AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 1


Tanzimat Dönemi konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Tanzimat Dönemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tanzimat Dönemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 1
1.
(1) Tanzimat Dönemi, Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk durağı olmasından dolayı, Batı edebiyatı türlerinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir; bu dönem edebiyatı bir "ilk" ler edebiyatıdır. (2) 1860 - 1877 yılları arasında etkili olan bu edebiyatta, ilkleri gerçekleştirenlerin başında Şinasi gelir. (3) İlk özel gazete, makale, roman, tiyatro hep onun tarafından yazılmış, noktala­ma işaretleri ilk onun tarafından kullanılmıştır. (4) Namık Kemal ilk eleştiriyi yazarken Ziya Paşa ilk antolojiyi hazırlamıştır. (5) Şemseddin Sami ilk sözlük çalışmasını yaparak Türk diline önemli katkılarda bu­lunmuş, A. Mithat Efendi de ilk hikayeler kitabını kale­me almıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 5
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi, ayraç içinde belirtilen ifadeler ile tamamlanamaz?
Doğru Cevap: "C" İlk örnekleri bu dönemde görülen ------, teknik bakımından ------; bunlarda Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, kölelik ve cariyeliğin eleştirisi ile -----­işlenmiştir. (roman - Batılı düzeydedir - tarihi kahramanlıklar)
Soru Açıklaması
3.
Bu piyesin edebiyat tarihimiz açısından en önemli ta­rafı, eserin başında yazarın, edebiyat ve tiyatro hakkın­daki bütün görüşlerini topladığı bir ön sözün bulun­masıdır. Yazar, edebiyatımızın güzel örnekleri de oldu­ğunu belirterek klasik şiiri eleştirir. Tiyatronun tarihi ve başka ülke edebiyatlarındaki önemi hakkında devrinin ilk tiyatro bilgisini vererek kendi devri için hayli zengin ve ileri bir tiyatro kültürüne sahip bulunduğunu göster­miş olur.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdaki­lerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Celaleddin Harzemşah - Namık Kemal
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda verilen numaralanmış açıklamaların han­gisi karşısında verilen eser ya da türlerden herhan­gi biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
5.
(1) Tanzimat bir anlamda, halka inme hareketidir. (2) Şinasi'nin Şiir ve İnşa'da dile getirdiği halk şiirinden faydalanmak gerektiği görüşü bu harekete işaret eder.
(3) Bu, aynı zamanda dilde sadeleşmenin savunul­duğunun da göstergesidir. (4) Ancak yazarın, bu eser­den yedi yıl sonra, Avrupa'dan döndüğü zaman kaleme aldığı Harabat ön sözünde divan edebiyatını ön plana çıkarması, Tanzimat aydınlarının yaşadığı "ikilik" in kanıtıdır. (5) Aynı, çelişkili tutum, Namık Kemal'in Takip ve Tahrib-i Harabat adlı eserlerinde anlattıklarında da kendini göstermektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 5
Soru Açıklaması
6.
1- Roman ve tiyatro yazmış, gazete çıkarmışlardır.

2- Sanatı halkı eğitmenin bir aracı olarak görmüşlerdir.

3- Romantizmden etkilenmiş, eserlerinde kişiliklerini gizlenmemiştir.

4- Şiirlerinde gizlememişlerdir. divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanıp özgürlük, hak, adalet gibi yeni konuları işlemişlerdir.

5- Tiyatro sahneleyerek halka bu yolla ulaşmayı denemişlerdir

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerin hangileri Ahmet Mithat ile Namık Kemal'in ortak bir özelliği değil­dir?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sanatçıların hangisi, belirtilen türde eser vermemiştir?
Doğru Cevap: "A" Şinasi - roman
Soru Açıklaması
8.
• Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız edebiyatından şiir tercümeleri yapmıştır.

• Durub-i Emsal-i Osmaniye isimli bir atasözleri der­lemesi vardır.

• 1860 ve 1862'de iki gazete çıkarmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şinasi
Soru Açıklaması
9.
Divan edebiyatı ile 1. Tanzimat edebiyatını karşılaş­tıran aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Her iki edebiyat da bir önceki döneme tepki olarak doğmuş; sanatçılar kendilerinden öncekileri eleştir­miştir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Namık Kemal, roman, tiyatro ve şiirler yazmıştır; nesirlerinde Victor Hugo'nun, şiirlerinde Baude­laire'in etkisi görülür.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 1
11.
Topluma bir ilkokul öğretmeni tavrıyla yaklaştı. Ve­zirlerin ve diğer bürokratların bir dizi reform paketi ola­rak gerçekleştirdikleri siyasi Tanzimat'ın sosyal ve eği­timsel boyutlarına ilişkin değerlerini kimi zaman doğ­rudan kimi zaman da roman, hikaye gibi olay anlatımı­na dayalı metinlerle topluma aktarmaya çalıştı. İçine gi­rilen yeni Batı dünyasının yararlı gördüğü değerlerini aşılamayı kendisine bir görev olarak seçti. Bunu yapar­ken geleneksel kültürün bozulmuş ve topluma zarar verir duruma gelmiş yönlerini, batıl inançları, anlamsız, yanlış ve gülünç davranış biçimlerini de eleştirel bir dil­le ayıklamaya çalıştı.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerin hangisi­dir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Mithat Efendi
Soru Açıklaması
12.
Dönemin en önemli ülkücü romanı kuşkusuz Mehmet Murad'ın ------------ adlı yapıtıdır. Cezmi romanı İslam birliğini siyasi ve askeri anlamda gerçekleştirmeye ça­lışırken aynı amaca bu roman kültür ve eğitimle ulaş­mak istiyordu. Olaylarının 1867-1880 yılları arasında geçtiği bu roman bütünüyle siyasi ve sosyal nitelikli bir yapıttır. Romanın içerdiği devlet, İslam birliği ve eğitim siyaseti, siyasi ve sosyal tezleri 2. Abdülhamit'in poli­tikalarıyla büyük ölçüde benzerlik gösterir. Büyük oran­da yazarının öz yaşamından izler taşıyan ve romanın idealize kişisi olan Mansur Bey, modern Batı'nın bilim ve tekniğiyle ulusal ve dini değerlerin bilinçli bir sen­tezidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Turfanda mı Yoksa Turfa mı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.