AYT Edebiyat: Divan Edebiyatı TEST - 1


Divan Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Divan Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Divan Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Divan Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Divan Edebiyatı TEST - 1
1.
Nedim'le Fuzuli'yi karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fuzuli, döneminde hikemi şiir anlayışının kurucusu olmuş, Nedim de kendi zamanında mahallileşme akımını temsil etmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki bilgilerin hangisi, ayraç içinde btilen sanatçıya ait değildir?
Doğru Cevap: "A" "lskendername" ve "Cemşid u Hurşid" adlı iki mes­nevi kaleme almış olan şair, 14. yüzyıl divan şiirinin önemli ismidir. (Şeyhi)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi bir kasidenin ilk beyti ola­bilir?
Doğru Cevap: "B" Ey divane bülbül gel bahara er Açılmış goncaya sen de gönül ver
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Divan şiirinin her döneminde, beyit nazım birimi ya­nında dörtlük, aruz ölçüsü yanında hece ölçüsü, bi­reysel konular yanında toplumsal konular da gö­rülür.
Soru Açıklaması
5.
1- Türklerin İslamiyet'ten önceki inanış ve yaşam bi­çimlerinin, gelenek ve göreneklerinin izlerini taşıma

2- Ulusal biçimler ulusal ölçü kullanılarak halkın anla­yacağı bir dille oluşturulma

3- 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da gelişmeye başlama

4- Aşk, özlem, ayrılık, zamandan şikayet gibi dünyevi konular yanında tasavvufi konulara da yer verme

Yukarıdaki numaralanmış özelliklerin hangileri halk ve divan edebiyatında ortaktır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
6.
Halk edebiyatı ürünleri sözlü olarak oluşturulduğundan genellikle çok uzun değildir. Gerek aşık edebiyatı ürün­lerinden olan --------, gerek dini içerikli şiirlerden olan ______ gerekse anonim özellik gösteren -------- için geçer­lidir bu durum. Oysa divan edebiyatı nazım şekli olan -------- binlerce beyitten,-------- ise en az 33 beyitten oluşacak biçimde kaleme alınmıştır.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerin herhangi birine getirilemez?
Doğru Cevap: "C" gazel
Soru Açıklaması
7.
(1) Yunus Emre ve Mevlana, tasavvufi konularda şiir yazmaları bakımından birbirine benzer. (2) İnsana, hayata bakışları aynı kaynaktan süzülüp gelmiştir; temelinde sevgi vardır. (3) Ancak Yunus'un dili öz Türkçeyken Mevlana beş divanından dördünü Farsça yazmıştır. (4) Yunus Emre'nin de aruzla yazdığı Risalet'ün Nushiye adlı bir mesnevisi olmakla birlikte bu durum bir üslup, tarz benzerliği yaratmaz. (5) Aralarındaki bir farklılık da yaşadıkları dönem ve dolayısıyla bu dönemin koşullarıdır; Mevlana 15. yüzyılda, Yunus 13. yüzyılda yaşamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
8.
Divan edebiyatının 18. yüzyıl şairi olan -------, gazel ve şarkılarında aşktan, güzellerden söz eder. Şiirlerinde coşkulu bir lirizm hakimdir, ne sosyal konular ne ögüt verme arzusuna yer vardır şiirlerinde. Bambaşka üslup özellikleriyle, başka bir şiir anlayışıyla ve ondan bir asır sonra da olsa Aşık ------- sesini takip eder gibidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Nedim - Karacaoğlan'ın
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisindeki eşleştirmede bir yan­lışlık yapılmıştır
Doğru Cevap: "B" hicviye, mersiye, naat - kasidenin bölümleri
Soru Açıklaması
10.
Esrarını dil zaman zaman söyler imiş

Hengame-i gamda dastan söyler imiş

Aşk ehli olup da mihnet-i hicrane

Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisine özgü nitelikler taşımaktadır?
Doğru Cevap: "A" Rubai
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Divan Edebiyatı TEST - 1
11.
• Biri halk, diğeri divan edebiyatı nazım şeklidir.

• Kafiye düzenleri aynıdır: aaxa

• Birinde yedili hece, diğerinde aruz ölçüsü kullanılır.

Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdakilerin hangisinde­ki nazım şekilleriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" mani - rubai
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Nergisi - Cihannüma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.