AYT Edebiyat: Servetifünun / Genel Özellikler TEST - 1


Servetifünun / Genel Özellikler konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Servetifünun / Genel Özellikler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Servetifünun / Genel Özellikler konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Servetifünun / Genel Özellikler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Servetifünun / Genel Özellikler TEST - 1
1.
---------, Türk edebiyatında 1860'tan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı edebi­yatı lehine belirleyen aşamadır. Yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu kısa dönem sonunda Türk ede­biyatı, gerek anlayış gerek içerik gerekse teknik bakım­dan tamamıyla Batılı bir nitelik kazanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Edebiyatıcedide Dönemi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Dilde sadeleşme hareketini başlatmışlardır.
Soru Açıklaması
3.
Bu edebiyat dönemine -------- adının verilmesinin nedeni bu hareketin aynı adlı bir dergi etrafında -------­öncülüğünde toplanan gençler tarafından başlatıl­masıdır. Önceleri fen konularının işlendiği bu dergi, yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikret'in getirilmesiyle bütünüyle edebi bir nitelik kazanmıştır. Sanatçıların, başlattıkları hareketle ilgili sık sık "yenilikçi edebiyat" anlamında -------- ifadesini kullanmalarıyla dönem, bu isimle de anılır olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Servetifünun - R. Mahmut Ekrem'in - Edebiyatıcedide
Soru Açıklaması
4.
(1) Edebiyatıcedideciler, Namık Kemal'in şiirin şeklinde yaptığı yenilikleri daha da geliştirirler. (2) Fransız şiirinden sone ve terza-rima gibi nazım türlerini alırlar.
(3) Serbest müstezatı yaygın biçimde kullanırlar. (4) Türkçeyi aruza başarıyla uygularlar. (5) Aruzun dize üzerindeki hakimiyetini yıkarak bir şiirde birden çok aruz kalıbı kullanırlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.
"Her şey şiirin konusu olabilir." görüşünü benimseyen Servetifünuncular, dönemin siyasal şartları yüzünden aşk, doğa, aile hayatı ve gündelik yaşamın basit konu­larına yönelmiş; şiirde konu bütünlüğünü önemseme­yerek sanatkarane bir üslup ve yeni bir söz varlığı yaratma düşüncesiyle oldukça ağır bir dil kullan­mışlardır.

Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisin­de belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Servetifünun şairleri şiirlerinde konu bütünlüğünü önemsemiştir.
Soru Açıklaması
6.
Servetifünun şairleri şiirlerinde dört farklı biçim kullan­mışlardır: ----------- , ----------- , ve -----------

Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerin birine getirilemez?
Doğru Cevap: "E" divan edebiyatından alarak değiştirdikleri rubai
Soru Açıklaması
7.
Servetifünun edebyatıyla ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Türk edebiyatında Batılılaşma hareketlerinin hızı­nın kesildiği dönem olmuştur.
Soru Açıklaması
8.
-------- Dönemi'nde Türk edebiyatına giren hikayenin olgun örnekleri --------- Dönemi'nde verilir. Şiirde olduğu gibi ---------- konular işlenirken sanatçıların içe dönük ve karamsar bakışının hikayelerine de sindiği görülür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 1. Tanzimat - Servetifünun - bireysel
Soru Açıklaması
9.
Tanzimat ve Servetifünun hikayeciliğinin karşılaş­tırıldığı aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat Dönemi hikayelerinin ulusal yönleri güçlü olduğu gibi teknik özellikleri de Batılı ölçülerdedir; Servetifünun Dönemi'nde hikaye önemsenmediğin­den taklitçidir ve teknik bakımdan daha zayıf kal­mıştır.
Soru Açıklaması
10.
- Yaşadıkları dönemin siyasal ortamı gazetecilik, tiyatro gibi toplumsal, sosyal yönü ağır basan alan­larla uğraşmalarına uygun olmadığından şiire, ro­mana, hikayeye ve birbirlerinin sanatla ilgili çeşitli görüşlerini eleştirmeye yöneldiler.

- Türk edebiyatına tam anlamıyla Batılı bir duruş ge­tiren bu sanatçılar; ulusal, geleneksel anlayışlara ilgi duymadılar.

Yukarıda sözü edilen sanatçılar, hangi dönemde yaşamıştır?
Doğru Cevap: "C" Servetifünun
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Servetifünun / Genel Özellikler TEST - 1
11.
(1) Tanzimat'la başlayan Türk romanı, Servetifünun Dönemi'nde, Şinasi'nin açtığı yoldan gelişimini sürdürmüş­tür. (2) Servetifünun romanı hem teknik bakımdan hem de üslubuyla önceki döneme göre son derece geliş­miştir. (3) Bu dönem romanında Tanzimatçılarda görü­len kurgu hataları, acemilikler, üslup kusurları görülmez; roman tekniği modern ve sağlamdır. (4) Olayörgüsü, işlenişi ve diyaloglar başarılı bir biçimde verilmiştir. (5) Yazarlar eserlerinde kişiliğini gizlemiş, mesaj verme tavrı içinde olmamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun Dönemi'nin düzyazı anlayışını ifade etmez?
Doğru Cevap: "B" Tiyatro, önceki döneme kıyasla daha fazla rağbet görür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.