AYT Coğrafya: Türkiye'de Turizm TEST - 2


Türkiye'de Turizm konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Turizm Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Turizm konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Turizm Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Turizm TEST - 2
1.
Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kuşağındaki ormanların ve meyve bahçelerinin son yirmi yılda belirgin bir şekilde tahrip edilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Turizmin hızlı bir şekilde gelişmesinin
Soru Açıklaması
2.
2007 - 2017 yılları arasında Türkiye'ye gelen top­lam turist sayısı ve elde edilen turizm gelirlerini gösteren tablo incelendiğinde, aşağıdaki sorular­dan hangisinin yanıtı bulunamaz?
Doğru Cevap: "A" Turizm gelirlerinde ve turist sayısında gelecek yıl­larda nasıl bir değişme beklenir?
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda rüzgar, buzul, akarsu ve yer altı suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş bazı yer şekilleri veril­miştir.

1- Akarsu biriktirmesiyle sığ denizlerde oluşmuş del­ta alanları

2- Kireçli suların içinde kalsiyumkarbonatın eğimli ya­maçlarda çökelmesiyle oluşmuş traverten basa­makları

3- Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak bölgelerde rüzgar ve sel sularının aşındırmasına bağlı olarak oluşmuş koni biçimindeki volkan tüfleri

4- Buzul aşındırması sonucu oluşan tekne vadiler ve sirk gölleri

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de turizmin ca­zibe merkezleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda turizm açısından önem taşıyan bazı beşeri yapılar tanıtılmıştır.

- Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan ve 17. yüzyılın sonunda yapılan bir saraydır. Osmanlı mi­marisini en iyi şekilde yansıtan yapılardandır.

- Bizans imparatoru Justinyen tarafından Büyük Sa­ray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere yapılmıştır.

- Doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Volkanik ka­yaçlar üzerinde oluşan aşınım şekilleri ve bu yer şekilleri içine oyularak yapılan ev ve kiliseler vardır.

- 2150 m. yüksekliğindeki bir dağ üzerinde, yüksek­liği 10 metreyi bulunan büyüleyici heykelleri ile ta­nınır. UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer al­maktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bunlardan biriyle eşleşti­rilemez?
Doğru Cevap: "E" Topkapı Sarayı
Soru Açıklaması
5.
1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu'nun çıkarılmasıyla ilçenin doğu ve batısı turizm merkezi olarak ilan edilmiş ve bu durum ilçede turistik yatırımlara hız kazandır­mıştır. Başta konaklama tesisleri olmak üzere gerçek­leştirilen turistik yatırımlarla o yıllarda başlayan kitlesel turistik hareketler yörede yoğunluk kazanmış ve ilçe Türkiye'de kitle turizminin başladığı ilk yöre olmuştur. Günümüzde uzun kumsalları, 13. yüzyılda Selçuk­lular'dan kalma kalesi, sekizgen kızıl kulesi, Dim Çayı Vadisi ve çok sayıda karstik mağarasıyla Türkiye turiz­minde başı çeken yörelerden biri durumundadır."

Bu metinde gelişim süreci verilen turistik yöre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Alanya
Soru Açıklaması
6.
Şifalı sular olarak adlandırılan fay kaynaklarının yaygın olduğu yerler, termal turizm açısından büyük önem taşır. Türkiye'de bu kaynakların bulunduğu yerlere yapılacak yatırımlar ve tanıtımlarla turizm gelirlerinin artırılması öngörülmektedir.

Jeolojik yapı dikkate alındığında, aşağıdaki iller­den hangisinin termal turizme elverişli koşullara sahip olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Edirne
Soru Açıklaması
7.
Deniz turizmine elverişli süre, deniz suyu sıcaklıkları­na ve güneşli gün sayısına göre değişir.

Buna göre, coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yörelerden hangisinde deniz turizmine elverişli sürenin daha uzun olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Kaş-Kemer arası
Soru Açıklaması
8.
Bazı turizm merkezlerinin çekiciliği doğal özelliklerine; bazılarının ise tarihi, kültürel ve dini özelliklerine göre değişir.

Aşağıdaki turizm merkezlerinden hangisinin turis­tik çekiciliğinde tarihi ve kültürel özelliklerin etkisi doğal özelliklerden daha öndedir?
Doğru Cevap: "D" Bergama
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinin, turizmin gelişmesine ve hizmet kalitesinin artmasına olumlu etki yap­ması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Turizm merkezlerinin enerji gereksinimini, yakın çevrede kurulacak termik santrallerden karşılamak
Soru Açıklaması
10.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Turizm Stratejisi - 2023" ile turizm sektörün­de gerçekleştirilmek istenen hedefler belirlenmiş ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinde aşağıdakiler­den hangisi planlanmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Turizm faaliyetlerinin mayıs - eylül ayları arasında yoğunlaştırılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.