AYT Sosyoloji: Toplumsal Değişme ve Gelişme TEST - 2


Toplumsal Değişme ve Gelişme konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Toplumsal Değişme ve Gelişme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumsal Değişme ve Gelişme konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumsal Değişme ve Gelişme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Toplumsal Değişme ve Gelişme TEST - 2
1.
Bir toplumda;

1- Nüfusun büyük kısmının tarım işlerinde çalışması

2- Nüfus artış hızının fazla olması

3- Kişi başına düşen milli gelirin düşük olması

gibi durumların görülmesi, o toplum için aşağıda­kilerden hangisinin kanıtı olabilir?
Doğru Cevap: "D" Az gelişmiş bir ülke olmasının
Soru Açıklaması
2.
Bir toplumda;

1- Daha çok gelişmiş ülkelerdeki yeniliklerin taklit edil­mesi ya da benimsenmesi esas alınmaktadır.

2- Gelişmiş toplumların değerlerinin, normlarının, kurumlarının, teknolojik ürünlerinin alınması önem­senmektedir.

3- Gelişmiş ülkelerin ilişki biçimleri, üretim ve tüketim alışkanlıkları benimsenmektedir.

4- Daha çok yönetici elitler tarafından gerekli görülen planlı bir toplumsal değişme gerçekleşmektedir.

durumlarının gözlenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Modernleşme
Soru Açıklaması
3.
Toplumsal değişme toplumda meydana gelen fark­lılaşmalardır. Bir toplumda elle ve basit araçlarla yapılan tarımdan makineli tarıma geçiş bir toplumsal değişmedir. Toplumdaki herkes bu farklılaşmanın bir toplumsal değişiklik olduğunu kabul edebilir. Bu olay aynı zamanda bir toplumsal gelişmedir. Ancak bu gelişme, işsiz kalan, zarar gören insanlar için kötüdür; tarım makinesi satan, bol ürün elde eden insanlar için ise iyidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir
Doğru Cevap: "A" Toplumsal değişme nesnel, toplumsal gelişme öznel bir kavramdır.
Soru Açıklaması
4.
Toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal değişme bireyleri değil, kurumları etki­ler.
Soru Açıklaması
5.
- Her alanda bilgi birikimi ve bu bilginin günlük yaşa­ma uygulanabilmesi toplumsal değişmeyi etkiler. Bundan dolayı gelişmiş toplumlarda değişmeler daha kolay ve daha çabuk olmaktadır.

- Adaletsiz bir düzenin yerine daha adil ve insancıl olanı oluşturma ve toplumsal olanaklardan yarar­lanma arzusu toplumun değişmesini hızlandırır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi birikimi ve adalet isteği toplumsal değişmeyi etkiler.
Soru Açıklaması
6.
Bilgisayarın icadı yeni meslekler doğurdu: Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknisyenliği, bilgisayar prog­ramcılığı gibi... Bu icat haberleşmeyi, ulaşımı, çocuk oyunlarını ve eğlencelerini, ticari hayatı etkiledi. Artık günümüzde küçük çocuklar bile bilgisayar oyunları oynuyorlar.

Bu parçada, sosyal değişme üzerinde aşağıdaki­lerden hangisinin etkisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilim ve teknoloji
Soru Açıklaması
7.
Ülkemizde daha önce tarım ve hayvancılıkla geçinen güney ve batı sahillerindeki yörelerde, doğal güzellik­lerden dolayı turizm yatırımlarının artması sonucunda geçim kaynakları değişime uğramıştır.

Bu parçada toplumsal değişmeyi etkileyen hangi faktörden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Fiziksel çevre
Soru Açıklaması
8.
Dünyanın birçok ülkesinde uzun süre çözülemeyen ekonomik krizler, anarşi ve ayrılıkçı hareketler için siyasi yöneticiler yalnızca kendi başlarına karar alıp uygulamak istemez. Bunun yerine değişik kesimlerin temsilcilerini, kanaat önderlerini, toplumun sevdiği, görüşlerini saygıyla karşıladığı insanların görüşlerini alma ve onları, sorunun çözümü için yapılacak uygu­lamalar konusunda toplumu aydınlatma ile görevlendirme yoluna giderler.

Bu uygulamanın dayandığı gerekçe aşağıdakiler­den hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Değişimin kalıcı olması halkın desteğine bağlıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişmeyi yavaş­latan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi birikiminin çoğalması
Soru Açıklaması
10.
Köy insanları birbirleriyle aynı doğal ortamda bulunur, diğer köylülerle aynı mesleğe sahiptirler. Bu nedenler­le aynı duyguları hisseder, aynı değerleri paylaşır, aynı kutsal inanışlara bağlıdırlar. Köydeki bu duruma "mekanik dayanışma" denir.

Buna göre, "mekanik dayanışma" nasıl tanımlana­bilir?
Doğru Cevap: "A" Aynı manevi kültür elemanlarına bağlı ve birbirine benzeyen insanlar arasındaki dayanışmadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.