TYT - AYT Din Kültürü: Anadolu'da İslam TEST - 1


Anadolu'da İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Anadolu'da İslam Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anadolu'da İslam konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anadolu'da İslam Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Anadolu'da İslam TEST - 1
1.
- "Bütün kötü huylardan arınıp bütün güzel huylar­la bezenmektir." 

- "Allah'ın sendeki seni öldürüp kendisiyle diri kıl­masıdır."

- "Her şeyden alakayı kesip Allah ile olmaktadır."

Yukarıda verilen belirlemeler aşağıdakilerden hangi­siyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Tasavvuf
Soru Açıklaması
2.
Çevresinde her kesimden insan toplandı. Geniş hoş­görü ve derin bilgisinden dolayı herkes ona saygı gös­terdi. O, şöyle diyordu: "Bu canım var oldukça ben Kur'an'ın tutsağıyım/ Muhammed Mustafa'nın yolun­daki toprağım/ Benden başkaca bir söz nakledenler olursa hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım."

Bu parçada verilenler bilgiler aşağıdaki mutasavvıf hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Mevlana
Soru Açıklaması
3.
"Gelin tanışık edelim, İşin kolayın tutalım, Sevelim se­vilelim, Dünya kimseye kalmaz. "(Yunus Emre)

Yunus Emre'nın dizleleri verilen hadislerden hangi­siyle örtüşür?
Doğru Cevap: "E" "Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz nef­ret ettirmeyiniz."
Soru Açıklaması
4.
Hanefi Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Ha­nife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan­lıştır?
Doğru Cevap: "A" "Risaletu'n-Nuriye" adlı eseri vardır.
Soru Açıklaması
5.
Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkca bildiril­memiş olan hükümleri, açık ve geniş olarak bildirilen­lere benzeterek meydana çıkarabilen derin alimlere verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müctehid
Soru Açıklaması
6.
1- Kul ila Allah (c.c.) arasında ihsan olayının gerçek-leşmesi veya kulun ihsan vasfını kazanmasının yol-larını gösteren bir ilimdir.

2- Kur'an-ı Kerim'i Hz. Peygamber (s.a.v.) gibi yaşa-maya çalışmaktır.

3- İslam sözlüğünde "düğüm bağlamak, düğümlemek ve kesinlikle inanılan şey" gibi manalarına gelmek-tedir.

4- Zühd ve takva hayatı yaşayarak ruhu temizlemek, kalbi kötülüklerden arındırıp Hakka tahsis etmek-tir.

5- Bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.

Yukarıda verilenlerden hangileri tasavvufla ilgili de­ğildir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 5
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki Alevilik-Bektaşilik anlayışıyla ilgili verilen kavramlardan hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Makalat; Bektaşilik düşüncesinin şekillenmesinde önemli yeri olan Ahmet Yesev'i'nin eseridir.
Soru Açıklaması
8.
 Müslümanlar;

1- Allah tarafından indirildiğine ve Kur'an ve sünnet'te ortaya konulduğuna inandıkları şeriat'ı ulema ta­rafından kendilerine iletilen sorunlara getirmeye çalıştıkları cevaplar,

2- Ve yapılan yorum çabaları genişletmişler, bu amaç­la kaynakları, kural ve prensipleri tespit etmeye ça­lışmışlardır.

Yukarıda verilenler sırasıyla aşağıdakilerden hangile­riyle ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "D" Fakih - İctihad
Soru Açıklaması
9.
Esnafa İslam'ı anlatarak nasihatlerde bulunan, esnaf­lar arasında dini, ahlaki kurallarla, iktisadi kuralları birleştiren bir teşkilat kuran mutasawıf kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ahı Evran
Soru Açıklaması
10.
- Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, başka günlere nispetle daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır.

- Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara göm­müştür.

- Hz. Eyyüb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuş­tur.

- Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

- Hz. Aişe'nın belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü da­ha önceleri Aşura gününde değiştirilirdi.

Yukarıda sözü edilen günler, hangi hicri ayda meyda­na gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Muharrem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.