AYT Edebiyat: Toplumcu Gerçekçi Hikaye ve Roman TEST - 1


Toplumcu Gerçekçi Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Toplumcu Gerçekçi Hikaye ve Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumcu Gerçekçi Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumcu Gerçekçi Hikaye ve Roman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Toplumcu Gerçekçi Hikaye ve Roman TEST - 1
1.
1- 1930'Iu yıllardan itibaren Türk edebiyatında, köylü­den, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlan­mıştır.

2- Toplumcu gerçekçi yazarlar, roman ve hikayelerini, ağa - köylü, öğretmen - imam, halk - yönetici, zengin - fakir, aydın - cahil gibi farklı tipler üzerine kurar­lar.

3- Toplumcu gerçekçi yazarlar bir düşünceyi savun­mak, haklı göstermek ve okuru bu doğrultuda yönlendirmek amacından uzaktırlar.

4- Toplumcu gerçekçi edebiyatın ideolojik bir çıkış nok­tası ve tezi vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde verilen isim getirilemez?
Doğru Cevap: "E" ilk kitaplarında daha çok köy ve köylü sorunlarını ele alan -------, daha sonraki yıllarda Türk tarihinin önemli olaylarına değindi. (Peyami Safa)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki yazarların hangisi toplumcu gerçekçi bir anlayışla eser vermemiştir?
Doğru Cevap: "A" Oğuz Atay
Soru Açıklaması
4.
Yazar, filme de uyarlanan Yılanların Öcü adlı romanıy­la tanınmıştır. Ona göre hikaye: "Yazıldığı dönemin ta­rihsel, toplumsal renklerini içermeli az da olsa belge işlevi yüklenmelidir." Yazar 1950-1970 yıllarında etkili olan köy hareketinin önde gelen temsilcisi olmuş, köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla yansıt­mıştır.

Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "D" Fakir Baykurt
Soru Açıklaması
5.
"Halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben sana­tımla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. ( ... ) Ben etle kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa sanatımın halk­tan ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sanata inanmıyorum." diyen sanatçının edebi çalışma­larında halka dönük bir düşünce hakim oldu ve bunu po­litik düşünce ile birleştirerek yürüttü. Eserlerinin konusu­nu, doğup büyüdüğü çevreden, Çukurova'dan ve bildiği insanlardan aldı. Dinlediği efsanelerden romanlarında bol bol faydalandı. Yaşadığı yörede tanıklık edilen, bilinen eş­kıya hikayelerinden beslendi. Ancak bütün bu yerel öge­leri evrensel bir çizgiye taşımayı bildi. Eserleri onlarca dile çevrilerek dünyanın birçok ülkesinde okundu.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin han­gisidir
Doğru Cevap: "E" Yaşar Kemal
Soru Açıklaması
6.
-------, konusu Toroslar'dan Akdeniz'e uzanan beş köyden birisi olan Değirmenoluk'ta geçen bir romandır. Bu köyün insanları, köylerinden dışarı çıkmaz ve kendi törelerine göre yaşarlar. Bu töreleri Abdi Ağa koymuştur. Roman kahramanı, Abdi Ağa'ya baş kaldırmış, onun zulmüne boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Romanda, bu gencin eşkıyalığa dek uzanan hikayesi, Abdi Ağa'yı öldürmesiyle son bulur.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" İnce Memed
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi, Yaşar Kemal'in eserlerin­den biri değildir
Doğru Cevap: "D" Kuyucaklı Yusuf
Soru Açıklaması
8.
Eser, yazarın bir roman üçlemesinin ilk kitabıdır. 1. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki aydınların duru­munu konu edinir. Romandaki başlıca kahramanlar arasında Kamil Bey, Nermin Hanım, Fuat Bey, Ayşe vardır. Kamil Bey, yüksek eğitim almış, Avrupa dillerini bilen ve birçok Avrupa ülkesini görmüş kültürlü bir paşa oğludur. İçine düştüğü ekonomik sıkıntılar nedeniyle İstanbul'a döner.

Bu parçada bir bölümü özetlenen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla yazılmamıştır
Doğru Cevap: "E" KüçükAğa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi, toplumcu gerçekçi roman­larda işlenmiş konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumu bir arada tutan bir değer olarak din
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.