AYT Fizik: Modern Fizik TEST - 1


Modern Fizik konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Modern Fizik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modern Fizik konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modern Fizik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Modern Fizik TEST - 1
1.
1- Sir lsaak Newton

2- Max Kari Planck

3- Albert Einstein

Yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri modern fiziğin önemli isimlerindendir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
1- Klasik Fizik daha çok görece kütlesi büyük, hızı küçük makro evrendeki olayları açıklamadabaşarılı olmuştur.

2- Modern Fizik ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimleri anlamada başarılıdır.

3- Klasik Fizikte, yayılan enerji her fiziki büyüklük için sürekli (her değeri alabilen) yapıda iken
Modern Fizikte atomlarla yapılan çalışmalarda enerjinin kesikli (belli değerleri alan) yapıda olduğu bilgisi ön plana çıkmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Modern fizikle ile beraber;

1- Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketi ince­lenmeye başlanmış

2- Atom altı parçacıklar üzerinde önemli araştır­malar yapılmaya başlanmış

3- Atom fiziği, çekirdek fiziği ve kuantum fiziği gibi fiziğin yeni alt alanları oluşmuştur.

yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
1- lşığın hızı değişik referans sistemlerinde farklı değerler alabilir.

2- Zaman görecelidir.

3- Uzunluk mutlaktır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri Galileo göreli­lik ilkesiyle örtüşür?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.
1- Sesin havada, su dalgasının ise suda yayılma­sına benzer olarak ışık da eter adı verilen mad­desel ortamda yayılır.

2- Sabit V hızıyla hareket eden eterle aynı yönde hareket eden ışık c + V, eterle ters yönde hare­ket eden ışık c - V hızına sahip olur.

3- Işık hızına yakın hızlarda da klasik fizik kuralla­rı geçerlidir.

Michelson - Morley deneyi yukarıdaki düşünce­lerden hangilerini ispatlamak için yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
1- Işık yayılmak için, eter gibi bir maddesel orta­ma ihtiyaç duymaz.

2- Klasik fizik ışık söz konusu olunca yetersiz kalmıştır.

3- Işık hızı görecelidir.

Yukarıdakilerden hangileri Michelson - Morley deneyinin sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
1- Modern fizikte, ışığın hızı, kaynağın ve gözlem­cinin hızından bağımsızdır.

2- Işık hızına yakın hızlarda fizik yasaları farklıla­şır.

3- Modern fizik, klasik fiziğin yerini almıştır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
Işık hızına yakın hızlarda;

1- Uzunlukta büzülme

2- Zamanda genişleme

3- Işık hızında artış

durumlarından hangileri gözlemlenir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Albert Einstein'a göre;

1- Kainatta hiç bir maddesel parçacık ışık hızına ulaşamaz.

2- Rölativistik bir parçacığın kinetik enerjisi top­lam enerjisinden durgun kütle enerjisi çıkarıla­rak bulunur.

3- Bütün eylemsiz referans sistemleri için aynı fi­zik yasaları geçerlidir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Yüksek hızda hareket eden bir araçtaki saat, durgun araçtakine göre daha yavaş çalışarak geri kalır.

2- Işık hızına yakın hızlarda hareket eden araçta­ki bir insan, dünyadakinden daha çabuk yaşla­nır.

3- Bir yıldızın dünyadaki durağan gözlemci tara­fından ölçülen uzaklığı, ışık hızına yakın hızda giden bir araçtaki gözlemcinin ölçtüğü uzaklık­tan fazladır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.