AYT Edebiyat: Fecriati / Genel Özellikler TEST - 1


Fecriati / Genel Özellikler konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Fecriati / Genel Özellikler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fecriati / Genel Özellikler konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fecriati / Genel Özellikler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Fecriati / Genel Özellikler TEST - 1
1.
---------- dağılma tarihi olan 1901'den 1908'e kadar ge­çen zaman içinde edebiyatçılar özgürce yazı yazma or­tamı bulamadılar. Yazılanlar ya elden ele dolaştırılıyor ya da İstanbul dışındaki dergi ve gazetelerde takma adlarla yayımlanıyordu. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra edebiyat dergileri çıkmaya başladı. Servetifünun dergisi de sayfalarını yeniden edebiyata açtı. -------- bu derginin 24 Şubat 1908 tarihli sayısında yayımlandı. Altında, Emin Bülent, Ali Canip, Mehmet Fuat, Müfit Ratip, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Hamdullah Suphi, Tahsin Nahit gibi dönemin genç edebiyatçılarının imzası vardı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Edebiyatıcedide'nin - Fecriati bildirisi
Soru Açıklaması
2.
1- Edebiyat şahsi ve muhteremdir.

2- Edebiyat ancak üst zümrelerin düzeyine hitap ede­cek bir sanattır.

3- Edebiyatıcedide'nin Batılılaşma arayışları içinde olması yanlıştır.

4- Doğu'nun ürünleri Batı'ya; Batı'nın ürünleri Doğu'ya tanıtılacaktır.

5- Edebiyatıcedide'nin, Namık Kemal'den beri savunu­lan sanat anlayışı halka mal edilmemiştir.

Yukarıda numaralanmış ifadelerin hangisi Fecriati beyannamesinde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
(1) Fecriati grubuna dahil olanlar edebiyatı ve sanatı her şeyin üstünde tutuyorlardı. (2) Sanatın saygınlığını savunup siyasete mesafeli duruyorlardı. (3) Bir topluluk oluşturmalarına rağmen ürünleri birbirinden kopuktu. (4) Bu topluluktakiler Batı'yı yeterince taklit etmemekle ve Fransız edebiyatını bilmemekle suçlandılar. (5) Selanik'te gelişen yeni bir ulusal hareketin, grubun bazı üyelerini içine almasıyla dağıldılar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
Fecriati edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Sanat sanat içindir anlayışına karşı çıkarak eser­lerinde iletiyi önemsemişlerdir.
Soru Açıklaması
5.
Şiirde özellikle ---------- etkilenen Fecriati sanatçıları, hikayede---------- ; tiyatroda ise---------- örnek almışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" sembolizmden - Maupassant'ı - Henrich İbsen'i
Soru Açıklaması
6.
1- Tiyatro türüyle pek ilgilenmemişlerdir.

2- Aruz ölçüsüyle serbest müstezatı kullanmışlardır.

3- Şiirde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.

4- Tabiat tasvirleri son derece gerçekçi ve nesneldir.

5- Dilin sadeleşmesi gerektiği görüşünde birleşirler.

Fecriati edebiyatıyla ilgili olarak yukarıda numa­ralanmış yargıların hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
7.
1- Halkı sanatla buluşturma amacını taşıma

2- Tiyatroyu önemseyerek bu alanda çalışmalar yapma

3- Sanatın bir fikri savunma aracı olamayacağını düşünme

4- Şiirde biçimsel ögeleri ve musikiyi önemseme

5- Batı edebiyatının ciddiyetle takip edilmesinin gere­ğine inanma

Numaralanmış ifadelerin hangileri Fecriati ve Servetifünuncuların ortak bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi Fecriati sanatçılarının amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ülkede gazeteciliğin gelişmesini sağlamak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi, Fecriaticilerin, Servetifü­nun sanatçılarına yönelttiği bir eleştiridir
Doğru Cevap: "B" Batı edebiyatını gereği gibi özümseyememek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi, Fecriati topluluğunun kısa sürede dağılma nedenlerinden biridir
Doğru Cevap: "C" Belli kurallara bağlanmayarak sanatta bireysel hür­riyeti ve çeşitliliği savunmaları
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Fecriati / Genel Özellikler TEST - 1
11.
edebiyatına tepki olarak ortaya çıkan Fecriaticiler, bu dönem ile ------------ arasında bir köprü görevi yaparlar.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Servetifünun - Milli Edebiyat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecriati bildirisini imzalayanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ömer Seyfettin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.