AYT Edebiyat: Söz Sanatları TEST - 1


Söz Sanatları konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Söz Sanatları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Söz Sanatları konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Söz Sanatları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Söz Sanatları TEST - 1
1.
Şiir diliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "A" Günlük dilin özelliklerini barındırır ancak onun sınır­larını imgeler ve söz sanatlarıyla aşar.
Soru Açıklaması
2.
Avazeyi bu aleme Davud gibi sal

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş

dizelerinde geçen "Baki" kelimesi, hem akla ilk gelen anlamı olan "Şair Baki'' anlamında hem de uzak anlamı olan "sonsuz" anlamında kullanılmıştır. Bu dizelerdeki gibi birden çok gerçek anlamı bulunan bir sözü hem ilk hatırlanan anlamına gelecek şekilde hem de uzak anlamını kastederek kullanmaya ------- denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" tevriye
Soru Açıklaması
3.
"içimde bitmeyen şarkıdır rüzgar'' dizesinde olduğu gibi sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüz olan güçlü olana benzeti­lebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda açıklanan sanat örneklenmemistir?
Doğru Cevap: "C" Ne doğan güne hükmüm geçer Ne halden anlayan bulunur
Soru Açıklaması
4.
"İstanbul'u anlayabilmek için İstanbul konusunda yaz­mıs şairleri gözden geçirmelisin." Bu cümledeki altı çi­zili sözcükte olduğu gibi kimi sözcükler benzetme ama­cı güdülmeden başka sözcük yerine kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir anlam olayı vardır?
Doğru Cevap: "A" Orhan Kemal'i okumak, yaşamda hesap sormayı, yaşamı irdelemeyi gerektiriyor.
Soru Açıklaması
5.
Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

dizelerinde şair, dünyayı "iki kapılı bir han"a benzetip "dünya" kelimesini bu benzetmenin içinde kullanma­yarak --------- sanatı yapmıştır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilme­lidir?
Doğru Cevap: "C" istiare
Soru Açıklaması
6.
Pek taze pembe tenlere benzer bu taşları

Yontarken eski Bergama heykeltıraşları

dizelerindeki altı çizili sözcüklerle hangi sanat ya­pılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tenasüp
Soru Açıklaması
7.
Kulağının dibinde haykırdı fırtına

ısınmak istiyorsan toprağı çek sırtına

Bu dizelerde;

1- fırtına konuşturularak intak,

2- "toprak" yorgana benzetildiği halde yorgan söylenmeyerek istiare,

3- "lsınmak" sözcüğü, hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılarak kinaye,

4- Bilinen bir durum bilmezden gelinerek tecahülüarif sanatına başvurulmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış ifadelerin hangileri doğ­rudur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklama ile ayraç içinde verilen sanat uyumlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir sözü, bir yandan herkesçe bilinen anlamıyla kul­lanıp diğer yandan uzak anlamını kastetmektir. (tenasüp)
Soru Açıklaması
9.
Selam sonsuzluğun aydınlık bahçesinden

Selam senelerce senelerce evvel

Hatırası kalbe ışıklarla dökülen

En sevgiliye, en iyiye, en güzele

Bu dizelerde, aşağıdakilerin hangisinde verilen sa­natlar görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Nida - tekrir
Soru Açıklaması
10.
Güneşi rengarenk şavkınla gökte

Saçlarını tarar iken bulurum

Beyazı, gecenin çizgilerinde

Ellerini arar iken bulurum

Bu dizelerde şair, aşağıdaki söz sanatlarının hangi­sine başvurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Teşhis
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Söz Sanatları TEST - 1
11.
Şair, önce dış dünyayı gözlemler ya da içindeki dış dünyaya ait izlenimlerden yararlanır. Sezgi gücünü, zekasını kullanarak dış dünyadan aldığı bu objelerin içinden bir seçim yapar ve zihnindeki kelimelerle, temasına uygun göstergelerle bu objeyi birleştirir ve bir görüntü çıkarır ortaya. Böyle ifadeler, şairin anlatım gücünü artırır ve dilin sınırlarını aşarak onu kendine özgü bir biçimde kullanmasını sağlar.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin oluşumun­dan söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İmge
Soru Açıklaması
12.
akşam oldu yine bastı karalar

varıp yıldızların kapısını çaldım açtılar

yıldızlar uyanıp gözlerimden geçtiler

halep şehri şen oldu şenlik oldu

ağaçlar dile geldi kuşlar güldü

dağ dağa kavuştu ben sana kavuştum

zehra kardelin

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar arasında aşağı­dakilerin hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" akşam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.