AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 2


Tanzimat Dönemi konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Tanzimat Dönemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tanzimat Dönemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 2
1.
Ahmet Mithat Efendi bu romanında Doğu-Batı uygarlık­larının farklılıklarını, çatışmalarını ve Osmanlı toplumu­na yeni girmeye başlayan Batı uygarlığının bazı kesim­lerce yanlış ve çarpık bir biçimde taklit edilmeye çalışıl­dığını ele almıştır. Ayrıca bu alafrangalık merakının da gülünç durumlara yol açtığını vurgulamaya çalışmıştır. Buna karşın asıl olarak Batı'dan alınması gereken yararlı unsurlarla Osmanlılık ve İslamlık değerlerinin nasıl uyum içinde ve doğru bir biçimde senteze ulaştırı­labileceğinin somut örneğini ortaya koymaktadır. Yazar bu romanında görünüşte ve kabukta kalan yanlış Batılı­laşma anlayışıyla aklı başında, ne yaptığını bilen, kendi kişilik ve kimliğini koruyabilen kitlenin özde kavranan yerli ve ulusal duruş anlayışını kişiliklerine uygun ad verilmiş iki tipin karşılaştırılmasıyla ortaya koymaktadır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Felatun Bey'le Rakım Efendi
Soru Açıklaması
2.
Şık romanında olduğu gibi alafranga tipin daha çok gülünç boyutuyla irdelendiği ama sonucu itibariyle acıklı yönüne de yer verildiği bir başka roman ---­tarafından kaleme alınan ---- adlı romandır. Romanda hafif mizaçlı, ayağı yere basmayan, kültürel değerle­rine tamamen yabancılaşmış, kendi kimliğini yadsıyıp tümüyle Batılı olan her şeyi kutsayan, eğreti bir yabancı kimlikle dolaşan ve bu yüzden gülünç durum­lara düşen Bihruz Bey'in macerası anlatılır. Ayrıca alafrangalık, hayalcilik, eğitimsizlik konuları üzerinde ayrıntılı olarak durulur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası
Soru Açıklaması
3.
---- tarihi bir roman olarak ele aldığı ----, siyasi içerikli bir romandır. Türk-İslam birliği ülküsünü bir yönüyle öne çıkaran roman, okuyuculara bu ülküyü gerçek­leştirme mücadelesi veren, her anlamda üstün nitelik­lere sahip örnek kahramanlar sunar.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Namık Kemal'in - Cezmi
Soru Açıklaması
4.
Bu dönem yazarlarının çoğunun siyasal kimlikleri ve birer "hürriyet kahramanı" oluşları, bazı romanlarını si­yasal sürgünlerde yazdıkları düşünülünce, romanımı­zın Batılılaşma sorunuyla bitişik ikizler halindeki bir edebiyat türü oluşu çok da yadırganacak bir durum de­ğildir. Öğreticiliği kendisine görev edinen romancılar, romanlarını daha doğarken bir sorunun kucağına attık­larının farkında olmadıkları gibi bu konuda da bir karşı karşıya gelme durumu yaşarlar: Batılılaşmanın bir an önce nasıl olabileceği, Batılılaşmaktan toplumun nasıl korunabileceği.

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat Dönemi
Soru Açıklaması
5.
(...)

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

Mürüvvet-menci olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma

Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mayesi hak-i vatandandır

Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

(...)

Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

(...)

Şekilsel özelliklerine, içeriği ve diline bakılarak bu dizelerin Türk edebiyatının hangi döneminde ya­zıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" 1. Tanzimat
Soru Açıklaması
6.
Batı'dan yapılan çevirilerden beslenerek yapıtlarını ver­meye başlayan ilk romancılar, karşılarında doğal olarak halk ya da divan edebiyatı geleneğine alışmış bir kitle bulur. Bu kitlenin alıştıklarından farklı bir görüş, duyuş ve anlayış evreninin ürünü olan Batılı hikaye ve roman dünyasına iki ayrı yoldan çekildiği söylenebilir---------. Batılı roman tekniğiyle geleneksel Türk halk hikayeleri­ni uzlaştırmayı denediği birinci yol, halkın oluşturulma­ya çalışılan yeni türü benimsemesinde etkili olmuştur. - --------- açtığı ve doğrudan Batılı roman tekniğini uygu­lamaya çalışan yol ise sanat ve edebiyatla ilişkisi daha üst düzeyde olan bir topluluğa seslenir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Mithat Efendi'nin - Namık Kemal'in
Soru Açıklaması
7.
Türk romanında cariyeler, aile içindeki konumları itiba­riyle genellikle rahat, iyi ve olumlu yönleriyle sunulur­ken ---- , ---- adlı romanında bu sınıfın dramatik ve tra­jik durumuna değinir. Cariyelik kurumunun sorunları, sosyal dramları bu romanda çok etkili, vurgulu ve eleş­tirel bir biçimde görülür. Bir Çerkez cariyenin oğlu olan yazar, eşin dostun konaklarında birçok cariye hikayesi dinlemiş ve bunlardan yola çıkarak gerçeklere dayalı olan bu romanı yazmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Sami Paşazade Sezai - Sergüzeşt
Soru Açıklaması
8.
(1) Divan şiirindeki parça güzelliği anlayışı yerine Tanzimat şiirinde bütün güzelliğine önem verilir. (2) Şiirin başından sonuna kadar bir düşünce etrafında gelişmesine ve şiirde konu birliğinin sağlanmasına çalışılır. (3) 2. Dönem Tanzimatçılar, aşk ve tabiat konularıyla; adalet, eşitlik, hürriyet gibi sosyal; varlık, yokluk, ruh, ölüm gibi metafizik konulara yer verirler. (4) Muallim Naci'nin Köylü Kızlarının Şarkısı'nda yap­tığı gibi heceyle yazılan az sayıda şiir dışında aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilir. (5) A. Hamit Tarhan, şiirde yeni biçim arayışlarına girişir, şiirin konusunu da genişletir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat sanatçılarının etki­lendiği edebiyat akımlardan biri değildir
Doğru Cevap: "D" Sürrealizm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat 1. Dönem sanatçı­larında görülen ancak 2. Dönem sanatçılarında gö­rülmeyen özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Batı edebiyatını özellikle de Fransız şair ve yazar­larını örnek alma
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 2
11.
Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanında verilen gazete ismiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Mithat'ın çıkardığı bir gazetedir. / Sebilü'r Reşad
Soru Açıklaması
12.
Tanzimat Dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdaki­lerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Klasik Türk edebiyatının mazmunlarından yararlanılmış, dışa kapalı soyut edebiyat anlayışı sürdü­rülmüştür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.