TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 3


Allah İnsan İlişkisi konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Allah İnsan İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Allah İnsan İlişkisi konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Allah İnsan İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 3
1.
- "Bir mümin hakkında ne bir yemin gözetirler, ne de bir antlaşma. Bunlar işte böyle haddi aşan kim­selerdir." (Tevbe suresi, 10. ayet)

- "Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozarlar ve bundan hiç çekinmezler." (Enfal suresi, 56. ayet)

Bu ayetlerde inanmayanların aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Güvenilmez kişiler oldukları
Soru Açıklaması
2.
İnsanın Allah ile iletişim kurma yollarından biridir. İn­san bu sayede isteklerini, dileklerini aracısız olarak Al­lah'a iletir, O'nun yardımına başvurur. Böylelikle ümi­dini her zaman korur, manevi yönden rahatlar, kendi­ni güçlü hisseder ve zorluklar, sıkıntılar karşısında da­ha dik durur.

Bu parçada sözü edilen ibadet aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Dua
Soru Açıklaması
3.
Allah'ın (c c) "Kıdem" sıfatının anlamı aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın, varlığının başlangıcı olmaması demektir.
Soru Açıklaması
4.
Dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun, aczini itiraf et­mesi, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardım dilemesi demektir.

Buna göre dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
Doğru Cevap: "E" Karşılığı sadece bu dünyada beklenir.
Soru Açıklaması
5.
Allah Teala'nın varlığının başlangıcı olmaması demek­tir. Allah (c.c) önce yok iken sonradan var olmuş de­ğildir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin, Cenab-ı Hakk'ın var olmadığı bir an, bir zaman, tasavvur edile­mez .

Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Kıdem
Soru Açıklaması
6.
Tövbe; kişinin işlediği bir günah veya hatadan pişman­lık duyarak bir daha yapmamaya azmetmesi ve karar vermesidir.

Tövbe ile ilgili aşağıda bulunan ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Tövbe için kutsal bir mekanın seçilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
7.
- "İman ile küfür arasında tereddüttedirler ne mü­minlere ne de kafirlere (bağlıdırlar.) Allah, kimi sa­pıklıkta bırakırsa artık ona bir yol bulamazsın." (Ni­sa suresi, 143.ayet)

- "İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık." derler." (Bakara suresi, 8.ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde anılan toplulu­ğun özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaratıcıyı inkar etmeleri
Soru Açıklaması
8.
- "Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır." (Kaf, suresi, 37. ayet)

- "Andolsun, Sebe' (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçe­liydi. (Onlara demiştik ki:) "Rabbinizin rızkından yi­yin ve O'na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabb(iniz var)." (Sebe suresi, 15. ayet)

Bu ayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in inananlardan bek­lentisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geçmiş kavimlerin yaşadıklarından ibret almak
Soru Açıklaması
9.
"Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. "İşte Rabbim !" dedi. Yıldız batınca da, "Ben öyle batanları sevmem" dedi. Ay'ı doğarken görünce de, "İşte Rab­bim!" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de, "İşte be­nim Rabbim! Bu daha büyük" dedi. O da batınca (kav­mine dönüp), "Ey kavmim! Ben sizin Allah'a ortak koş­tuğunuz şeylerden uzağım" dedi. "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndür­düm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'am suresi, 76-79 ayetler)

Bu ayetlerde göre Hz. İbrahim'in, Allah'ın varlığına ulaşma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temiz bir gözlem ve benlikte fark edilen sezgiyle
Soru Açıklaması
10.
1- Evrendeki var olan her şeyde bir eksiklik, zayıflık vardır. Bütün bu var olan eksikliklerini tamamlama doğrultusunda olmaları Allah'ın varlığının bir deli­lidir.

2- Evrenin tamamen sonradan var olduğu esasına da­yanır. Mademki evren sonradan var olmadır, o hal­de kendisinden var olması mümkün değildir.

Yukarıda verilenler, Allah'ın varlığını ispatlayan aşa­ğıdaki delillerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Ekmel varlık - HudGs
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 3
11.
1- De ki: O Allah, birdir.

2- Allah Samet'tir.

3- O, doğmamış ve doğurmamıştır.

4- O'nun hiçbir dengi yoktur. (İhlas suresi, 1-4 ayet­ler)

İhlas suresinde vurgulanan temel konu aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın varlığı ve birliği
Soru Açıklaması
12.
"Kendilerine: "Allah'ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" de­nince, o ikiyüzlülerin, senden büsbütün uzaklaştıkları­nı görürsün."(Nisa suresi, 61.ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu edilen topluluklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Müminler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.