TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 3


Din ve Hayat konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Din ve Hayat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din ve Hayat konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din ve Hayat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 3
1.
"Her kim mümin olarak iyi işler yaparsa, artık o, ne zu­lümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar." (Ta­Ha Suresi, 112. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabi­lir?
Doğru Cevap: "D" İman Allah'tan başkasından korkmayı engeller.
Soru Açıklaması
2.
- "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm suresi, 39. ayet)

- "Allah'ın sana verdiğinden (onun yolundan harca­yarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da na­sibini unutma ... "(Kasas suresi, 77. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durul­muştur?
Doğru Cevap: "C" Çalışmanın önemi
Soru Açıklaması
3.
- "Eğer Rabb'in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi; böyle iken sen hepsi mümin olsunlar diye insanları zorlayıp duracak mısın?" (Yunus su­resi, 99. ayet)

- "Dinde zorlama yoktur." (Bakara suresi, 256. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine doğrudan ulaşılır?
Doğru Cevap: "C" Din, kişinin kendi tercihine bağlı olduğundan din­de zorlama kanunu yoktur.
Soru Açıklaması
4.
Kul hakkı, genellikle insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları, makam ve mevkileri, dinı inanç ve yaşa­yışları gibi konulardaki kişilik haklarıyla mallarına ve ai­le fertlerine ilişkin hakları ve bunlara yönelik olarak ya­pılan kötülükleri içerir. Bu sebeple, Allah'a kulluk, yal­nızca belli ibadetleri yerine getirmek değil, aynı zaman­da insan haklarına da büyük saygı duymaktır.

Bu parçada verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi kul hakkı olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" İbadetleri eksik yapmak
Soru Açıklaması
5.
"Allahın sana verdiğinden ( O'nun yolunda harca) ahi­ret yurdunu gözet; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et." (Kasas suresi, 77. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuş­tur?
Doğru Cevap: "A" Dünya ahiret dengesi
Soru Açıklaması
6.
"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar se­nin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda on­larla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphe­siz Allah, tevekkül edenleri sever." (Al-i İmran, Suresi 159. ayet)

Ayette geçen "müşavere" kelimesinin anlamı aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Danışarak iş yapmak
Soru Açıklaması
7.
"Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kim­se de orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?" (Müslim)

Bu hadis, aşağıdaki ibadetlerden hangisinin önemi­nin yöneliktir?
Doğru Cevap: "E" Günlük namazların
Soru Açıklaması
8.
Müşriklerin reisi Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı, Mekke'nin fethi sırasında İslam'ı kabul etmişti. Bu ara­da kocası İkrime korkusundan Yemen'e kaçtığından, onu affedip Müslümanlığa kabul etmesi hususunda Hz. Peygamberden (s.a.v.) söz almıştı. Bunun üzerine eşi, İkrime'yi bulup Müslüman olması için huzuruna getir­diğinde Hz. Peygamber (s.a.v.): "Hoş geldin süvari yol­cu!" diyerek onu güler yüzle karşıladı. Öte yandan çev­resindeki arkadaşlarına da, "İkrime aranıza katılıyor, onu gördüğünüzde babası Ebu Cehil'e sövüp hakaret etmeyin. Çünkü ölüye yapılan hakaret, hayatta olanı incitir." buyurmuştur.

Bu olay Peygamberimizin (s.a.v.) önceliklerinden han­gisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" İnsanlara ve onların değer verdiği şeylere önem verdiğine
Soru Açıklaması
9.
"Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, er­keğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şey­den haberdar olandır."( Nisa Suresi, 35. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ailede çıkabilecek sorunların öncelikle aile içinde çözümlenmesi öğütlenmiştir.
Soru Açıklaması
10.
"Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke na­sıl kutsal bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namus ve şerefiniz de öylece mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur."

Peygamberimizin (s.a.v.) söyledikleri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "B" Kişilik haklarını korumay
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 3
11.
"Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olanlar var­dır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de ırzını da şüphe ve suçtan uzak tutmuş olur. Kim de şüpheli şeylere dü­şerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşe­bilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Ha­beriniz olsun, cesette bir et parçası var ki eğer o sağ­lıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozu­lursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir." (Buharı)

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Farz olan ibadetlerin daha dikkatlice yapılması ge­rektiğine
Soru Açıklaması
12.
"Cahiliye Devrinin kan davaları kaldırılmıştır; (kaldıra­cağım) ilk kan davası (yeğenim) Amir ibn Rebi'at-İbn'il Haris ibn Abd'il-Muttalib'in kan davasıdır. "

Peygamberimizin (s.a.v.) söyledikleri aşağıdakilerden hangisinin önemine yöneliktir.?
Doğru Cevap: "C" Suçun bireyselliğinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.