TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 2


Din ve İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Din ve İslam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din ve İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din ve İslam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 2
1.
İslam dini, insanlara çalışmalarını öğütler. Kendilerini aşan durumlarda ise Allah'a güvenmeyi emreder. Bu­na göre bir öğrenci sınavdan iyi bir not almak için dü­zenli, planlı ve çok çalışmalıdır. Kendisine düşen yü­kümlülükleri tam olarak yaptıktan sonra Allah'a hava­le etmeli, başarılı olmayı sadece Ondan dilemelidir.

Bu parçada verilenler aşağıdaki kavramlardan hangi­siyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Tedbir- Tevekkül
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber (s.a.v.), dini insanlara tebliğ ederken hiçbir zaman zorlayıcı olmamıştır. İslam'ın "Dinde zor­lama yoktur." (Bakara suresi, 256. ayet) ilkesi çerçeve­sinde hiçbir zaman insanları tebliğ ettiği mesajları ka­bul etme konusunda zorlamamış; bu konuda şiddete başvurmamıştır. İnsanlara inanç konusunda şiddeti önerenlere ya da bunu tasvip edenlere itibar etmemiş; onlara kapıyı her zaman kapatmıştır.

Bu bilgiler tebliğle ilgili aşağıdaki faktörlerden hangi­sine önem verildiğini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Baskı ve zorlamadan uzak olmaya
Soru Açıklaması
3.
Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle başlangıçtan sona kadar evrende olacak her şeyi planlaması, varlıkları istediği şekil ve biçimde yaratması ve insanların öz­gün iradelerine göre yapacakları her şeyi önceden bil­mesi, takdir etmesi, bir plana göre düzenlemesine ve­rilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kader
Soru Açıklaması
4.
- "Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopacağını bilseniz bile, eğer onu dikecek vaktiniz varsa, mut­laka dikin." (Hadis-i Şerif)

- "Bir kimse bir ağaç dikse, o ağaç meyve verdikçe, sevabı ağaç dikene yazılır." (Hadis-i Şerif)

- "İnsanların elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı ka­rada ve denizde düzen bozuldu. Belki dönerler di­ye, (Allah) onlara, yaptıklarının bir kısmını tattırı­yor." (Rum suresi, 41. ayet)

Bu ayet ve hadis-i şeriflere göre aşağıdakilerden han­gisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Din, insanları çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya davet eder.
Soru Açıklaması
5.
Meleklere inanan bir Müslüman; ----

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
Doğru Cevap: "A" meleklerin de insanlar gibi imtihana tabi olduklarına inanır.
Soru Açıklaması
6.
"Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davra­nışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı." (Mülk suresi, 2. ayet) ayeti, dinin amacının, insanı ahlaki ol­gunluğa ulaştırmak olduğunu göstermektedir. Bu an­lamda din, insanın insan olduğunun farkında olması­na, insanlığının gerektirdiği sorumluluğu taşıyan, yara­tılışına uygun evrensel değerlere sahip, aklını ve diğer yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmesine, dünya ve ahiret dengesini kurmasına yardımcı olur. Böylece in­sanın gerek birey olarak, gerekse de toplum olarak hu­zurlu, mutlu, tutarlı ve uyumlu yaşamasını sağlamış olur.

Bu paragrafta dinle ilgili aşağıdakilerden hangisi vur­gulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsanın düşünce açısından olgunlaşmasını, tutum ve davranışlarında ölçülü ve dengeli olmasını he­deflediği
Soru Açıklaması
7.
- "Münafığın alameti üçtür:

- Konuşunca ................................ söyler .

- Söz verince sözünde ................................

- Kendisine bir şey ................................ edilince ona ihanet eder."(Müslim)

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki-lerden hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" yalan - durmaz - emanet
Soru Açıklaması
8.
İslamda tüm insanlar, işlediği günaha tövbe edebilir, Allah'tan bağışlanmasını da isteyebilir. Bu konuda Hris­tiyanlıkta günah çıkartma işleminde olduğu gibi baş­kalarının aracılığına gerek yoktur. İslam bilginlerinin va­zifesi, yalnız dini esasları açıklamaktan, vaaz ve nasi­hatle doğru yolu gösterip insanları aydınlatmaktan iba­rettir.

Bu parçada verilenlere göre, İslam inancıyla ilgili aşa­ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İslamda ruhbanlık sınıfı yoktur.
Soru Açıklaması
9.
Tevekkül, maksada erişmek için, maddi' ve manevi' se­beplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allah'dan beklemektir. Tevekkül, niyetlenilen hedefe erişmek için gerekli olan bütün maddi ve manevi se­bep ve vesilelere başvurduktan ve elden gelen her şe­yi yaptıktan sonra yüce Allah'a güvenmek ve işini Al­lah'a bırakmak anlamına gelmektedir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam'ın tedbir-tevekkül inancına uygun davranışlardan değil­dir?
Doğru Cevap: "E" Yeterli idman yapmadan maçı kazanmayı bekle­mek
Soru Açıklaması
10.
Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek için birçok peygamber göndermiştir. Bunlardan bir bö­lümüne ilahı kitaplar vermiştir. İşte Allah tarafından gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), son ilahı kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Müslüman­lar için rehber olan, yol gösteren, hayatımıza ışık tutan ilahı bir kitaptır. Bu kitapta hem kişiyi hem de toplumu mutlu edecek, huzur ve güven ortamına katkı sağlaya­cak emir, tavsiye ve öğütler bulunur. Bu gibi öğütlere, emirlere uyulduğunda toplumda barış, huzur ve güven olur.

Bu parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an-ı Kerim'in insan ve toplum hayatındaki fonk­siyonu
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 2
11.
- Kardeşi vefat etmiş küçük bir çocuğa "kardeşin cennete gitti. Orada kuşlar gibi her tarafa gidip eğle­niyor." diyerek teselli etmek

- Gençleri, gençlik heveslerinden ve taşkın davranış­larda bulunmaktan sakındırmak

- Yaşlıları bunalımlardan ve gençlik günlerindeki lez­zetlerin ellerinden gitmesinden kaynaklanan üzün­tülerine yönelik teselli vermek

- Hastalara, sakatlara, müşkil durumda kalmış, zul­me maruz kalmış insanlara yardım etmek

Yukarıda verilenlerin, daha çok aşağıdakilerden han­gisinin bir sonucu olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ahirete imanın
Soru Açıklaması
12.
- " ... Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir." (Fatır suresi, 24. ayet)

- "Her ümmetin bir peygamberi vardır ... " (Yunus su­resi, 47. ayet)

Bu ayetlerden çıkarılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Her toplum için peygamber gönderilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.