AYT Edebiyat: Sözlü Anlatım Türleri TEST - 1


Sözlü Anlatım Türleri konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Sözlü Anlatım Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sözlü Anlatım Türleri konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sözlü Anlatım Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Sözlü Anlatım Türleri TEST - 1
1.
Hazırlıklı, planlı bir konuşma türü olan ------, topluluk karşısında herhangi bir sanatsal, bilimsel vb. konuda yapılır. Metnin dili ve içeriği kadar konuşmayı yapanın ses tonu, jest ve mimikleri bu uzun konuşmaların başarısını etkileyecektir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Konferans
Soru Açıklaması
2.
20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Su KaynaklarıYönetimi" konulu bir ------ konuşmacı olarak katılaca­ğım. "Küresel İklim Değişiklikleri ve Su Kaynakları" be­nim konu başlığım. Bunun dışında yedi konuşmacı da-ha bulunuyor, onlar da konuyu başka yönlerden ele a­lan konuşmalar sunacak. Konuşmamın süresi on beş dakika kadar, zaten yirmi dakikayı geçmemek gerekiyor.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" sempozyuma
Soru Açıklaması
3.
Her tartışmanın, bir kazananı bir de kaybedeni olacak­tır elbet. Ama kazanmanız, savunduğunuz tezin doğ­ruluğunun bir sonucu değil, antitezi ne kadar ustalıkla çürüttüğünüzle ve kendi tezinizi ne kadar güçlü gerek­çelere dayandırdığınızla ilgili olacaktır. Kazanmak isti­yorsanız güçlü kanıtlar bulmanız, etkileyici ve ikna edici konuşmalar yapmanız gerekecek.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edil­mektedir?
Doğru Cevap: "D" Münazara
Soru Açıklaması
4.
(1) Toplumu ilgilendiren bir konu hakkında, bir başkan yönetiminde, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin, ko­nuşma kurallarına uygun olarak yaptıkları tartışmalara forum denir. (2) Forumlar panellerin ardından da yapı­labilir; bu durumda panelin sonunda forum yapılacağı, konuşmalara geçilmeden duyurulmalıdır. (3) Gerekirse konuyla ilgili uzmanlar da davet edilerek yanlış anlaşıl­maların önüne geçilebilir. (4) Forumda söz alan din­leyicilerin, konuyla ilgili özel sorunlarına değinmeme­leri, samimi ve açık olmaları gerekir. (5) Forum sonun­da konuşmalar bir sonuca bağlanmalı, en doğru bilgile­re ulaşılarak tartışma bitirilmelidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ayraç içindeki sözlü anlatım türü yazılamaz?
Doğru Cevap: "C" Bilim adamı ve araştırmacıların her birinin, ko­nunun çeşitli bölümlerini ele aldıkları bilimsel, ciddi tartışmalı toplantılara ----------- adı verilir. (panel)
Soru Açıklaması
6.
----------- konusu "Televizyonun Türk Ailesine Etkileri." Neden bu konuyu seçtik? Çünkü TV, bir kitle iletişim aracı olarak toplumumuzda büyük ilgi görüyor. Evin başköşesine, en itibarlı yerine oturttuğumuz TV'nin eğ­lence, haber ve eğitim programlarının yarar ve zararla­rını belirtirken konuşmacı arkadaşlarımdan bilhassa ki­şisel değer yargılarını da serbestçe belirtmelerini rica edeceğim. Sözü uzatmadan Sn. Pilten'e vereyim ve kendisinden TV'nin çocuklar üzerindeki etkilerini belirt­mesini isteyeyim.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Panelimizin
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi bir münazara konusu olamaz?
Doğru Cevap: "A" Kitapların satış rakamlarını, yazar adı ve baskı ka­litesi mi belirliyor?
Soru Açıklaması
8.
İyi bir sunum, iyi bir hazırlık demektir. (1) Konu seçimi kadar, konunun ayrıntılı şekilde ve farklı kaynaklardan araştırılması da önemlidir. (2) Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir. (3) Prova yapmak ihmal edilmemeli, malzemeler gözden geçirilmelidir. (4) Konuşmacının ses tonu, jest ve mimikleri dinleyicilerin konuya ilgi gösterip göstermemelerinde belirleyici rol oynar. (5) Vücut dilinin iyi kullanılması, göz temasının sağlanması görsel malzemeden gereğince yararlanıl­ması bir sunumda aranan niteliklerdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­den başlanarak sunum sırasında yapılacaklardan söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi bir tartışma türü değildir?
Doğru Cevap: "E" Sunum
Soru Açıklaması
10.
( ... ) Yiğitlerim ve beylerim! Bilesiniz ki İstanbul'u almak bize emrolunmuştur ve kısmettir. İçimizde beslenen bu büyük emeli bugün işte açığa vururuz. Şu İstanbul şehri bugün iki yakamız arasında bir engeldir. Ve en güzel cihan payitahtı olmaya namzettir. Halihazırda oraya güven olmaz. İhmaller ile köhne bir şehir olmuş­tur. Arazisi bahçe ve otlaktan ibaret, evleri viran, surları yıkık haldedir. ( ... )

Bu parça aşağıdakilerin hangisine özgü nitelikler­taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" Hitabet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.