AYT Edebiyat: Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı TEST - 1


Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı TEST - 1
1.
(1) Alman edebiyatında klasisizmin kurallarına sıkı sıkı bağlı kalarak ürün veren yazarlara pek rastlanmaz; bunun en temel nedeni savaşlar nedeniyle Alman­ya'nın Rönesans Devri'ni yaşayamamasıdır. (2) Nitekim Alman edebiyatının ünlü isimleri Goethe, Gotthold Ephraim Lessing ve Friedrich von Schiller, klasisizme yönelmemiş, romantizmin yollarını açmışlardır. (3) Jo­hann Wofgang Goethe, Genç Werther'in Acıları adlı ro­manında döneminin acılarını duygusal bir dille anlat­mıştır, Wilhelm Miester ve Wilhelm Miester'in Gezi Yılları adlı eserlerinde toplumun yeniden düzenlenmesi soru­nuna dokunur fakat onun en büyük eseri Kral Lear'dır. (4) Goethe'nin açtığı yoldan ilerleyen Friedrich Schiller ise yapıtlarında hürriyet, başkaldırı, doğa, devrim gibi romantiklerin yaslandığı esas kavramları yadsımadan tarih olgusunu zenginleştirmiştir. (5) Haydutlar, Hile ve Sevgi, Mary Stuart, Wilhelm Teli gibi yapıtlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işleyen Schiller'in tarihe açılma yönelimi daha sonraki Alman romantiklerini geliştirmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hagisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
2.
İnsan, toplum ve yaşam, her çağda edebiyatın asıl konusu olmuştur. Bu konu değişmemiş ama anlayışlar yani bunlara sanatçının bakış tarzı değişmiştir. Her an­layış bunlara kendi mührünü vurmuş; insanı, toplumu ve yaşamı klasikler "-------", romantikler "--------", rea­listler "--------" yansıtmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" olması gerektiği gibi - istedikleri gibi - olduğu gibi
Soru Açıklaması
3.
Şu bakır zirvelerin ardından

Bir süvari geliyor kan rengi.

Başlıyor şimdi melul akşamda

Son ışıklarla bulutlar cengi.

Bu dizelerde, gün batımının imge ve mecazlarla, kelimelerle müzikal bir değer yaratılarak anlatıldığı düşünülürse şairin, aşağıdaki akımların hangisin­den etkilendiği sonucuna ulaşılır?
Doğru Cevap: "D" Sembolizm
Soru Açıklaması
4.
"Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğa olaylarını gözleyip saptamakla yetinir, azo­ta kızmadığı gibi, oksijene de aşırı sevgi göstermezse sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem kar­şısında ise alkış tutmaz."

Bu sözler aşağıdaki sanatçıların hangisine ait ola­bilir?
Doğru Cevap: "A" Emile Zola
Soru Açıklaması
5.
19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve romantizme tepki olarak doğan realizm, en kuwetli etkilerini tiyatro­da göstermiş ve servetifünun sanatçılarını etkilemiştir.

Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "E" Realizm, tiyatrodan çok roman ve hikayede etkili ol­muştur.
Soru Açıklaması
6.
1- Dış dünya ile sanatçının iç dünyası arasındaki ilişki­de aslolan, dış dünyanın sanatçının ruhunda bıraktığı izlenimlerdir. (Parnasizm)

2- Sanatçılar, hem yaşadıkları çağın sosyal ve siyasal gelişmelerini kendi tavırlarıyla ortaya koyar hem de kendi milli tarihlerine yönelirler. (Romantizm)

3- Birinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen yıkımların etkisiyle doğmuş, her şeye karşı olan, akıl ve man­tık yerine akıl dışıyı, düzene karşı düzensizliği savu­nan bir akımdır. (Dadaizm)

4- Dış dünyanın yalnız görünen yönlerini değil, görün­meyen yönlerini de yansıtmak amacı benimsenmiş, nesneler üç boyutlu olarak ve geometrik biçimlerle ifade edilmek istenmiştir. (Fütürizm)

5- Bu akıma bağlı sanatçılara göre insanın kişiliği, için­de yaşadığı çevrenin koşullarıyla ve soyaçekim yo­luyla kazandığı özelliklerin etkisiyle oluşur; kişinin kendi iradesiyle yaptığını sandığı eylemler aslında içinde bulunduğu koşulların sonucudur. (Natüralizm)

Yukarıdaki açıklamaların hangileri ayraç içinde verilen akım ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
7.
-----, sözle, yazıyla ya da başka bir biçimle düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan katık­sız bir otomatizmdir. Aklın ve her türlü ahlaksal ve es­tetik kaygının denetimi dışında, düşüncenin belirlen­mesidir. Rüyadaki sayıklamaların ve bilinçaltının ger­çek sanat olduğuna inanmaktır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Gerçeküstücülük
Soru Açıklaması
8.
Bütün anlatılar masalda olduğu gibidir. Yazar bir şeyleri arayan birini anlatmaktadır. Hamlet, babasını öldüren­lerden intikam almak için onları aramaktadır. Madam Bovary ve Anna Karenina, meşru zeminlerde bula­madıkları mutluluk ve arzularının tatminini aramaktadır. Küçük Ağa, tarafların haklılığı konusunda korkunç bir ikileme düştüğü için ait olacağı safı aramaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada sözü edilen kahramanların yaratıcıları bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Shakespeare - Flaubert - Tolstoy - Tarık Buğra
Soru Açıklaması
9.
Her iki sanatçı da toplumsal konuları işleyebilir. Ancak bir -----, toplum sorunları karşısında tarafsız kalıp sanatı, toplumsal mücadelede bir araç olarak görmez. Ancak bir -----, sanat toplum içindir, anlayışıyla anlat­tıklarında taraf olur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" realist - romantik
Soru Açıklaması
10.
----- akımının kurucusu -----, bir adım ileri götürmek istedikleri ----- ile aralarındaki farkları şöyle açıklar: "Gözlemci demek, doğadaki olayları hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi inceleyen kişi demektir. Deneyci ise olayları doğanın ortaya çıkardığı biçimlere göre değil de herhangi bir amaçla kendisinin onlara şu ya da bu koşullar altında verdiği biçimlere göre inceleyen kişidir."

Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki­lerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Natüralizm - E. Zola - realizm
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı TEST - 1
11.
(1) Batı edebiyatının kaynağı eski Yunan ve Latin ede­biyatıdır. (2) Eski Yunan edebiyatının kaynağı sayılan İlyada ve Odysseia adlı destanları Racine derlemiştir.
(3) İlyada destanında Yunanlıların Truvalılarla savaşıp onları yenmesi, Odysseia'da ise Truva'nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan Odyyesus'un on yıl süren bu yolculukta yaşadıkları anlatılır. (4) Aisopos, eski Yunan edebiyatının fabl yazarıdır; Ezop Masalları ona aittir. (5) Aiskhylos ise Zincire Vurulmuş Promethous, Agememnon, Yalvaran Kızlar gibi traged­yaları ile tanınır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi eski Yunan edebiyatı yazarlarında değildir?
Doğru Cevap: "E" Corneille
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.