TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 2


Allah İnsan İlişkisi konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Allah İnsan İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Allah İnsan İlişkisi konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Allah İnsan İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 2
1.
Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini bek­lemek uygun olmaz. Tarlasına tohum ekmeden ürün isteyen bir çiftçiye de Allah hususi' hazinelerinden ürün verebilir. Ama adet-i İlahiye açısından ürün alabilmek için önce toprağa tohum atmak, sonra da Allah'a el aç­mak gerekir.

Buna göre, yapılan bir duanın kabulü ile ilgili aşağı­dakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Dille yapılan duanın kabul olması için fiili' duanın yapılmış olması gerekir.
Soru Açıklaması
2.
"Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde ta­şıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onla­rı, yarattıklarımızı birçoğundan üstün kıldık." (İsra su­resi, 70. ayet)

Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşı­lamaz?
Doğru Cevap: "A" İnsanın da diğer varlıklar gibi sonu vardır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi halis bir tövbede aranan şart­lardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Hataları başkalarıyla paylaşmak
Soru Açıklaması
4.
Allah'ın her şeyi görmesidir. Onun görmesi göz ile de­ğildir. Eğer Onun görmesi göz ile olsaydı, görebilmesi için göze muhtaç olurdu. Oysaki Allah, hiçbir şeye muh­taç değildir. Karanlık ve aydınlık dahil olmak üzere onun görmesine hiçbir şey engel oluşturmaz. Allah, zifiri ka­ranlık bir yerdeki siyah taşın üzerinde gezen siyah ka­rıncayı bile görür.

Bu parçada verilenler Allah'ın aşağıdaki hangi sıfa­tına örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Basar
Soru Açıklaması
5.
- Basar: Görmek demektir. Allah'ın her şeyi görme­sidir.

- İrade: Evrendeki her şeyin durumu, konumu ve özelliklerinin Allah'ın sonsuz dilemesiyle gerçek­leşmesidir.

- Kudret: Allah 'ın, sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir.

- Kelam: Allah'ın konuşması, söz söylemesidir.

- Vahdaniyyet: Allah'ın bir olmasıdır.

Bu açıklamalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kudret
Soru Açıklaması
6.
Tövbeyle ilgili olarak şunlar söylenebilir;

- Allah'a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak ve pişman olmaktır.

- Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böy­le bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmaktır.

- Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair bir ka­rar içerisinde olmaktır.

- Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmektir.

Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi tövbe için gerekli değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık
Soru Açıklaması
7.
"Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Al­lah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Nur suresi, 44-45. ayetler)

Bu ayetler öncelikle Allah'ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Her şeye gücünün yetmesi
Soru Açıklaması
8.
"Allah'ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip sonra tez elden tövbe edenlerindir. İşte bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sa­hibidir. Yoksa kötülükleri yapıp ta içlerinden birine ölüm gelip çatınca "Ben şimdi tövbe ettim" diyenler ile ka­fir olarak ölenler için (kabul edilecek) tövbe yoktur. On­lar için acı bir azap hazırlamışızdır." (Nisa suresi, 17 -18. ayetler)

Bu ayetlerde tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi­ne değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Tövbe sadece Müslümanlara özgüdür.
Soru Açıklaması
9.
Farabi'ye göre Allah (c.c.) "ekmel'dir. Yani en mükem­mel ve en üstün olandır. O'ndan daha fazla kemal sa­hibi bir varlık düşünülemez. Zorunlu varlık olan Allah (c.c.), gerek akıl ve mantık yönünden gerekse varlığa ait olgular yönünden düşünülsün en mükemmel var­lıktır. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Allah'ı (c.c.) bu şekilde zihinde tasavvur etmek, zorunlu olduğu gi­bi, Allah'ın (c.c.) bizzat kendisi de en mükemmel ol­makla zorunludur ve bu zorunluluk da kendindendir.

Farabi, bu düşüncesinde Allah'ın varlığını ispatlayan aşağıdaki delillerden hangisine yer vermiştir?
Doğru Cevap: "A" Ontolojik delil
Soru Açıklaması
10.
- "Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar, Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor." (Tevbe suresi, 32. ayet)

- "İnkar edenler: "Bu Kur'an-ı dinlemeyin, okunur­ken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz." dediler." (Fussuletsuresi, 26. ayet)

- "Ve kalblerinin üzerine, Kur'an'ı anlamalarına en­gel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veri­riz. Rabbini Kur'an'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar." (İsra suresi,46. ayet)

Bu ayetlerde Allah 'a (c.c.c) inanmayan insanların hangi özelliği vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın anılmasına tahammül edemedikleri
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 2
11.
- "Allah, bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlar­dan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Al­lah, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye hak­kıyla gücü yetendir." (Nur suresi, 45. ayet)

- "Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır ... " (Şura suresi, 49. ayet)

- "Ve Rab bin, dilediğini yaratır ve seçer; seçmek, on­lara ait bir hak değildir; münezzehtir Allah ve yü­cedir şirk koştukları şeylerden." (Kasas suresi, 68. ayet)

Bu ayetler Allah'ın (c.c.) aşağıdaki hangi sıfatıyla il­gilidir?
Doğru Cevap: "D" İstediğini yaratması
Soru Açıklaması
12.
- "Allah'ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet et­mez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğ­ruya götürür. Allah her şeyi bilendir. "(Tegabün su­resi, 11. ayet)

- "De ki: "Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için tak­dir ettiğinden başkası dokunmaz. O, bizim mevla­mızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsin­ler." (Tevbe suresi, 51. ayet)

- "De ki, "Ben, Allah'ın dilediğinin dışında kendi ken­dime ne bir zarar ne bir fayda verebilirim." (Yunus suresi, 49. ayet)

Bu ayetlerde iman edenlerin hangi ortak özelliği vur­gulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Her şeyin Allah'tan olduğunu bildikleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.