AYT Edebiyat: Divan Edebiyatı TEST - 2


Divan Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Divan Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Divan Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Divan Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Divan Edebiyatı TEST - 2
1.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Divan edebiyatında, halk edebiyatındaki türkülerin bir benzeri olarak Nedim tarafından geliştirilen ve hece ölçüsüyle yazılan şarkılar üç-altı dörtlükten oluşur.
Soru Açıklaması
2.
Nef'i ve Nabi'nin ortak bir özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 17. yüzyılda yaşamışlardır.
Soru Açıklaması
3.
Baki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Nesirlerinde çok farklı konuları işlemiş, tarihi konu­larda yazmış; anılar, gezi yazıları kaleme almıştır.
Soru Açıklaması
4.
Divan edebiyatında öğüt vermek, okuyucuyu düşün­dürmek amacıyla şiir yazma anlayışına ------- adı verilir. Bu anlayış 17. yüzyılda etkili olmuştur. 18. yüzyılda ise ------- görülür. Şiire yerli söyleyişleri sokan bu anlayış, Nedim'le birlikte en etkili zamanını geçirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" hikemi tarz - mahallileşme akımı
Soru Açıklaması
5.
Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan ---------, mahlassız şiirdir. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şek­lindedir. Arap ya da Fars edebiyatında bulunmayan bu nazım şekli Türklere özgüdür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" tuyuğlar
Soru Açıklaması
6.
Gazel ile mesnevi nazım şeklini karşılaştıran aşağı­daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Gazellerde aşk, güzellik, şarap meclisleri işlenirken mesneviler yalnızca dini konular üzerine yazılır.
Soru Açıklaması
7.
Acep bu derdimin dermanı yok mı

Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

Yanarım mumlayın başdan ayaga

Nedür bu yanmanın payanı yok mı

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Teması, sevgilinin vefasızlığıdır.
Soru Açıklaması
8.
1- Gazel divan edebiyatı, koşma halk edebiyatı nazım biçimidir.

2- Gazeller konularına göre türlere ayrılmaz; koşmalar ise güzelleme, taşlama, ağıt, koçaklama olarak çe­şitlenir.

3- Gazeller belli bir aruz kalıbıyla yazılmazken koş­malar genellikle hecenin 11'1i kalıbıyla söylenmiştir.

4- Gazeller bir amaç doğrultusunda, örneğin bir kişiyi övmek ya da yermek için yazılırken koşmalarda aşk, ayrılık, tabiat konuları işlenir.

5- Gazelde şairinin adı ya da mahlası şiirin makta beytinde bulunur; koşma şairi ise adını veya mah­lasını belirtmez.

Yukarıda gazelle koşmayı karşılaştıran yargıların hangilerinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
9.
I.

Perişan halin oldum sormadın hal-ı perişanım

Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım

II.

Ela gözlerini sevdiğim dilber

Sen benim derdime deva bilmezsin

İlki Fuzuli'nin bir murabbasından, ikincisi Erzu­rumlu Emrah'ın bir koşmasından alınan bu dizeler­le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" İlki alındığı şiirin bir tam nazım birimiyken ikincisinde nazım biriminin yarısı alınmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi divan şairlerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Üslubu ikinci plana alarak şiirlerinin içeriğini ilk sıra­da önemsemeleri
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Divan Edebiyatı TEST - 2
11.
Aşağıdakilerin hangisinde bir sanatçı eser verme­diği bir nazım biçimi ile birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Nefi - mesnevi
Soru Açıklaması
12.
Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Konular genellikle gerçek yaşamdan alınıp somut bir biçimde anlatılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.