TYT - AYT Din Kültürü: Ahlaki Tutum ve Davranışlar TEST - 2


Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ahlaki Tutum ve Davranışlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Ahlaki Tutum ve Davranışlar TEST - 2
1.
- Bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlendiğine inanılan ezeli takdir.

- Allah'ın önceden takdir buyurduğu şeylerin zama­nı geldiğinde meydana gelmesidir.

Verilen tanımları kapsayan kavram ikilisi sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "E" Kader - Kaza
Soru Açıklaması
2.
İman, ibadet, muamelat gibi dini konularda yeterli donanıma sahip olmayan insanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Batıl inançlarda azalış
Soru Açıklaması
3.
- "O mü'minler ki, emanetlerine ve ahitleri ne (ver­dikleri sözlerine) riayet ederler." (Mü'minun sure­si, 8. ayet)

- "O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affe­derler. Allah iyilik edenleri sever." (Al-i İmran sure­si, 134. ayet)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yö­neliktir?
Doğru Cevap: "C" Ahlak kurallarını
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi hoşgörülü olmayı öğüt­lemektedir?
Doğru Cevap: "D" "O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen, kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. .. " (Ali İm­ran suresi, 159. Suresi)
Soru Açıklaması
5.
Peygamberimiz (sav), Veda Hutbesinde, " ... Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Adem'in ço­cuklarısınız, Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na saygılı olup buyruklarına karşı gelmekten sakınanınızdır ... " buyurmuşlardır.

Buna göre insanlar arasında ayırım yapılmamasına işaret eden ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve eşini de o özden yaratan; ikisinden birçok erkek ve ka­dın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gel­mekten sakının." (Nisa suresi, 1. ayet)
Soru Açıklaması
6.
Başkasının özel alanı olan evine izinsiz girilmesi nasıl yasaklanmışsa hastaya ait her türlü arşiv bilgileri mah­remiyet içeren bilgiler olup, hasta izin vermediği süre­ce başkalarıyla paylaşılamaz. Çünkü bu bilgilerin baş­kalarıyla paylaşılması durumunda hastanın zarar gör­mesi muhtemeldir. Hastanın belirli yerlerde istihdam edilmesinde izinsiz kullanılan bu bilgiler aleyhine ola­bilmektedir

Bu parçada verilenler aşağıdaki kavramlardan hangi­siyle ilişiklidir?
Doğru Cevap: "E" Tecessüs
Soru Açıklaması
7.
"Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun, ken­diniz, ana, babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Al­lah için doğrulukla şahitlik eden kimselerden olun. İs­ter zengin, ister yoksul olsunlar, Allah onlara sizden da­ha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın." (Ni­sa, 58)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kişi şahitlik ederken doğruluktan ayrılmamalıdır.
Soru Açıklaması
8.
Kur'an'ın ahlaki esaslar bağlamında bireylere yükledi­ği önemli bir görev de, verilen söze sadık kalmaktır. Çünkü bu prensip fertler arasında güven sağlayarak ilişkilerin normal bir şekilde yürümesine imkan verdi­ği için, toplumsal ilişkilerde gözetilmesi gereken temel bir düzenleyicidir. Bundan dolayıdır ki Kur'an, Allah ile ahitleşmiş olan insanı ahde vefa konusunda sorumlu olarak görmektedir. Buna göre ister Allah'a ister insan­lara karşı verilen sözlerde olsun her ahit/söz, ehliyet şartlarını taşıyan insan için yerine getirilmesi gereken ahlaki bir yükümlülüktür.

Bu parçada verilen bilgi ile aşağıdaki ayetlerden han­gisi arasında doğrudan bir ilgi kurulabilir?
Doğru Cevap: "B" "Verdiğiniz her sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözden dolayı (hesap gününde) mutlaka sorguya çekileceksiniz."(İsra suresi, 34. ayet)
Soru Açıklaması
9.
"Onlar sizinle buluştukları zaman 'inandık' derler; Siz­den ayrıldıklarında size olan kinlerinden dolayı par­maklarının uçlarını ısırırlar. De ki: Kininizden (kahro­lup) geberin! Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hak­kıyla bilmektedir." (Al-i İmran suresi, 119. ayet)

Bu ayette geçmişte yaşamış olan münafıkların hangi özelliğinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Müminlere kin beslediklerinden
Soru Açıklaması
10.
Hz. Ömer (r.a.) Şam'a yakın bir bölgede bulaşıcı veba salgını olduğu için oraya girmek istememiştir. Bazıları­nın, oradan uzaklaşarak kaderden kaçılamayacağı id­diası üzerine, "Oradan uzak durmak da kaderdir." ce­vabını vermiştir.

Bu olayda Hz. Ömer'in (r.a.) kaderle ilgili vermek is­tediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsanların tercihleri, kendi kaderi dışında değildir.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Ahlaki Tutum ve Davranışlar TEST - 2
11.
Allah, dünya nimetlerini insanlar ve canlılar için yarat­mıştır. Bunları yemek, içmek veya kullanmak insanın hem hakkıdır hem de şükreden bir kul olmanın gere­ğidir. İnsanın Allah'ın lütfettiği nimetleri kullanması, güzel giyinmesi, güzel yaşaması günah değil, helaldir. Ancak kişinin öncelikle nimeti vereni bilip şükretmesi ve onları kullanırken ölçülü olması gerekir. Ölçüsüzlük, Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere saygısızlık olduğu gi­bi aynı zamanda emanete riayet etmemektir.

Bu parçada verilenler aşağıdaki kavramlardan han­gisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" İsraf
Soru Açıklaması
12.
- "Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zan­nın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirini­zin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Siz­den biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. " (Hucurat suresi, 12. ayet)

- "Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüste bulunmayın, birbirinizin iç yüzünü araş­tırmayın, birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizle yarışmayın, birbirinizi çekememezlik et­meyin, birbirinize karşı buğzetmeyin "(İbn Kesir)

Bu ayet ve hadiste vurgulanan genel özellik aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanları kötü itham etmekten kaçınmak
Soru Açıklaması
13.
- "Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma!O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz." (Kasas suresi, 88. ayet)

- "Onlar, Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ve O'ndan korkarlar, Allah'tan başka kimseden kork-mazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter." (Ah-zab suresi, 39. ayet)

Bu ayetlerde ortak olan tema aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah'a ve ayetlerine gönülden boyun eğme
Soru Açıklaması
14.
"Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya alma­sın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın . Belki onlar kendile­rinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirini­zi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir." (Hucurat Suresi, 11. ayet)

Bu ayetten özgürlük anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kur'an bireyin özgürlük alanını bir başkasının sınır­larını ihlal etmeme şeklinde belirlemiştir.
Soru Açıklaması
15.
" ... Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları (mi­safirlerini) kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cim­riliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Haşr suresi, 9. ayet)

Bu ayette vurgulanan ahlaki tutum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cömertlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.