AYT Coğrafya: Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri TEST - 1


Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri TEST - 1
1.
1- Bölgenin beşeri ve ekonomik unsurlarına ait istatistiki verileri düzenleyip değerlendirmek

2- Bölge kapsamındaki yatırımları artırıp ekonomiyi canlandırmak

3- Bölge halkının refah seviyesini yükseltmek

4- Bölgenin, merkezi otorite tarafından yönetimini kolaylaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de işlevsel proje bölgeleri oluşturulmasının temel amaçlarıdır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
- Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, Yeşilırmak Nehri ve havzasındaki 4 ili içine almaktadır.

- DOKAP, sosyoekonomik, açıdan az gelişmiş olan Doğu ve Orta Karadeniz bölümlerindeki 9 ili kap­samaktadır.

- GAP, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan 9 ili kap­sayan kalkınma projelerinden biridir.

- DAP, gelişmişlik düzeyi Türkiye ortalamasının altında olan 16 ili kapsayan bir projedir.

Aşağıda verilen illerden hangisi, yukarıdaki bölgesel kalkınma projelerinden herhangi birinde yer almamaktadır
Doğru Cevap: "E" Zonguldak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinin Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nin amaçlarından biri olduğu söyle­nemez?
Doğru Cevap: "E" Bölgenin tamamının milli park statüsüne kavuştu­rulması
Soru Açıklaması
4.
DOKAP; Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat illerini kapsayan bir kalkınma projesidir. Bu projenin en önemli amaçların­dan biri yerel ve bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, ekonomik faaliyet kollarındaki verimliliği artırmaktır.

Buna göre, DOKAP kapsamında;

1- Rize'de yayla turizmi,

2- Tokat'ta balıkçılık,

3- Artvin'de sanayi,

4- Giresun'da ormancılık

faaliyetlerinden hangilerinin geliştirilmesi için daha elverişli koşullar mevcuttur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden han­gisinin temel amaçları içerisinde sulamanın yaygın­laştırılıp, tarımsal verimin artırılması ön sıralarda­dır?
Doğru Cevap: "A" Konya Ovaları Projesi (KOP)
Soru Açıklaması
6.
- Mavi Tünel projesiyle hem sulanabilen araziler genişlemiş hem de 50 yıllık içme suyu ihtiyacı kar­şılanmıştır .

- Yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla An­kara'ya doğrudan yolcu taşımacılığı başlamıştır.

- Yörenin Türkiye turizm ve sanayi gelirlerindeki payı yükselmiştir.

Yukarıda verilen gelişmelerin yaşandığı il ve bölge­sel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konya - KOP
Soru Açıklaması
7.
Zonguldak - Bartın - Karabük Projesi'nin tamamlan­masıyla birlikte aşağıdakilerin hangisinde artış bek­lenmez?
Doğru Cevap: "D" Tarımsal ürün çeşitliliğinde
Soru Açıklaması
8.
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamına giren bölge için yapılan GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fır­satlar ve tehditler) analizlerinde "Kültürel varlıklar bakımından bölgede, Anadolu tarihinin bütün dönem­lerine ait mirasa rastlanılır. Özellikle Hitit uygarlığının başkenti Hattuşaş gibi önemli bir arkeolojik zenginliğin yanında Amasya, Tokat, Merzifon gibi eski Osmanlı kentlerinin karakterleri korunarak günümüze kadar gelmiştir."

Yukarıda, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır
Doğru Cevap: "D" Turizm
Soru Açıklaması
9.
On altı ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi'nin ana pla­nının temel hedefi bölgenin kendi potansiyellerini ha­rekete geçirecek ortamın oluşumunu sağlamaktır. Bu potansiyel doğal, beşeri ve ekonomik unsurları içer­mektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Doğu Ana­dolu Projesi kapsamında yer aldığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "A" Turfanda sebzecilik alanları oluşturmak
Soru Açıklaması
10.
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illere yapılan yatırımlara sağlanan teşvik ve devlet yardımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz
Doğru Cevap: "B" Ucuz iş gücü temin edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.