TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 1


Din ve Hayat konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Din ve Hayat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din ve Hayat konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din ve Hayat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 1
1.
Din; Tanrı, evren, evrenin kaynağı, insanın özü, insanın kaderi, Tanrı ile insan arasındaki ilişkiler gibi yapısı iti­bariyle metafizik olan varlıklar ve olaylar hakkında bil­gi verir. Tüm insanlara bu bilgiye uygun yaşam tarzı tek­lif eder, bilgilere uygun olarak davranılmasını ve ey­lemlerde bulunulmasını isteyen kuralları da içerir.

Bu bilgiye göre din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi­ne ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Eleştiriye açık olduğuna
Soru Açıklaması
2.
Allah, içki hakkında farklı zamanlarda dört ayet indir­miştir.

Bu ayetler iniş sırasına göre şöyledir:

1- "Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerdende içki ve güzel bir rızık edinirsiniz ... " (Nahl, sure­si, 67 ayet)

2- "Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için faydalar vardır ... " (Nisa suresi, 43 ayet)

3- "Ey İman edenler siz sarhoşken ne söyleyeceğini­zi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ... (Bakara suresi, 219. ayet)

4- "Ey iman edenler Ancak şarap, kumar, (tapınmak için konulan) dikili taşlar (putlar) ve fal okları, şey­tanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan ka­çının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz."(Mai­de suresi, 90. ayet)

Bu ayetler aşağıdaki hangi eğitim ilkesiyle yakından ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Davranış değişikliğine aşamalı yaklaşma
Soru Açıklaması
3.
Kur'an-ı Kerim yaklaşık olarak 23 yıllık bir süre içinde ayet ayet ve sure sure indirilmiştir. Bazı ayetler, belli bir olayın ardından gelmiş ve o olayla ilgili açıklamalar getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in bir süreç içinde indirilmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların iyice öğrenip anlamalarını sağlanması
Soru Açıklaması
4.
Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin kıssalarına yer verilmesinin en temel sebebi aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların öğrenip ibret alması
Soru Açıklaması
5.
Kur'an bir anda toplu bir kitap olarak değil, 23 sene içinde parça parça indirilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygamber (sav) dönemin­de toplanıp çoğaltılmasında
Soru Açıklaması
6.
Medine'de sürekli birbiriyle kavgalı olan Evs ve Hazreç kabileleri Hz. Peygamberin (s.a.v.), "Müslüman ol ve kurtul" davetine icabet etmişler. Bu prensip etrafında kenetlenmiş, kardeş olmuşlardır. Hicretle birlikte Hz. Peygamberin (s.a.v.) muhacir ve ensarı kardeş ilan et­mesi toplumsal birlikteliği sağlayan ilk adımdır. Hemen ardından Mescidi Nebi'nin merkez alınarak ibadet ön­cesi ve sonrasında bütün sosyal olayların buradan isti­şare edilerek idare edilmesi , sosyal bütünlük adına önemli gelişmelerdendir.

Bu belirleme inancın ve ibadetin aşağıdaki hangi fonksiyonuna örnektir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunduğuna
Soru Açıklaması
7.
"Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yar­dım dileriz." (Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilen­dirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Kulluk
Soru Açıklaması
8.
"Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez." (Casiye Suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Adalet
Soru Açıklaması
9.
Veda Hutbesi, hicri 10. yılda Hz. Peygamber'in hacc fa­rizasını ifa için Mekke'ye gelip Veda Haccı sırasında irat ettiği hutbelere verilen isimdir. Veda Hutbesi verdiği mesajlar açısından o gün oradaki Müslümanlarla sınır­lı değildir. Çünkü hutbede geçen "nas" kelimesi "insan­lar" anlamına gelir. Bu ifade, inanan inanmayan tüm insanlara seslenildiğinin bir göstergesidir.

Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi'nde ifade edi­len sosyal hayatı düzenleyici tavsiyelerden biri değil­dir?
Doğru Cevap: "C" Nefsin kötülüğünden Allah'a sığınma gereği
Soru Açıklaması
10.
Yakup Peygamber, oğullarını Mısır'a gönderirken bir yandan başlarına gelebilecek olası tehlikelere karşı "Şehre farklı kapılardan girin." tavsiyesinde bulunuyor. Diğer yandan, "Ama Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi siz­den savamam." diyerek Allah'ın takdirinin geçerli ola­cağını, dolayısıyla O'na dayanmaları ve güvenmeleri gerektiğini hatırlatıp, ilahı takdire olan bağlılığını dile getiriyordu.

Bu parçadaki açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Tedbir- Tevekkül
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 1
11.
İslam medeniyeti, miladi 8. asırda ortaya çıkan ve Endülüs'ten Çin'e kadar uzanan geniş bölgede hüküm sürmüş, temelinde İslam dininin prensiplerinin oldu­ğu, bugünkü Batı medeniyeti karşısında gerilemekle beraber varlığını hala devam ettiren, farklı etnik un­surlardan oluşan Müslümanların kurdukları medeni­yetin adıdır.

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyeti için söyle­nemez?
Doğru Cevap: "D" İslam Medeniyetinde toplumu bir arada tutmak için ırkçı yaklaşım kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
12.
İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerin­den şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız min­yatür dışında hiç kimse Rasulullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. Hristiyan aleminde Hz. İsa için uygulandığı gibi hayali bir resim yapmaktansa, sahih tariflerden hareketle İslam Peygamberini öğrenip an­latmak; her inananın, gönlünde beliren şekliyle yara­tılmışların bu en yücesini tasavvur ederek bağlanma­sına vesile olmaktadır. Bu ise, putları yıkan bir iman an­layışı için elbette daha gerçekçidir.

Buna göre İslam sanatlarında Hz. Peygamber'in fizik­sel özellikleri ve güzelliğini sade bir dille detaylı bi­çimde anlatan eserlere verilen genel ad nedir?
Doğru Cevap: "D" Hilye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.