TYT - AYT Din Kültürü: Ahlaki Tutum ve Davranışlar TEST - 1


Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ahlaki Tutum ve Davranışlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Ahlaki Tutum ve Davranışlar TEST - 1
1.
"Allah'a dayandım!" diye sen çıkma yataktan ...

Ma'na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?"

Mehmet Akif Ersoy

Bu şiirde eleştirilen tutum ve davranış aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tembellik
Soru Açıklaması
2.
Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı aile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Ailenin bir üyesinin alkol ve uyuşturu­cu madde kullanması, aile içinde ciddi sorunlara ve ça­tışmalara neden olmaktadır. Bağımlılık haline dönüşen bu alışkanlıklar çeşitli nedenlerle ailede yalanı, baskı­yı, saldırganlığı ve şiddeti doğurmaktadır.

Bu parçada, üzerinde durulan değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aile
Soru Açıklaması
3.
"Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başkası tarafın­dan uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı (Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki ya­zısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüp­he yoktur. (O) alemlerin Rabbi tarafındandır." (Yunus, 37)

Bu ayette Kur'an', Kerim ile ilgili vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlahi kitap olması
Soru Açıklaması
4.
Gerekli tedbirleri almamış olan bir iş yeri sahibi çıkma­sı muhtemel bir yangında "kader böyleymiş " diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Uykusuz olarak ve bakım­sız bir araçla yola çıkan kişi kaza yaptığında Allah'ı so­rumlu tutamaz. Aksine Allah onları sorumlu tutacak­tır. Allah, insanlardan seçme hakkına sahip oldukları durumlarda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine ge­tirmelerini istemiştir.

Bu parçada verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Teslimiyetçi bir kader anlayışı İslam inancına göre doğru değildir.
Soru Açıklaması
5.
Kuran'da iyilik yapanlara Cennet'in, kötülük yapanlara Cehennem'in akibet olarak gösterilmesi bu bağlamda önemli bir yaptırım gücüdür. Burada amaç, insanın ahi­rette en yüksek mertebelere ulaşmasını temin etmek içindir. Allah'ın rahmeti ve Cennet'i, içine bütün insan­ları sığdıracak kadar geniştir. Dolayısıyla, Allah kulları­nı hiçbir zaman Cehennem'e gitmelerini irade etmez. Ama, Allah'ın adil olma sıfatı gereğince, insanlar ken­di elleriyle yaptıklarının karşılığını görecektir. Bu ne­denle, insanların Cehennem'de ceza görmeleri tama­men kendi yaptıklarının bir sonucudur.

Bu parçada verilenlere göre, İslam ahlakıyla ilgili han­gisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Temelinde adalet vardır.
Soru Açıklaması
6.
Sıkıntılara ve zorluklara göğüs germek, yılgınlık gös­termemek anlamında kullanılan kelime aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sabretmek
Soru Açıklaması
7.
İslam ahlak literatüründe-aslı olsa dahi-din kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmak gıybet, aslı olmayan hususları isnad etmek ............. dır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar­dan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" İftira
Soru Açıklaması
8.
- "Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir." (Mearic Suresi, 32.ayet)

- "Her kim, vasiyet edenin haksızlığa yahut günaha meyletmesinden endişe eder de (alakalıların) arala­rını bulursa kendisine günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan hem de esirgeyendir." (Bakara Sure­si, 182.ayet)

- "Şüphesiz Allah'ın Rasülünde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır." (Ahzab Suresi, 21.ayet)

Bu ayetler Kur'an'ın aşağıdaki içeriklerinden hangi­sine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Ahlak
Soru Açıklaması
9.
"Dinde zorlama yoktur ... " (Bakara Suresi, 256. ayet)

Bu ayette vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sorumluluk bilinci
Soru Açıklaması
10.
Kur'an-ı Kerim ahlaki fiillerin kaynağının fıtrat olduğu­nu söyler. Bu nedenle insanın yaratıldığı fıtratı öz ola­rak kabul ederek, dinı ve ahlaki öğretilerin bu öze yö­nelmesi gerektiğini vurgular. Kur'an, insan fıtratını tas­vir ederken insanın, yaratılanlar içinde en güzel bir ta­biatta yaratıldığını bildirir.

Buna göre Kur'an ahlakı ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenirse doğru olmaz?
Doğru Cevap: "E" Kur'an ahlakı, öncelikle bireysel faydaya yöneliktir.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Ahlaki Tutum ve Davranışlar TEST - 1
11.
Kur'an ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki me­lek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiy­ler halinde indirilen kutsal kitaptır.

Kur'an-ı Kerim okunurken nasıl davranmamız gerek­tiğinden bahseden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" "Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Al­lah'a sığın." (Nahl Suresi, 98. ayet)
Soru Açıklaması
12.
Yapılan hata ve işlenen günahların insanda oluşturduğu iç sıkıntısından kurtulmanın yolu ........... etmektir. İnsanın yaptığı hata ve işlediği günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan bağışlanma dilemesi ve iyiye yönelmeye söz vermesi ise bir ...........

Cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" tövbe - erdemdir.
Soru Açıklaması
13.
Tövbe; yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya kabaha­ti günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Al­lah'a dönmek, O'ndan affetmesini, bağışlamasını di­lemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek yalnız Allah'a yalvarmak demektir.

Tövbe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru de­ğildir?
Doğru Cevap: "B" Belirli zaman ve mekanda yapmak gerekir
Soru Açıklaması
14.
"Doğru yola gittin ise

Er eteğin tuttun ise

Bir hayır da ettin ise

Birine bindir az değil"

Yunus Emre

Bu dörtlükte daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" İyilik ve doğruluğun
Soru Açıklaması
15.
Allah'a inanan bir an olsun O'nu hatırdan çıkarmaz. Her an O'nun gözetimi altında olduğunu bilip davranışları­nın, hal ve hareketlerinin O'nun istediği şekilde olma­sı için gayret gösterir.

Bu ayetlerden hangisi yukarıdaki düşünceyi destek­ler niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" "Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılı­şı üzerinde düşünürler. Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın," (AI-İ İmran, suresi 191. ayet)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.