AYT Sosyoloji: Kültür TEST - 1


Kültür konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Kültür Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kültür konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kültür Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Kültür TEST - 1
1.
İnka toplumu tarımda ileri gitmişti fakat savaş yeteneği ve araç-gereci yönünden zayıf bir toplumdu. Kendisini düşmanlarına karşı koruyacak durumda değildi. Bu nedenle sık sık çevredeki toplumların saldırısına uğruyor ve ağır zayiatlar veriyorlardı. Bu durumdan kurtulmak için düz ovalarda yapabilecekleri pek fazla bir şey yoktu. Bunun üzerine İnkalar yüksek dağların üstüne çıkarıp aşağıdan bakıldığında görülmeyen taşlardan yerleşim yerleri yaparak oralara sığındılar.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" İnsanın doğayla ilişkisi kültürü oluşturur.
Soru Açıklaması
2.
İlk Çağ'da Yunan Homeros'un yazdığı İlyada ve Odessa destanlarında o çağ Yunan toplumunun tarihi birikimleri, acıları, korkuları ve beklentileriyle karşılaşı­rız. Aynı şekilde Nasrettin Hoca fıkralarında, Hacivat­Karagöz oyunlarında, bölgeden bölgeye değişen folk­lorumuzda, atasözlerimizde ve manilerimizde de toplumumuzun insan tiplerini, kıvrak zekasını, insan ilişkilerini buluruz.

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Kültür toplumsal yapının aynasıdır.
Soru Açıklaması
3.
Hinduizm dinine inananların ineklere verdiği değer bu toplumlarda ineklerden üretim ve tüketimde yararlanıl­masına izin vermemektedir.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "C" Manevi kültür maddi kültürü etkiler.
Soru Açıklaması
4.
İnsanlar tarihin ilk dönemlerinden beri birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin içinde savaş da vardır. Savaşlarda zamanın imkanlarına göre taş­tan ve demirden tutun mızrağa, oka, kılıç ve kalkana, miğfer ve gürze kadar çeşitli araçlar kullanılmıştır. Ancak bu araçların üzerinde o toplumların kutsal bildikleri bazı semboller, işaretler, yazılar da bulun­maktadır. Bu araçlarla savaşan insanlar kendilerini güçlü, kutsanmış kabul etmektedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "A" Maddi ve manevi kültür bazı durumlarda iç içe ola­bilir.
Soru Açıklaması
5.
Farklı doğal ve toplumsal ortamlarda ortaya çıkan kültürleri çeşitli yönleriyle karşılaştırmak çok doğru bir davranış olamaz. Ancak benzer doğal ve toplumsal ortamlarda oluşan kültürler arasında içerikleri, deği­şimleri ve unsurları arasındaki ilişkiler bakımından kar­şılaştırmalar yapılabilir. Bunun yanında her kültür kendi kaynakları, unsurları, gelişim süreci ve değişimi yönünden incelenebilir .

Bu parçadaki yaklaşımın kültürün hangi özelliğin­den kaynaklandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ait olduğu topluma özgü olmasından
Soru Açıklaması
6.
Toplumumuzda insanlar herhangi bir tanıdık kişi ile karşılaştığında selam verir, bayramlarda büyüklerin ve yaşlı insanların elini öperler.

Bu parçada verilen örnekler aşağıdakilerden han­gisini destekler?
Doğru Cevap: "D" Kültür toplum bireylerinin davranışlarını düzenler.
Soru Açıklaması
7.
Maddi açıdan düşünüldüğünde, ülkelerin bayrakları ve askeri birliklerin sancakları kumaştan, vatanları da topraktan meydana gelir. Ancak her ülke insanı kendi bayrağına, sancağına ve vatan toprağına özel bir anlam verir ve bu nedenle onu çok değerli, çok yüce olarak kabul eder, hatta onun uğrunda canını verebilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bazı maddi kültür elemanlarının anlamını manevi kültür belirler.
Soru Açıklaması
8.
Toplumun sürekli olması için, toplum bireylerinin sos­yal değer ve normlarda birleşerek dayanışma içinde olması gerekir. Bu dayanışma toplumun maddi ihtiyaç­larına cevap verecek maddi araçların da ortaya çık­masına neden olur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kültür bireysel bir olaydır.
Soru Açıklaması
9.
Göçebe topluluklar sık sık yer değiştirdiklerinden ağır­lığı olan taş, toprak, demir, bronz gibi maddelerle ve onların işlenmesi ile pek fazla ilgilenmemişler, buna karşılık göçebe yaşamlarına uygun bez, kilim, halı, deri işlemeciliği, içi otla doldurulmuş minder ve döşek­ler yapmaya yönelmişlerdir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum yapısı sanatı etkiler.
Soru Açıklaması
10.
Yeni doğan bir çocuk zamanla, içinde bulunduğu toplumda yaşayabilmek için gerekli bilgileri, kuralları, alışkanlıkları, değerleri ve inançları öğrenmek, öğren­diklerini benimsemek ve uygulamak zorundadır. Bun­dan dolayı, toplumdaki kişilerle ve gruplarla etkileşim­de bulunur, çeşitli ortamlara katılır. Böylece, doğdu­ğunda sadece biyolojik bir varlık olan birey, sosyal bir varlık haline gelir.

Bu parçada açıklanan toplumsal olgu aşağıdakiler­den hangisidir
Doğru Cevap: "A" Toplumsallaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.