TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 1


Din ve İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Din ve İslam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din ve İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din ve İslam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 1
1.
Müslüman namaz kılarken Allah'ın huzurunda bulu­nur. Allah'ın huzuruna çıkmak için beden, elbise ve na­maz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Müslümanın dışı temiz olduğu gibi kalbi ve ruhu da temiz olmalıdır.

Bu hadis İslam inancının hangi özelliğiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Temizliğe verdiği önem
Soru Açıklaması
2.
Her çağın ihtiyacına cevap veren, hiçbir zaman diriliği­ni kaybetmeyen İslam, belli bir ırk veya topluluğa de­ğil, bütün insanlara hitap eder ..

Bu durum İslam inancının hangi özelliğiyle örtüşür?
Doğru Cevap: "D" Evrensel olduğu
Soru Açıklaması
3.
- "Su bulamayanlar, teyemmüm ederek namazları­nı kılabilirler." (Maide suresi, 6. ayet)

- "Bir tehlikeden korkanlar yaya veya binek üzerinde namazlarını kılabilirler." (Bakara suresi, 239. ayet)

- "Yolcular, seferi olanlar, dört rekatlı farzları ikişer rekat olarak kılabilirler." (Nisa suresi, 101. ayet)

Bu ayetler İslam inancının hangi özelliğine örnek oluş­turur?
Doğru Cevap: "B" Kolaylık dini olduğuna
Soru Açıklaması
4.
Tarihin her devrinde ve bütün toplumlarda görülen din, insanı hem içten hem dıştan kuşatan, onun düşün­ce ve davranışlarında kendini gösteren bir disiplin ol­muştur. İnsanlar, her zaman kendisini aşan bir kudre­te yönelmesi gerektiğini düşünmüşlerdir. İnsanoğlu ge­rek ilahı dinlerin öğretilerine gerekse tarihin verileri­ne göre tapınma ihtiyaçlarını yerine getirmişler, bazen tek olan Allah'a bazen kutsal saydıkları diğer varlıklara tapınmışlardır.

Bu belirlemeye göre aşağıdaki yargılardan hangisi­ne ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" İnsanlar her zaman tek olan Allah'a inanmışlardır.
Soru Açıklaması
5.
Din, toplum bireylerinin hayatını, onları içeren, ama aynı zamanda aşan mutlak anlamlar ve değerlere gö­re düzenler. İnsanlara yardımlaşma duygusu kazandı­rarak insanların birbirlerine yardım etmelerinde, sıkın­tılı zamanlarda, hastalık, deprem, sel gibi felaketlerde birbirlerine maddi ve manevi yönden destek olmala­rında din önemli katkılarda bulunur.

Parçada verilenlere göre, din ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlar.
Soru Açıklaması
6.
Allah her şeyi yerli yerinde yaratmış, insan ve hayvan­ları yaratmadan önce, yeryüzünü onların yaşamaları­na uygun bir şekilde hazırlamıştır. Hayat, onun yarat­tığı düzen ve denge içerisinde sürüp devam etmekte­dir. Bize düşen evrendeki düzeni korumaktır. Bu düze­ni keşfetmeye yönelik yapılan bilimsel araştırmalar, Al­lah'ın her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini an­lamamıza katkı sağlamaktadır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine kesin ola­rak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel çalışmalar evreni tanımamıza yardımcı olur.
Soru Açıklaması
7.
- "Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a te­vekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının gü­nahlarından O'nun haberdar olması yeter." (Fur­kan suresi, 58. ayet)

- "Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter."(Ahzab suresi, 48. ayet)

Bu ayetlerde geçen "tevekkül" kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah'a dayanıp güvenme ve ondan ötesini Allah'a bırakma
Soru Açıklaması
8.
Bir Müslüman Yaratan'ı da yaratılanı da sever. Yara­tan'dan ötürü yaratılanı sevdiği gibi yaratılandan ötü­rü de Yaratan'ı sever. Bu sevgiler arasında bir tezat ol­madığı gibi her iki sevgi de birbirini besler: Ehl-i haki­kat katında, Mevla'yı sevmek Leyla'yı sevmektir; Ley­la'yı sevmek de Mevla'yı sevmektir. Çünkü Halık mah­lukunun sevilmesinden memnun olur. Mahluku seven de ister istemez Halık'ı da sever. Bunun neticesinde or­taya sevgi toplumu ve sevgi medeniyeti çıkar.

Parçada verilenler, İslam inancının hangi özelliğine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Sevgi dini olduğuna
Soru Açıklaması
9.
Sadaka, Allah rızası için fakirlere, muhtaç kimselere, karşılıksız olarak verilen şey; yapılan yardım, her türlü iyilik, Allah yolunda yapılan harcamadır. Peygamberi­miz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğu­nu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla, eli­nin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve niha­yet bunların hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir.

Sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Sadaka vermeye önce en yakınlardan başlanma­lıdır.
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim'de, ibadetlerin ve iyiliklerin sadece Al­lah rızası için yapılması emredilmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir: "Yazıklar olsun o na­maz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. İbadetlerini gösteriş için yaparlar." ( Ma'Gn suresi, 4-6. ayetler )

Bu ayete göre, ibadetlere yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İbadetler Allah'ın şanına yakışır biçimde yapılma­lı, gösterişten uzak olunmalıdır.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve İslam TEST - 1
11.
Din, bireysel düzlemde, yapılan davranışı bireyin meş­ru olarak görmesini sağlarken, toplum tarafından ge­çerli ve haklı kılınmasını da sağlar.

Bu paragrafta inancın hangi fonksiyonu üzerinde du­rulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Meşrulaştırma
Soru Açıklaması
12.
"Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müj­deci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe suresi , 28. ayet)

Bu ayet, İslam inancının hangi özelliğine örnek oluş­turur?
Doğru Cevap: "E" Evrensel bir din olduğuna
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.