzerindeki etkisi olduğu
Soru Açıklaması
4.
Din, bireysel ve toplumsal açıdan çok geniş bir çerçe­vede işlev gören, insanların iç dünyalarındaki ahenk ve davranışlarının şeklini ve yönünü belirlemedeki denge sağlayıcı rolü itibariyle, hayatı anlamlandırma misyo­nuna sahip güçlü bir olgudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinin dışında kalır?
Doğru Cevap: "E" Kültürel farklılığın korunmasını emreder.
Soru Açıklaması
5.
İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu defa­larca mağlup eden Celaleddin Harezemşah harbe gi­derken, vezirleri ve komutanları ona "Sen muzaffer ola­caksın, Cenab-ı Hak seni galip edecek." demişler. Cela­leddin Harezemşah ta, onlara şunu söylemiş: "Ben, Al­lah'ın emriyle cihad yolunda hareket etmeye vazifeda­rım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer et­mek veya mağlup etmek O'nun vazifesidir."

Bu parça tebliğde uyulması gereken hangi özellik ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Neticeleri Allah'tan bilmek
Soru Açıklaması
6.
Özgürlükler konusunda aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?
Doğru Cevap: "B" Sonradan kazanılarak elde edilir.
Soru Açıklaması
7.
"Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryü­zünden kovarsak, o yüce ve dokunaklı tabiat karamsar ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı ses­sizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sağır gibi geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalır?" (Diderot)

Bu sözde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgu­lanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsanın evrendeki yerinin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam içermektedir?
Doğru Cevap: "D" "Şüphesiz, o Kuran'ı biz indirdik, onun koruyucusu da gerçekten biziz" (Hicr suresi, 9. ayet)
Soru Açıklaması
9.
Allah katında bütün insanlar doğuştan eşittir. Ancak belli bir şuuru kazandıktan sonraki davranış ve düşün­celerinden sorumlu olur ve bunlara göre değerlendi­rilirler. Üstünlük kavramı yalnızca insanın Allah'tan kor­kup sakınmasıyla (takvasıyla) doğru orantılıdır.

Bu parçada verilenler İslam'ın hangi özelliğiyle ilgili­dir?
Doğru Cevap: "C" Irk ve sınıf ayrımı olmadığıyla
Soru Açıklaması
10.
"Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadanda nasibini unutma." (Kasas suresi, 77. ayet)

Bu ayet İslam'ın hangi özelliği ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Dünya ve ahiret dengesini amaçladığı
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 3
11.
İslam dinine göre Allah insanlara taşıyabileceğinden fazla sorumluluk yüklemez. Bu nedenle dinimizdeki ya­saklar, yerine getirilmesi gereken buyruklar, insanın ka­pasitesi ve yapabilme gücüyle uyumludur.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yaşı küçük olanların oruç tutmaması
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber, hadislerinde, insan kişiliğinin çevre etkilerinden bağımsız olarak var olan özünü ve bütün insanlar için ortak ve genel olan oluşum ve gelişim kapasitesini belirtmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Fıtrat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.