AYT Edebiyat: Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler TEST - 1


Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler TEST - 1
1.
-Gel. .. Hem onu çağırıyor, hem de kan dondurucu bir gülüşle gülüyordu. Mümtaz:

- Bari gülme ne olur, gülmekten vazgeç, diye yalvardı.

- Nasıl gülmeyeyim? Her şeyi o kadar kendi hadlerine indirmiş, o kadar kendine benzetmişsin ki. .. O kadar küçücük varlığınla, onun hesaplarına bağlısın ki. .. Sonra o yaşama iptilan, ölçülü merhametin, küçük ıstırapların, o ümitler, o kaçışlar, o tapınmalar ...

Mümtaz kollarını sarkıttı.

- Zalim olma Suat, dedi, çok ızdırap çektim.

- Peki, öyleyse haydi gel, seni kurtarayım.

- Gelemem yapacağım işler var.

Bir romandan alınan bu parçayla ilgili olarak aşağı­dakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Çağrışım ve imgelere yaslanan bir anlatımı vardır.
Soru Açıklaması
2.
Bu ağır vücudun pek eski bir tarih taşıdığı yalnız ayak­larından anlaşılırdı. Uzun, bitmek tükenmek bilmeyen senelerin her gün birer ikişer yığdıkları sıkletle gittikçe zayıflayan bacaklar, artık hareket edemeyecek bir hale gelmişti. Gündüz Nene, en ziyade onlardan şikayet ederdi. Bunların bu zafiyetini hiç beğenmiyor, ağır vü­cudunun altında sürüklenen bu iki ayağa adeta hiddet ediyordu. Fakat bunun asıl sebebi, ihtiyarlığının en kuvvetli tanıkları olmalarıydı.

Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "D" Hikaye
Soru Açıklaması
3.
(1) Sözlü ürünler olarak doğan masallar, dilden dile do­laştıklarından zaman zaman farklılıklar gösterebilir. (2) Genellikle iyilik-kötülük, adalet-haksızlık, doğruluk-ya­lancılık, cimrilik-cömertlik gibi zıt özellikler taşıyan kişi­lerin mücadelesi veya ulaşılması güç hayaller üzerine kuruludur. (3) Masal kahramanları gerçek kişilerle sı­nırlı olmadığı gibi masalın geçtiği bir yer veya zaman olması da gerekmez. (4) İnsanlara erdem, ahlak duy­gusu kazandırmak, onların kötü özelliklerini törpülemek amacıyla anlatılagelen masallar, bu bakımdan didaktik özellik gösterir. (5) Milli ve dini motiflerin de öne çıka­rılmasıyla insanları etkileme gücü artırılır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
4.
Babam hemen her gün gece gelirdi eve. Ama biz onun geleceği saati bilir ve hiçbir endişe duymazdık. Bir dai­renin müdürüydü babam. Genç ve sıhhatli idi. Onun kuvvetinden emin, himayesi altında bulunmaktan me­suttuk. Biz ana oğul, yarı karanlığın içinde musikinin si­hirli dünyasına gömülmüş iken babamın geldiğini hiz­metçinin birdenbire salonun elektriğini yakmasından an­lardık. O ılık birinci teşrin akşamı da öyle olmuştu. An­nemle beraber avizeden dökülen ışık yağmurundan ka­maşan gözlerimizle kapıya baktık. Gördük onu ... Evi­mizin kuvveti, bizi koruyan, saklayan, güvendiğimiz in­san ...

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Düş gücünden yararlanılmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Aşk ve kahramanlık konularının işlendiği, eğiticilik amacı gütmeyen, yer yer gerçeküstülüklere yer­verilen ve nazım nesir iç içe oluşturulan sözlü an­latım türü aşağıdakilerin hangisidir
Doğru Cevap: "A" Halk hikayesi
Soru Açıklaması
6.
1- Romanlar iç içe geçmiş olaylardan oluşur ancak hikayelerde olay örgüsü daha yalın biçimde kurgu­lanır.

2- Her ikisi de gerçekçi türlerdir; kahramanlar, çevre ve zaman olağanüstülükler taşımaz.

3- Romanların konularına göre polisiye, tarihi, psikolo­jik vb. türleri bulunur; hikayeler konularına göre türle­re ayrılmaz.

4- Roman ve modern anlamda hikaye,Türk edebiyatı­na Batı edebiyatından Tanzimat Dönemi'nde gelmiş türlerdir.

5- Roman yazarları, roman tekniğinin bir gereği olarak kişiliklerini gizlemek durumundayken hikaye ya­zarları için bu gerekli değildir.

Yukarıda numaralanmış roman ve hikaye ile ilgili yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
7.
Cebindekileri telaşla yatağının üstüne boşalttı. Bunlar­dan bir an önce kurtulması gerektiğini düşündükçe iyi­ce telaşlanıyor titreyen ellerini kontrol edemiyordu. Dün gece birisi onu görmüş olabilirdi ve ilk kararsızlığını yendikten sonra mutlaka polise başvururdu. O halde bir şeyler yapması gerekiyordu. Belki yeniden gitmeli, et­rafı kontrol etmeliydi. Arkasında bir iz bırakıp bırakma­dığından emin olmalıydı. Ama bu da dikkat çekerdi.

Bu parçanın, anlatımına ve konusuna bakılarak han­gi tür romanlara özgü nitelikler taşıdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Psikolojik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi bir öyküden alınmış olamaz?
Doğru Cevap: "D" Divan şiiri Osmanlı-islam medeniyetinin estetik zir­vesini oluşturmaktadır. 600 yıldan daha uzun bir zaman diliminde Osmanlı coğrafyasında yaşayan insanların duygu ve düşüncelerini yansıtan divan şiiri aynı zamanda bir sosyal sistemin de parçasını oluşturuyordu.
Soru Açıklaması
9.
1- Anonim bir türdür; anlatımı yöreden yöreye, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir.

2- Kişileri her tabakadan olabilir; zengin ve soyluların yanında fakirler, eğitimsizler bulunur.

3- İyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği masallarda, dini inançlar ön plandadır.

4- Yer, zaman unsurları belirtilmez; olağanüstü olay ve kişiler sıklıkla yer alır.

5- Destanlar gibi yaşanmış bir olayın etkisiyle, ulusal ögelerle şekillenerek ortaya çıkar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde masalla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 5
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir eşleştirme ya­pılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şehname - Manzum hikaye
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler TEST - 1
11.
Manzum hikayelerde aşağıdakilerin hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "B" Olağanüstü, gerçek dışı durumlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.