AYT Sosyoloji: Birey ve Toplum TEST - 2


Birey ve Toplum konusu AYT Sosyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Birey ve Toplum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Birey ve Toplum konusu AYT Sosyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Birey ve Toplum Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Sosyoloji: Birey ve Toplum TEST - 2
1.
Din, ahlak, gelenek, görenek gibi toplumdan kaynakla­nan ve toplum tarafından desteklenen normlara "resmi olmayan norm" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi resmi olma­yan normların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaptırım gücünü devletten alma
Soru Açıklaması
2.
Her toplum bireylerden oluşur. Nasıl canlılar kendi varlığına yönelen tehlikelere karşı önlem alırlarsa ve bireyler kendi varlığına yönelen tehlikelere karşı koyma, onları önleme iradesine sahipse; toplum da varlığını sürdürme, bunun için insan ilişkilerinde denge, düzen ve uyumu sağlama iradesine sahiptir. İşte toplumsal kontrol bunun için yapılır.

Parçaya göre, toplumsal kontrolün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplumu ve toplumsal düzeni koruma ve sürdürme
Soru Açıklaması
3.
Dünyanın bazı ülkelerinde beş-altı seneden beri yeni bir eğitim sistemine geçildi. Bu eğitim sisteminin kendine özgü yasa ve yönetmelikleri oluşturuldu. Bu sistemde öğretmen yoğun ders anlatan bir eğitimci değil, birkaç gün öncesinden işlenecek konuyu öğren­cilere haber veren, onu nasıl çalışacaklarını, sınıfa nasıl hazırlıklı geleceklerini açıklayan, sınıfta da öğrencilere söz verip onların derse hazırlık ve birikim­lerini uygun bir sıralama ile ifade etmelerini sağlayan bir kişi yani deyim yerindeyse bir orkestra şefi duru­mundadır. Buna rağmen söz konusu ülkelerin hep­sinde öğretmenlerin önemli bir bölümü eski alışkanlık­larını bırakamayıp hala yoğun ders anlatan eğitimci konumunda olmaya devam etmektedirler.

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destek­ler niteliktedir?
Doğru Cevap: "A" Yasaların belirlediği roller uygulamada farklılık gösterebilir.
Soru Açıklaması
4.
Bir okul müdürü aynı zamanda bir baba, bir amca ve bir bilgisayar kursunda kursiyer olabilir. Ama toplum­sal çevresi onu müdür olarak bilir.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "C" Birey toplumda anahtar statüsüne göre bilinir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların özel­liklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal değerlerden bağımsız olma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal statü ile rol arasın­daki ilişkiyi en iyi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sosyal rol, statüye göre belirlenir.
Soru Açıklaması
7.
Siyasi faaliyetler için hazırlanan bazı kişilerin eğitim görevi üstlenmesi, insan ve toplum bilimlerinin verile­rine sahip olmayan teknik elemanların tüm bilim kuru­luşlarına ve ülke yönetimine hakim olması, eğitim­öğretim deneyimi olmayan kişilerin eğitim bakanı olması vb. durumlar ülkedeki sorunların çözümlene­meyişinin en önemli nedenleri arasındadır.

Bu parçada üzerinde durulan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireyler, sahip oldukları statülerinin rollerini en iyi biçimde gerçekleştirecek yeterlilikte olmalıdır .
Soru Açıklaması
8.
Milletvekilliği, kaymakamlık, doktorluk yüksek saygın­lığa sahip mevkilerdir. Ancak seçildiği bölgenin sorun­larıyla ilgilenmeyen bir milletvekilinin, şehrini iyi yö­netemeyen kaymakamın ve hastalarına iyi muamele etmeyen doktorun saygınlığı azalır.

Bu açıklama aşağıdakilerden en çok hangisine uygun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Kişinin bireysel ve statüsel prestiji farklı olabilir.
Soru Açıklaması
9.
Rol, bireyin davranış biçimleri ile ortaya konur. Bu nedenle, bir rolün gerektiği şekilde yerine getirilip getirilmediği bireylerin davranış biçimlerine bakılarak değerlendirilir. Bireylerin rolü ve davranış biçimleri arasında bağlantı vardır. Birey, rolünün gerektirdiği biçimde davranır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "A" Rol, bireyin davranışlarını belirler.
Soru Açıklaması
10.
Toplumsal değerler;

• Bireyin, çevresindekilerin gözünde "toplumdaki yeri­ni", başka bir deyişle "statüsünü" bilmesine yardım eder.

• Kişilere, rollerini seçerken ve gerçekleştirirken rehberlik eder.

• bireylerin törelere, gelenek ve göreneklere uymaya, "doğru olanı" yapmaya yönlendirir.

Yukarıda toplumsal değerlerin hangi yönünden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" İşlevlerinden
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.