TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 1


Allah İnsan İlişkisi konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Allah İnsan İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Allah İnsan İlişkisi konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Allah İnsan İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 1
1.
- Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. (A'raf suresi, 199. ayet)

- "Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, halim­dir, yumuşak davranır. "(Bakara suresi, 263. ayet)

Bu ayetlerle ilgili müminlere yönelik aşağıdakilerden hangi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar.
Soru Açıklaması
2.
"Melekler: "Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!" dediler." (Hicr suresi, 55. ayet)

Bu ayet, müminlerin aşağıdaki özelliklerinden hangi­sini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Asla ümitsizliğe kapılmazlar.
Soru Açıklaması
3.
Kur'an-ı Kerim'in Kur'an dışında, başka isimleri daha vardır. Bunlardan bazısı isim, bazısı da sıfat olarak kul­lanılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in "kalemle yazılan" anlamındaki sıfa­tı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" el-Kitab
Soru Açıklaması
4.
"Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine ka­nat ger ve Rab'bim küçüklüğümde onlar beni nasıl ye­tiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et di­yerek dua et." (İsra suresi 24. ayet)

Bu ayette "Rahmet" isminin tecelli biçim aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anne-babaya iyi davranılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi "Tövbe" kavramının karşılığıdır?
Doğru Cevap: "E" Hata ve kusurlardan vazgeçmek ve bir daha işle­memeye dair Yüce Allah'a söz vermektir.
Soru Açıklaması
6.
Yüce Allah'ın sonsuza dek varlığını sürdürme, ölüm­süz olma, sürekli var olmaya devam etme özelliğini belirten sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beka
Soru Açıklaması
7.
1- "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah, kendi-ni beğenip, övünen hiç kimseyi sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet)

2- "(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsu- nuz!" (Mülk suresi, 23. ayet)

3- "(Ey Müminler) Siz hayır işlerinde yarışın." (Bakara suresi, 148. ayet)

4- "Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür."(İbrahim suresi, 34. ayet)

5- "İnananlar, birbirleriyle kardeştir ... "Hucurat suresi, 10. ayet)

Bu ayetlerden hangileri insan-Allah ilişkisinde yol gös­terici özelliktedir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
8.
Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, açıktan veya gizlice iş­lenmiş günahlardan, hatalardan ve kusurlardan piş­manlık duymak, onları bir daha yapmamaya niyet et­mek ve yeniden aynı yanlışlara düşmemek için çaba göstermektir.

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandırdık­larından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsanların daha çok hata yapmasına sebep olması
Soru Açıklaması
9.
Allah ve Resulünün yapılmasını yasakladığı dince hoş karşılanmayan, uygun görülmeyen iş ve davranışlarda bulunan kişilerin aynı hatayı ve günahı bir daha yap­mamaya kendi iradesiyle karar vermesi ve yaptığı ha­talardan dolayı Allah'tan bağışlanmayı istemesidir.

Buna göre kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurların­dan vazgeçmesine verilen ad aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "C" Tövbe
Soru Açıklaması
10.
1- "Allah'ın göklerde olanları da yerde olanları da buy­ruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?" (Lokman suresi, 20. ayet)

2- " ... Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik .. " (A'raf suresi, 10. ayet)

3- "Allah, her şeyi yaratıp düzenlemiş, tabiatını belir­leyip yol göstermiştir." (A'la suresi, 2-3. ayetler)

4- " ... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." (Furkan suresi, 2. ayet)

Bu ayetlerden hangileri Allah-evren ilişkisi konusun­da yol gösterici niteliktedir?
Doğru Cevap: "C" 3 ve 4
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Allah İnsan İlişkisi TEST - 1
11.
Nasıl ki bir çiftçi, vaktinde ve usulüne göre tarlasını eker, sonrasını Allah'a bırakır ve böyle yaptığı için Al­lah'da o kimseyi rızıklandırır. Öyle de, her insan üstü­ne düşeni yapmalı ve gerisini Allah'a bırakmalıdır.

Bu bilgi aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklama­sıdır?
Doğru Cevap: "D" Tevekkül
Soru Açıklaması
12.
- "De ki: Ey insanlar! Eğer benim dinimde bir şüphe­niz varsa, şunu bilin ki, Allah'ı bırakıp da sizin tap­tıklarınıza tapmam. Lakin sizin de canınızı alacak olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir." (Yunus suresi, 104. ayet)

- "Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim yarattı­ğım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin." (Ankebüt suresi, 56. ayet)

- "İşte, Rabb'iniz olan Allah, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. O herşeyin yaratıcısıdır. Öyleyse, yal­nızca O'na kulluk edin. Zira O'dur, herşeyi yöneten ve gözeten .. "(En'am suresi, 102. ayet)

Bu ayetlerde inananların aşağıdaki hangi özelliği vur­gulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnızca Allah'a ibadet ettikleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.