AYT Sosyoloji: Kültür TEST - 2


Kültür konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Kültür Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kültür konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kültür Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Kültür TEST - 2
1.
Sosyalleşme; bireyin, içinde yaşadığı toplumun değer ve normlarını öğrenip benimsemesi ve bu normlara uygun davranışlarda bulunmasıdır. Bireyin sosyalleş­mesinde aile, toplum, eğitim kurumları, ülkenin yöneti­mi; bireyin yaş, bilgi ve tecrübesi, düşüncesi, eğitimi ve psikolojik özellikleri etkilidir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula­şılamaz?
Doğru Cevap: "A" Sosyalleşme sürecinde genellikle birey toplumu etkiler .
Soru Açıklaması
2.
Her birey bir kültürün içinde doğar, o kültürle yaşar ve ölür. Öldüğünde bu kültür mirasını yaşayanlara bı­rakır.

Bu parçada kültürün hangi özelliği vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "E" Sürekli olma
Soru Açıklaması
3.
Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bugüne kadar aile büyüklerimden yani annem, babam ve dedemden çok şey öğrendim. Arkadaş ve akraba çevremden, öğret­menlerimden, ilişkide bulunduğum insanlardan, kitle haberleşme araçlarından kendi toplumumun yapısına ve değerlerine ait çok önemli bilgi ve davranış örnek­leri edindim. Fakat bunların hiçbiri ailemin yerini tutmuyor. Dünyayı, kendimi, insanları, toplumumuzun değer ve normlarını ve bunun ilk örneklerini annem, babam ve dedem bana öğretti.

Bunları diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Bireyin ilk sosyalleştiği kurum ailedir.
Soru Açıklaması
4.
Müzik aleti, silah, çeşitli üretim araçları, ev, yol maddi kültür; buna karşılık inanç, gelenek, töre ve değer yargıları ise manevi kültür öğeleridir.

Buna göre, kültür için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Belirli özelliklerdeki toplumlarda görülür.
Soru Açıklaması
5.
İnsanların diğer insanlarla ilişkilerini düzenlemek için düşünerek buldukları ve değer verdikleri her türlü inanç, duygu ve davranış manevi kültürdür.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi manevi kültür değildir?
Doğru Cevap: "E" Ulaştırma ve haberleşme araçları
Soru Açıklaması
6.
İnsan aklından çıkan dinler, ahlak sistemleri, dünya görüşleri, gelenek ve görenekler manevi kültürdür. Buna karşın, yaşamı kolaylaştırma amacı ile yapılan her türlü araç, gereç, makine ise maddi kültürdür.

Buna göre, aşağıda belirtilenlerden hangisi kültürün yalnızca bir türüne ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "E" Belirli bir topluma özgü olma
Soru Açıklaması
7.
Bireyin toplumun kültürel değerlerini benimseyip uygu­lamasında aile büyüklerinin, öğrencilerin örnek aldığı öğretmenlerin, başarılı ve ünlü bilim adamlarının önemli rolü vardır. Böylece çocuklar ve gençler söz konusu kişileri sevip taklit ederek topluma uyum sağlarlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vur­gulamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Toplumsallaşma olgusunda model almanın
Soru Açıklaması
8.
"Kültür toplumsal yapının bir kopyasıdır." yargısını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "D" Kültür toplumun özelliklerine göre şekillenir.
Soru Açıklaması
9.
Bireyin toplumsallaşmasında en öncelikli etkide bulunan toplumsal kurum aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması
10.
Günümüz dünyasında insanlar hızlı tempoda bir hayat yaşamaktadır. Bu hayat tarzı insanların bazı şeyleri pratik hale getirmesini adeta gerekli hale getirmekte­dir. Bunun yanında günümüzde gelişen bilişim teknolojisi de kendine özgü bazı kısaltılmış ifadeleri kul­lanmayı gerektirmektedir. Öte yandan yaşadığımız toplumsal hayat da giderek karmaşıklaşmakta, yeni birçok kurum ortaya çıkmakta, insanlar bunların isimlerini kullanırken de bazı kısaltmalar yapma gereğini duymaktadır. Tüm bunların sonunda dünyanın en zen­gin dillerinden olan dilimiz, konuşma tarzımız, yazış­malarımız bozulmaktadır.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel yozlaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.