AYT Edebiyat: Şiirde Yapı TEST - 2


Şiirde Yapı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiirde Yapı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiirde Yapı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiirde Yapı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiirde Yapı TEST - 2
1.
---------, bir manzumede anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçayı, şiiri oluşturan dize kümelerini ifade eder. Anlam bakımından birbirine bağlı iki dize --------­adını alırken dört dizelik bölümlere --------- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Nazım birimi - beyit - kıta
Soru Açıklaması
2.
Dinleyin ağalar medhin eyleyim

Elma yanaklımın kara kaşlımın

O gül yüzlerine kurban olayım

Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinin hangisine özgü nitelikler taşımaktadır?
Doğru Cevap: "A" Koşma
Soru Açıklaması
3.
Üçer dizelik bentlerden ve tek dizeden oluşan, bir örneği de Dante'nin İlahi Komedya'sı olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Terza-rima
Soru Açıklaması
4.
Divan edebiyatına lran edebiyatından geçen, aaxa biçiminde kafiyelenen tek dörtlükten oluşan ve özel bir ölçüyle yazılan nazım şekli aşağıdakilerin hangisidir
Doğru Cevap: "B" Rubai
Soru Açıklaması
5.
5 - 10 beyitlik bentlerin 5 - 12 bölümden oluştuğu beyit gruplarının vasıta beyiti adı verilen ve 5 - 10 beyitte bir değişen beyitlerde bağlandığı nazım biçimidir. Toplum­sal vergileri ve felsefi konuları işler. Gazel gibi kafıye­lenir.

Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Terkibibent
Soru Açıklaması
6.
Koşma nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Dörtlük sayısı 5-15 olan koşmalar, aaab / cccb / dddb ... şeklinde uyaklanır.
Soru Açıklaması
7.
İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük, on dört dizeden oluşan ---------, İtalyan edebiyatının nazım şekillerin­dendir. Servetifünun şairleri tarafından Türk edebiya­tında kullanılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" sone
Soru Açıklaması
8.
----------- ve ----------- Türklerin divan edebiyatına ka­zandırdığı nazım şekilleridir. İlki, genellikle aaaa / bbba / ccca/ şeklinde kafiyelenir ve konusu, ifade biçimleri bakımından halk şiirindeki koşmaya benzer. Beste­lenmek için yazıldığından fazla uzun olmaması tercih edilir; dörtlük sayısı 3-5 ile sınırlanır. İkincisiyse maniye benzeyen mahlassız şiirlerdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Şarkı - tuyuğ
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisinde kasideyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Divan edebiyatında beş kasidenin bir araya gelme­si ile oluşan defterlere hamse denir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde tasavvuf edebiyatı na­zım şekilleri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" şathiye - deme - ilahi - nefes
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Şiirde Yapı TEST - 2
11.


Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
12.
(I) Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan gazel, aa /ba / ca / da ... şeklinde uyaklanan 5-15 beyitten oluşur. (II) Kendi arasında kafiyeli ilk beyte matla, şairin adının geçtiği son beyte makta denir. (III) Aruzun hemen her kalıbıyla yazılabilen gazellerde aşk, ayrılık, şarap gibi dünyevi konular anlatılır. (IV) Gazellerde beytü'I gazel denen hem üslup hem de içerikçe ötekilerden üstün bir beyit bulunur. (V) Beyitlerinin ortasından ikiye ayrılarak kafiyeli bir dörtlük oluşturabilen gazellere ise yekahenk gazel adı verilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.