TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 2


Din ve Hayat konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Din ve Hayat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din ve Hayat konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din ve Hayat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 2
1.
"Sizden biri, bir başkasını sevdiğinde bu sevgisinden onu haberdar etsin." buyuran Hz. Peygamber, bir gün Muaz b. Cebel'in elinden tutarak: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Kıldığın namazların ardından, 'Al­lah'ım, Seni zikretmek, Sana şükretmek, Sana güzelce ibadet etmek üzere bana yardımcı ol,' diye dua etme­yi sakın ihmal etmeyesin." diye öğütte bulunur.

Bu parçada verilenlere göre, aşağıdakilerden hangi­si Hz. Peygamberin toplumda meydana getirdiği sos­yal değişimin özellikleridir?
Doğru Cevap: "B" İnsan sevgisini öne çıkarmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün bir cenaze merasimine gitmişti. Kabir üzerinde gözü rahatsız eden hafif bir ka­zılış hatası görerek bunun derhal düzeltilmesini emret­ti. Birisi ona bunun ölüye rahatsızlık verip vermeyece­ğini sordu. O da, "Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de ona rahatlık verir. Fakat bu sağ olanların gözle­rine güzel görünmesi içindir." demiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber (s.a.v.), estetik duygularını davra­nışlarıyla hayata geçirmiştir.
Soru Açıklaması
3.
İslam kültür ve medeniyetinde ortaya konulan ilmı fa­aliyetlerin, kendisinden sonra gelen ilmı çalışmalara il­ham kaynağı olması bakımından bir takım ayırt edici özellikleri olmuştur. Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması, va­rılan sonucun paylaşılması, ilmı güvenilirliği sağlayan yegane ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırıl­mıştır.

Parçada İslam Medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki tavır içermesi
Soru Açıklaması
4.
Numan b. Beşır, Peygamberimizin tertip ve düzen ko­nusundaki hassasiyetini şöyle ifade etmektedir: "Pey­gamber (s.a.s.) bizi saflarda ok gibi düzene sokardı. Her konuda olduğu gibi saf düzeninde de ayrılığa düşme­yin ki kalpleriniz de birbirinize karşı değişmesin. Çarşı ve pazarlardaki kargaşadan da sakının." derdi." (Tirmi­zi)

Bu hadisle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi­lir?
Doğru Cevap: "D" Peygamberimiz (sav) ibadet ve günlük hayatın ge­rektirdiği faaliyetlerde, belli bir tertip ve düzen içer­sinde olunmasını arzu etmiştir.
Soru Açıklaması
5.
İslam hukuku sahip olduğu esnek yapı itibariyle bütün zamanlara ve şartlara hitap edebilen bir yapıya sahip­tir. Bunun sonucu olarak İslam'da bazı hükümler zama­na ve şartlara göre değişebilmektedir. Ancak değişen hükümler İslam'ın esası dışında kalan hükümlerdir. İs­lam'ın esası diyebileceğimiz değişmez hükümler Kur'an ve hadislerde net bir şekilde ifade edilmiş, muteber bütün Alimlerin karar birliğiyle kabul ettikleri konular­dır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslamın sabiteleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Alışveriş
Soru Açıklaması
6.
İslam dini, Hz . Muhammed'in yirmi üç yıllık peygam­berlik görevinden hareketle Medine'de Ashabı ile bir­likte inşa ettiği medeniyette değişimin temel etkeni­dir. Atalarının geleneksel dinine ve dünya görüşüne karşı yeni bir inanç ve anlayışla ortaya çıkan İslam di­ni, politeist inanç ve uygulamaların hakim olduğu Mek­ke toplumunda şiddetli tepkilerle karşılaşmış, ama ta­raftar bulmakta da gecikmemiştir. Arabistan'da köklü bir toplumsal değişmenin gerçekleştiği görülmektedir. Bu değişim, dini, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, ahlaki, hukuki bütün alanlarda etkili olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin toplumda meydana getirdiği sosyal değişimin özellik­lerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Tebliğinde bazı kabilelere zor kullanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
- Mısır piramitleri, Yunan trajedileri, Mevlana'nın Mesnevisi, Süleyman Çelebi'nin Mevlid adlı eseri dini düşüncenin ortaya çıkardığı sanat eserleridir.

- İslam'da resim ve heykelin iyi karşılanmaması ve­ya en azından tartışma konusu olması, bu toplu­mun çini, minyatür, hat sanatı, tezhip vb. diğer sa­nat dallarına yönelmelerine neden olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "C" Dini inanç ve düşünceler, toplumların sanat anla­yışlarına etkide bulunur.
Soru Açıklaması
8.
"Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayır-lı bir lokma yememiştir." (Hadis)

Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?
Doğru Cevap: "C" Çalışmanın
Soru Açıklaması
9.
"İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle ka­rada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünya­da) onlara tattıracaktır." (Rum suresi, 41. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi Bu ayette anlatılan duruma örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Ekonominin bozulması
Soru Açıklaması
10.
Hz. Ömer, devlet başkanlığı döneminde Müslümanla­ra hitap ederken, "Ey cemaat! Beni dinleyin ve itaat edin." der. Cemaatten biri, "Seni ne dinleriz ne de ita­at ederiz; çünkü sen adil değilsin." der. Sebebi sorul­duğunda, "Çünkü müşterek katıldığımız muharebeden elde edilen ganimet kumaştan bizlere bir gömlek bile olmazken size elbise dikilmiş." Bunun üzerine, Hz. Ömer, oğlu Abdullah'tan durumu açıklamasını ister. Abdul­lah, "O savaşa babamla ben de katılmıştım. Ganimet­ten bana da pay verildi. Ben hissemi babama verdim. İkimizinki birleştirilerek bir elbise oldu." dedikten son­ra, itiraz eden kişi, "Şimdi seni dinler ve itaat ederiz." diye cevap verir.

Bu parça, Hz. Ömer'in (r.a.) aşağıda verilen özellikle­rinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yönetimde şeffaf olmasına
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 2
11.
1900'1ü yılların başında Japonya'yı ziyaret eden ünlü Seyyah Abdürreşid İbrahim, başından geçen bir hadi­seyi şöyle anlatıyor: "Benim İslam'ı anlatmamla Müs­lüman olan bir Japona, önce namazların sadece farz­larından bahsettim, O da, o şekilde kılmaya başladı. Fakat bir gün benim sünnetleri kıldığımı görünce bana dedi ki; "bu kıldığın nedir?" Ben de "Peygamber Efen­dimizin (s.a.v.) sünneti" olduğunu söyledim. "Peki, bun­ları bana daha önce neden söylemedin?" diye sordu. Ben de, "İlk Müslüman olduğunda bunları sana söyle­seydim, o zaman nefsine ağır gelebilirdi." cevabını ver­dim. "Haklısın"'dedi ve o günden sonra namazların sün­netlerini de eda etmeye başladı.

Bu parçada verilenler tebliğde uyulması gereken aşa­ğıdaki hangi özellik ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Aşamalılık
Soru Açıklaması
12.
1- İnsanı aklını kullanmaya, düşünmeye teşvik eder.

2- Allah tarafından ortaya konulmuştur.

3- İnsan-evren ilişkisi hakkında bilgi vererek insana yol gösterir.

4- İnsanın hayatını anlamlandırmada yardımcı olmaktır.

5- İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri hem din hem de fel­sefe için ortak konulardandır?
Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.