AYT Edebiyat: Milli Edebiyat TEST - 1


Milli Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Milli Edebiyat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Milli Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Milli Edebiyat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat TEST - 1
1.
. ..... , başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiya­tıcedide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir göstergesi sayılması gereken ----- topluluğunun içindedir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliğini bulmuş değildir. Buna rağmen daha çok hikayeler yazdığı bu dönemde, taklitçi olmayan, içinde kendi kişiliğinin belirtilerini taşıyan bir anlatımın sahibidir. Bu dönemde bir ara Yahya Kemal ile Nev­Yunanilik hayallerine de kapıldığı görülen yazar, ancak dönemin sonuna doğru romana yönelmiş; Kiralık Konak ve Nur Baba'yı Milli Mücadele yılları içinde yayımlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Yakup Kadri - Fecriati
Soru Açıklaması
2.
Geçen akşam eve geldim. Dediler:

- Seyfi Baba

Hastalanmış, yatıyormuş.

- Nesi varmış acaba?

- Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.

- Keşke ben evde olaydım ... Esef ettim, vah vah!

Bu bentle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Fecriati Dönemi'nin şiir anlayışını yansıtmaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Başlangıçta tiyatro ile de yakından ilgilenen, bazı kü­çük hikaye kitapları yayımlayan sanatçının 1919 yılın­da Gangue adlı bir Fransız romanının etkisinde yazıl­mış "Harabelerin Çiçeği" adlı yapıtı çıkar. Ancak bu dö­nemde kitap olarak yayımlanan tek romanı, ona asıl ününü sağlar. Roman, yalın ve duygusal anlatımıyla geniş bir okuyucu kesiminin ilgisini ve sevgisini kazan­mıştır. O, Türk romanının ilk defa en geniş şekliyle Ana­dolu'ya açılması anlamını da içermektedir. Anadolu' ya açılarak ülkenin ve Anadolu yaşamının içinde bulun­duğu zor koşullarla baş etmeye çalışan Feride Öğret­men, gencecik bir İstanbul kızıdır. Feride, Anadolu'yu kalkındırmak isteyen idealist bir kuşağın yetişmesine kılavuzluk da etmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu
Soru Açıklaması
4.
Türk milletinin dünya görüşü ----- ilahilerinde, milli mü­cadele ruhu ---- heceyle yazdığı şiirlerinde ve onun dö­neminin romanlarında, İstanbul'un güzellikleri, ruhu ve tarihi ---- eserlerinde ebedileşmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağı­dakilerin hangisindeki sanatçılar getirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Yunus Emre'nin - Mehmet Emin'in - Yahya Kemal'in
Soru Açıklaması
5.
Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır

Çiftlik değil, yoktur beyi ağası

Her köylünün var bir çift tarlası

Öz evinde o hem bey hem ağadır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Anlatımda imge ve çağrışımlara başvurulmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Milli Edebiyat Dönemi'nde bazı romancılar Anadolu'yu, Anadolu köylüsünü realist bir gözle ele almış, aydınlar­la halk arasındaki uçuruma dikkat çekmek istemiştir. Örneğin -----, ----- eserinde Türk aydınının öz eleştirisini romanın kahramanı olan ---- ağzından şu şekilde verir: "Bunun nedeni Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllar­ca onun kanını emdikten ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne bıraktıktan sonra şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun."

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban -Ahmet Celal'in
Soru Açıklaması
7.
Asrımız milliyet asrıdır. Milliyet hissi bir kavimde uyan­dıktan sonra komşu kavimlere kolayca geçer. Milliyet ülküsünü önce gayrimüslimler, sonra Arnavut ve Arap­lar, en sonunda Türkler benimsedi. Türklerin en sona kalmasının nedeni Osmanlı Devleti'ni korumaktı.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada sözü edilen mil­liyetçilik fikrinin edebiyata etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eserlerde içerik yerine estetik güzelliğe önem veril­mesi
Soru Açıklaması
8.
Hele ya Rabbi şükür, karşıdan üç tane fener

Geçiyor ... Sapmayarak doğru yürürlerse eğer,

Giderim arkalarından ... Yolu buldum zaten.

Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hala ben!

İşte karşımda bizim yar-ı kadimin yurdu.

Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu.

Dil ve biçim özellikleri göz önünde bulunduruldu­ğunda, verilen şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi, kendisine ait olma­yan bir eserle birlikte verilmiştir
Doğru Cevap: "D" H. Edip Adıvar - Miskinler Tekkesi
Soru Açıklaması
10.
----------, 1918'de Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat yazısıyla Milli Mücadele'nin liderini ilk kez kamuoyuna duyurmuştu. Milli Mücadele başların­da Mustafa Kemal'i Türk halkına yine tanıtmıştı. Yazar Sivas Kongresi sırasında Anadolu'dadır; M. Kemal'i, arkadaşlarını, Anadolu'yu sosyal ve kültürel yapıyı, savaşların insanları nasıl etkilediğini anlatır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi geti­rilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ruşen Eşref Ünaydın
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat TEST - 1
11.
Türk edebiyatında roman türünün ilk örneklerinin önemli bir kısmı, iki kültür arasında sıkışıp kalmış alafranga tiplere, alafrangalık konusuna sıkça yer ver­miştir. --------- Felatun Bey'le Rakım Efendi adlı romanı bu temayı ele alan öncü romanlardan biridir. Bunu Araba Sevdası adlı romanıyla ----------- izler. Alafrangalık, Milli Edebiyat Dönemi'nde bile gündem­den düşmüş değildir. Nitekim --------- ilk romanında alaf­ranga tiplere yer vermekle kalmaz, romanına alafran­galığı hazırlayan şartları açıklayarak başlar. Romanda Seniha ve Cemil alafranga tipler olarak gelenekçi Naim Efendi ve Hakkı Celis'in karşısına çıkarılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Mithat'ın - R. Mahmut Ekrem - Yakup Kadri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Türkçenin bir edebiyat dili olması için başka diller­den kelimeler alınması Yeni Lisan makalesinde sa­vunulan bir görüştür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.