AYT Edebiyat: 2. Yeni Şiir TEST - 1


2. Yeni Şiir konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. 2. Yeni Şiir Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki 2. Yeni Şiir konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak 2. Yeni Şiir Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: 2. Yeni Şiir TEST - 1
1.
2. Yeni, 1950'Ii yıllarda --- --- --­ ve ---- gibi şairlerin başını çektiği bir şiir ve ede­biyat akımıdır.

Aşağıdakilerin hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerin herhangi birine getirilemez?
Doğru Cevap: "D" Attila İlhan
Soru Açıklaması
2.
2. Yeni hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerin han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Cümle yapılarının düzgün olmasına kelimelerin de cümleye en uygun biçimde seçilmesine önem ver­diler.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi 1. Yeni ile 2. Yeni şiirinde görülen ortak bir özelliktir?
Doğru Cevap: "A" Şiirde şekil özgürlüğünü savunup ölçü ve kafiyeyi önemsiz görme
Soru Açıklaması
4.
Anlatım özelliklerinden hareketle, aşağıdaki dize­lerin hangisinin, 2. Yeni şairlerince söylenmediği düşünülebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur
Soru Açıklaması
5.
İlk şiiri 1953'te Mülkiye dergisinde yayımlanan Şarkısı Beyaz'dır. Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı bu­luşlarıyla, zengin birikimi ile duyarlı, çarpıcı, yoğun im­geleriyle 2. Yeni şiirinin en başarılı örneklerini vermiştir. Başta üvercinka, Güz Bitiği, Sevda Sözleri olmak üze­re birçok şiir kitabı yanında eleştiriler, denemeler de yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "B" Cemal Süreya
Soru Açıklaması
6.
(1) 2. Yeniciler, şiiri bir anlam sanatı olmaktan çıkarmış, şiire imajist, imgesel, görüntüsel bir kimlik kazandır­mışlardır. (2) Anlamdaki kapalılık, kelimeler üzerindeki oyunlar, kelimelerin birbirine göre konumu zamanla anlamsız şiire kadar varır. (3) Freud'un biliçaltına yöne­lik görüşleri, sürrealistlerin otomatik şiir denemeleri, ilgi alanlarına girmiştir. (4) Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Ece Ayhan, İlhan Berk 2. Yeni'nin önde gelen isimleridir. (5) Dünya görüşü bakımından bu şair­lerden ayrılsa da Necip Fazıl da 2. Yeni'nin şiir an­layışını benimsemiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde eser- yazar eşleştirme­sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Güneş Topla Benim İçin - Turgut Uyar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi, ayraç için­deki şairle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Soğuk Otların Altında, Virgülün Başından Geçenler, Gök Onları Yanıltmaz adlı şiir kitapları vardır. Güneş Topla Benim için adlı şiiri bestelenmiş 2. Yeni şairidir. (Cemal Süreya)
Soru Açıklaması
9.
1- Karamsarlık, yalnızlık, bunalım sık işlenen temalardır.

2- Şiir yoruma açık olmalıdır; şiirde en önemli öge im­gedir.

3- Genel anlamda aydın kesimin ve elit tabakanın zevklerine seslenir.

4- Parnasizm akımının etkisiyle şiirde musiki önemsenir.

5- Hayatın farklı anlarını, gerçekçi sahneler olarak şiire aktarmak esastır.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerin hangisi 2. Yeni'nin şiir anlayışını yansıtmaz?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
10.
İkinci Yeni şairleri, Orhan Veli ve arkadaşlarının yalın anlatımına tepkiliydiler. Yeni imgeler, soyutlamalar bul­mak, dilin yapısını zorlamak istiyorlardı. Nitekim --------­-----, ilk kitapları İkindi Üstü ile Dirlik Düzenlik'te çok belirgin şekilde olmasa da 1957'de yayımladığı Yerçekimli Karanfıl'de tam da böyle bir anlatımı deniyor­du. --- ise Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara gibi pek çok eserinde İkinci Yeni'nin bu idea­lini izliyordu.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Edip Cansever - Ece Ayhan
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: 2. Yeni Şiir TEST - 1
11.
Aşağıdakilerin hangisi 2. Yeni şiiriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Öz şiir anlayışının ilkeleri benimsenir.
Soru Açıklaması
12.
1959'da basılan ilk kitabı Kınar Hanım'ın Denizleri'yle ilgi uyandıran şair, kendine özgü çağrışımlarıyla 2. Yeni'nin içinde farklı bir kanal açmıştır. Şiirlerini anla­mak için ona özgü dili kavramak gerekir. Bu dil anlayışını Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar gibi ki­taplarında sürdürmüştür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "A" Ece Ayhan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.