AYT Coğrafya: Türkiye'nin Ekonomi Politikaları TEST - 1


Türkiye'nin Ekonomi Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin Ekonomi Politikaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin Ekonomi Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin Ekonomi Politikaları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'nin Ekonomi Politikaları TEST - 1
1.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapılmış ve hedefler doğrultusunda alınan kararlar uygulanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaç doğrultusunda ilk yapılan uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sümerbank'ın kurulması
Soru Açıklaması
2.
Türkiye içindeki mekansal farklılıklardan dolayı her yöre ya da bölge eşit düzeyde kalkınamamıştır. Bu nedenle ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi düşük olan yörelere yatırımları özendirmek ve sanayiyi geliştirmek amacıyla bazı teşvik uygulamaları yapıl­maktadır.

1- Yatırımcılara ucuz enerji sağlanması

2- Ucuz iş gücü sağlanması

3- Yatırımcılara hazine arazilerinden arsa verilmesi

4- Özel tüketim vergilerinin alınması

Türkiye'deki teşvik uygulamalarına yukarıdakiler­den hangileri örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- Tarımda istihdam oranının artırılması

2- istikrarlı kalkınmanın sağlanması

3- Özel tüketim vergilerinin kaldırılması

4- Dengeli gelir dağılımının oluşturulması

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının yu­karıdakilerden hangilerini öncelikle amaçladığı ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Her ülke, vatandaşlarının refah ve mutluluğunu sağla­mak için sahip oldukları kaynakları verimli biçimde kullanmak zorundadır. Ekonomik yapı içerisinde; üre­tim, değişim, bölüşüm ve tüketim olarak sınıflandırılan temel faaliyetler, düzenli ve dengeli bir şekilde işliyor­sa ekonominin sağlıklı işlediği söylenebilir.

Buna göre, Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir şekil­de işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin daha etkin uygulanması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Araştırma geliştirme çalışmalarının
Soru Açıklaması
5.
Son yıllarda Türkiye ekonomisiyle ilgili yapılan plan­lamalarda aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "E" Toplam ihracatta özel sektörün payını azaltmak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ekonomisinin genel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İhracatta tarım ürünlerine dayalı gelirlerin ilk sırada yer alması
Soru Açıklaması
7.
Türkiye'de 1923 - 1932 yılları arasındaki dönemde devletin;

- aşar vergisini kaldırması,

- toprak reformunu gerçekleştirmesi,

- ziraat Bankası tarafından kredi vermesi,

- şeker ve un fabrikaları kurması

gibi uygulamaları aşağıdaki ekonomik faaliyet kol­larından hangisini desteklemeye yönelik politika izlediğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Tarım
Soru Açıklaması
8.
1950 - 1960 yılları arası dönem, Türkiye'de ekonomik kalkınmanın en hızlı gerçekleştiği zaman aralıkların­dan biri olmuştur. Bu dönemde altyapı çalışmalarına önem verilmiş, önemli kara yolları, sulama, liman ve enerji projeleri hayata geçirilmiş, Türkiye adeta bir şantiye görünümü kazanmıştır. Ayrıca tarımda da önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Parçada sözü edilen dönemde yaşanan gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Sanayileşme hızının artması
Soru Açıklaması
9.
Türkiye'de ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla yapılan uygulamalardan biri de 1929 yılında ithal edilen mallara yüksek gümrük vergilerinin konulmasıdır.

Türkiye'nin 1929 yılında gümrük vergilerini artır­masının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yabancı rekabete karşı korunmak
Soru Açıklaması
10.
1- Yıllık elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilen enerji kaynaklarının payının yükseltilmesi

2- IMF'den alınacak kredilerle, sanayi sektöründe kamunun payının artırılması

3- Tarıma dayalı büyüme modellerinin etkinleştirilmesi

4- Doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir nitelikte kullanılıp, turizmin GSYH içindeki payının artırıl­ması

Yukarıdakilerden hangileri, 2014-2018 yılları arasını kapsayan 1 O. Kalkınma Planı'nın hedefleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.