TYT - AYT Din Kültürü: Anadolu'da İslam TEST - 2


Anadolu'da İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Anadolu'da İslam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anadolu'da İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anadolu'da İslam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Anadolu'da İslam TEST - 2
1.
Alevi Bektaşi yolunda yemeklerden önce, sonra, yat­madan önce, sabah kalktıktan sonra, perşembe akşam­ları yapılan sohbet toplantılarında ve genelde Cem ayinlerinin açılışı, kapanışı ve yürütülmesi sırasında de­denin yaptığı dualardır.

Bu bilgide vurgulanan kavram aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Gülbank
Soru Açıklaması
2.
Ölümü, düğün gecesi (Şeb'i Aruz) olarak gören ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mevlana Celaleddin-i Rumi
Soru Açıklaması
3.
"Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Yağ ile bal ede bir söz ... "

Yunus Emre

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi yukarıda veri­len dörtlükle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "C" "O yaratan, var eden ve şekil veren Allah'tır. En gü­zel isimler onundur." (Haşr Suresi, 24. ayet)
Soru Açıklaması
4.
Medineliler, Mekke'den gelen Müslüman kardeşlerini, evlerine almışlar, sofralarını varlıklarını paylaşmışlar­dır. Yol kardeşleri, birbirleriyle varlıklarını acılarını her şeylerini paylaşırlar, birbirlerine yalan söylemezler, iliş­kilerine çok önem verirler.

Bu parçada verilen bilgiye göre Alevilik-Bektaşilik'te var olan yol kardeşliği aşağıdakilerden hangisine da­yanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ensar-Muhacir
Soru Açıklaması
5.
"Tanrı'nın gönül bilgisi, duyarlılığı, derinliği yoluyla ken­di özüyle bütünleşmesine izin verdiği ve bu yolla ken­di yüce varlığını görebilmesi lütfunu sağladığı, kendi özünü tanıma tadının zevkini verdiği biçimindeki yük­sek olgunluk aşamasına ulaşmasıdır."

Bu parçada verilenler Alevi-Bektaşi inancına göre aşa­ğıdakilerden hangi marifet kapısının hangi makamı­nı gösterir?
Doğru Cevap: "D" Arif olma
Soru Açıklaması
6.
Elif okuduk ötürü

Pazar eyledik götürü

Yaratılanı hoş gördük

Yaradan'dan ötürü

Yunus Emre

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangi ilke vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "A" Başkalarını hoş görmek
Soru Açıklaması
7.
- Esnafa İslam'ın ticaret ahlakını ve millı kültürünü benimseten bir teşkilat kurmuştur.

- "Ancak iş ahlakına sahip dürüst kişi, kaliteli mal ve hizmet üretebilir." anlayışına sahiptir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki İslam büyüklerin­den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahı Evran
Soru Açıklaması
8.
Vakıflar genellikle üst gelir grubuna mensup kişiler ta­rafından kurulduğundan, bu gruba mensup bireylerin kendi gelirlerinden ayırdıkları payın, özel mülkiyetten çıkarak kamu mülkiyetine geçmesiyle birlikte, alt gelir grubuna mensup kişilere bir gelir aktarımı söz konusu­dur. Vakıf sayesinde ortaya çıkan hasıla, üst gelir gru­bu tarafından oluşturulmakta ve hasılanın tamamına yakını, düşük gelirli kişiler tarafından tüketilmektedir. Bu açıdan bakıldığında vakıflar, gelir ve sermayenin toplum tabanına yayılması fonksiyonunu yerine getir­mektedir.

Bu parçada vakıfların aşağıdaki hangi fonksiyonu üze­rinde daha çok durulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Gelir - servet dağılımını düzenleme
Soru Açıklaması
9.
"Dikkatli ve ince anlayışlı, ayrıntılı bir şekilde bilen alim " anlamına gelen ................. , ıstılahta din bilgini, fıkıh alimi, İslam hukukçusu demektir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar­dan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Fakih
Soru Açıklaması
10.
- Risaletü'n-Nushiyye adlı Mesnevi'deki en önemli özellik çok derin konuları bile rahat ve anlaşılır bir dille anlatmasıdır.

- Ünlü mutasavvıf, birçok konuyu ilhamının sesine uyarak içine doğduğu gibi söylemiş ve büyüleyici bir eda yakalamıştır. O, düşüncelerini uzun uzun bir kağıda döküp sonra üzerinde düzeltme falan yapmamıştır.

Yukarıda verilenlere göre, "Mesnevi" adlı eserin ya­zarı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Yunus Emre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.