AYT Psikoloji: Psikoloji Bilimini Tanıyalım TEST - 2


Psikoloji Bilimini Tanıyalım konusu AYT Psikoloji dersi test çöz sayfasındasın. Psikoloji Bilimini Tanıyalım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Psikoloji Bilimini Tanıyalım konusu AYT Psikoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Psikoloji Bilimini Tanıyalım Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Psikoloji: Psikoloji Bilimini Tanıyalım TEST - 2
1.
• İnsanı anlamak için zihinsel süreçleri dikkate almak gerekmez.

• Sadece görülebilen davranışlar önemlidir. Çünkü onlar nesnel olma özelliğine sahiptir.

• Psikolojinin konusu uyarıcılar ve bunlara verilen tepkiler olmalıdır.

• Psikoloji hayvan davranışlarını da incelemelidir.

Yukarıda açıklanan görüşler hangi psikolojik yak­laşıma temel oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Davranışsal yaklaşım
Soru Açıklaması
2.
• Öğrenmeyi kolaylaştıran ya da zorlaştıran etmenler

• Öğrenci psikolojisi

• Eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesi

• Öğrenci başarısının ölçülmesi

Bu konuların incelenmesi en çok hangi psikoloji dalını ilgilendirir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim psikolojisi
Soru Açıklaması
3.
1- Bireyin bugünkü başarı veya başarısızlığının, psikiyatrik durumunun belirlenmesi

2- Bireyin geçmişte yaşadığı önemli olayların belirlen­mesi

3- Bilgilerin yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik testlerin sonuçlarından, sosyal ve mesle­ki durum ile eğitim durumu hakkındaki bilgilerden oluşması

Yukarıdakilerden hangileri, psikolojideki vaka ça­lışması (biyografi yönteminin) özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Üzerine doğru hızla gelen bir arabadan korkup kaçan kişinin bu davranışı dışarıdan kolayca gözlenebilir. Oysa bu hareketin ortaya çıkmasına yol açan korku duygusu dıştan gözlenemez.

Bu parçada verilen örnek aşağıdakilerden han­gisini destekler?
Doğru Cevap: "C" İnsan davranışlarının farklı boyutları vardır.
Soru Açıklaması
5.
İnsanlar çok sevinçli olduğunda ağladığı gibi çok üzül­düğünde ve korktuğunda da ağlayabilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendi­rir?
Doğru Cevap: "B" Aynı tür davranışların kaynağında farklı nedenler olabilir.
Soru Açıklaması
6.
Açlığın öğrenmeyi etkilediğini düşünen bir psikolog, bu görüşünü bilimsel yolla araştırmak ister. Bunun için, araştıracağı konu ile ilgili özellikleri yönünden denk iki grup oluşturur. Gruplardan birini aç bırakarak, diğeri­nin yemek yemesini sağlayarak deneye alır ve her iki grubun da aynı konuyu aynı sürede öğrenmesini ister. Süre bittiğinde her iki grubun öğrenme miktarını ölç­mek için birer test uygulayıp elde ettiği sonuçları karşılaştırır.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili örnek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Doğal gözlem
Soru Açıklaması
7.
Davranışı "Bireyin doğrudan gözlenebilen ve ölçüle­bilen eylemi" olarak tanımlarsak aşağıdakilerden hangisi bu tanımın dışında kalır?
Doğru Cevap: "B" Öğrencinin tarih ödevini nasıl yapacağını düşün­mesi
Soru Açıklaması
8.
İnsanı anlamak için bilinç, dikkat, algı, öğrenme, dü­şünme, bellek gibi zihinsel işlevleri bilmek gerekir. İn­sanın düşünsel gelişimi düzenli bir sıra izler. İnsan, hayatının her döneminde, o dönemdeki yeteneklerinin sağladığı ölçüde bir dünya görüşüne ve davranış dü­zenine sahip olabilir.

Bu parçada açıklanan görüşler hangi psikolojik yaklaşıma temel oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Bilişsel yaklaşım
Soru Açıklaması
9.
Psikolojide kullanılan doğal gözlemde gözlenen olay aynı olduğu halde, farklı beklentileri, eğilimleri ve an­layış biçimleri olan bilim adamları olaya farklı açıkla­malar getirebilirler.

Buna göre, doğal gözlem yöntemi için aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Yoruma açık bir araştırma yöntemidir.
Soru Açıklaması
10.
Deneysel alanlarda çalışan psikologlar duyum ve algı, öğrenme ve bellek, güdü ve duyumla davranışın fiz­yolojik temellerini konu olarak alırlar. Yaptıkları çalış­malarda amaç sadece bilmektir.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi deneysel psikoloji alanlarının ele aldığı konulardan biri ola­maz?
Doğru Cevap: "C" Öğrenci başarısını artıracak önlemlerin alınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.