AYT Sosyoloji: Toplumsal Değişme ve Gelişme TEST - 1


Toplumsal Değişme ve Gelişme konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Toplumsal Değişme ve Gelişme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumsal Değişme ve Gelişme konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumsal Değişme ve Gelişme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Toplumsal Değişme ve Gelişme TEST - 1
1.
Günümüzde makineleşmenin yaygınlaşması ve büyük ticari kuruluşların kurulmasıyla elle yapılan sanatlar ve meslekler giderek azalmış, bunların yerini büyük ölçüde fabrikalar ve teknik meslekler almıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini örneklen­dirir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal değişme
Soru Açıklaması
2.
Bir toplumda; hem sanayi hem de tarım kesiminde üretimle birlikte verimlilik artmışsa, altyapı yatırımları ile toplumsal amaçlı yatırımlar arasında uyum sağlan­mışsa, kişi başına düşen millı gelir artmış ve gelir dağılımı dengeli hale gelmişse, o toplumda toplumsal gelişme gerçekleşmiş denilebilir.

Buna göre, toplumsal gelişme nasıl tanımlana­bilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumun birden fazla alanındaki dengeli ve uyumlu ilerlemelerdir.
Soru Açıklaması
3.
Sanayinin yaygınlaşması zanaatkarlığın zayıflaması­na, ailede daha çok kişinin çalışma gereksinimi duy­masına ve bu nedenle geleneksel ailenin zayıflayıp çekirdek ailenin yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini destekler?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal bir alandaki değişme diğer bazı alanları da etkiler.
Soru Açıklaması
4.
Bir toplumun toplumsal ilişki, değer ve kurumlarında meydana gelen farklılaşmalara "toplumsal değişme" denir.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sürekli olarak olumlu yönde olma
Soru Açıklaması
5.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gereğince bugün Şanlıurfa ovasına su verilmektedir. Bu sulama nede­niyle saban ve orak yerini traktör ve biçer - dövere bırakmaya, öküz ve at arabalarının yerini traktörler ve kamyonlar almaya başlamıştır. Buna karşılık aynı yö­redeki ailelerdeki töre, gelenek ve göreneklere bağlılık eskiye oranla azalmakla beraber hala güçlüdür.

Bu parçayı aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "C" Toplumun maddi elemanları manevi elemanların­dan daha hızlı değişir.
Soru Açıklaması
6.
Az gelişmiş toplumlarda hızlı nüfus artışı kalkınmayı olumsuz etkilemekte, iç ya da dış göç nedeniyle nüfu­su azalan bölgelerde ekonomik hayat canlılığını yitirmektedir. Sanayi merkezlerinde ise nüfus hızla çoğaldığı için, ekonomi hareketlenmekte, insanların istekleri, beklentileri artmakta, yeni toplumsal gruplar ve örgütlenme biçimleri ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula­şılabilir?
Doğru Cevap: "D" Nüfus olayları toplumsal değişmeyi etkiler.
Soru Açıklaması
7.
Eski taş dönemi insanlarının çakmak taşlarından yararlanarak ya da sert odunu yumuşak oduna sürterek elde ettikleri ateş, onların yaşayışlarında büyük değişiklikler yapmıştır. Bu buluş sayesinde yiyecekleri pişirmişler, ısınmışlar, geceleri aydınlan­mışlar ve vahşi hayvanlardan korunmuşlardır. Saba­nın bulunuşu tarım yapmalarına ve toprağa yer­leşmelerine büyük ölçüde yardımcı olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Bazı keşif ve icatlar toplumların değişmesinde etkili olmuştur.
Soru Açıklaması
8.
Günümüz dünyası için "Evrensel köy" tabiri kullanılıyor. Bununla kastedilen şey, dünyada hiçbir ülkenin diğer ülkelerdeki gelişmelerden, sorunlardan habersiz ve etkisiz kalamayacağıdır. Nitekim dünyanın herhangi bir ülkesinde bir ekonomik kriz veya siyasi bir sorun olduğunda hemen dünyadaki borsa rakamları değiş­meye, dünyanın diğer ülkelerinin yönetici ve iş adamları bu durumun kendi ülkelerine sıçraması halinde nasıl tedbirler alacaklarını düşünmeye ve açıklamalar yapmaya başlıyorlar. Günümüzde in­sanlar çevreyi koruma, kadın hakları, bireysel özgür­lüklerin genişletilmesi, kimsesiz çocuklar gibi konularda İnternet üzerinden haberleşip örgütlenerek eyleme geçebiliyorlar. Hiç aklımıza gelmeyecek bir görüş veya davranış biçimi bu yolla dünyada yayılma imkanı bula­biliyor.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme
Soru Açıklaması
9.
Toplumsal yapının sağlamlığı açısından orta taba­kanın güçlü ve sayıca fazla olması büyük önem taşır. Bir ülkede; üst tabaka çok güçlü, zengin, eğitim düzeyi yüksek ve az kişiden; alt tabaka fakir, cahil, çok sayı­da kişiden oluşuyorsa toplumsal denge sağlanamaz. Ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin fazla olması duru­munda toplumsal bunalımlar yaşanır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunulmak­tadır?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal bunalımların ortaya çıkmaması için güçlü bir orta tabakanın olması gerekir.
Soru Açıklaması
10.
Maddi açıdan giderek yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmış birçok toplumda zamanla toplumsal değer ve normlara bağlılıkta azalma, insan ilişkilerinde bozul­ma, adaletsizlik, haksızlık, suç ve suç eğilimlerinde, boşanmalarda, cinayet ve intiharlarda artışlar başla­mıştır. Alınan yasal tedbirlere rağmen bu olumsuzluk­lar giderek artmıştır .

Bu durumda, söz konusu ülkelerin hangi toplum­sal süreci yaşadığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal çözülme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.