AYT Coğrafya: Türkiye'de Nüfus Politikaları TEST - 1


Türkiye'de Nüfus Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Nüfus Politikaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Nüfus Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Nüfus Politikaları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Nüfus Politikaları TEST - 1
1.
- 1929 yılında çok çocuklu ailelerin yol vergisinden muaf tutulması

- 1930 yılında 6 ya da daha fazla çocuklu ailelerin para ve madalya ile ödüllendirilmesi

- 1934 yılında yurt dışından gelen göçleri teşvik etmek amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti ge­tirilmesi

- 1938 yılında evlenme yaşının erkekler için 17, kadınlar için 15'e indirilmesi

Türkiye'de, geçmişte yapılan yukarıdaki uygula­malar aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" Nüfus artış hızını artırmaya
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfusun nite­liğini yükseltmeye yönelik uygulanan politikaların bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Bütçeden milli eğitime ayrılan payın artması
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de 1963 yılından sonra uygulanan nüfus politikaları arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Çok çocuklu ailelere hazineye ait yerlerden tarla bağışlanması
Soru Açıklaması
4.
Türkiye'de ilk kez 1929 yılında beşten fazla çocuğu olan aileler yol vergisinden muaf tutulmuş, 1930 yılın­da altı veya daha fazla çocuklu ailelere bir madalya verilmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, ülkede çocuk kay­bını önlemek amacıyla, 1936 yılında yasalarla çocuk aldırma (kürtaj) işlemlerine ağır cezalar veya yap­tırımlar getirilmiştir.

Dönemin koşulları dikkate alındığında, Türkiye'de bu uygulamalara ihtiyaç duyulmasına;

1- Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniy­le nüfus miktarının azalması,

2- tarımda makineleşmenin yetersiz olması nede­niyle iş gücüne duyulan ihtiyacın fazla olması,

3- ölüm oranının yüksek olması

durumlarından hangilerinin yol açtığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.


Yalnızca bu grafikten yararlanarak, Türkiye'de;

1- kadın nüfusun erkek nüfusa oranı,

2- toplam nüfus miktarı,

3- nüfusun ülke içindeki dağılımı,

4- 0 - 14 yaş arası nüfus ile 65 yaş üstü nüfus arasın­daki fark

niceliklerinden hangileri tespit edilemez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'nin nüfus piramidinin uzun yıllar boyunca geniş tabanlı bir üçgene benzemesi, aşağıdakiler­den hangisini kanıtlamada kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Çocuk ve genç yaştaki nüfus oranının yüksek oldu­ğunu
Soru Açıklaması
7.
Demografik ve ekonomik koşullar dikkate alınırsa, Türkiye'nin;

1- nüfus artış hızını artırma,

2- nüfusu koruma,

3- nüfusu koruma ve niteliğini iyileştirme

politikalarından hangilerine öncelik vermesinin hem gelişmişlik düzeyine hem de toplumsal refa­ha daha olumlu katkı yapması beklenir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
"Türkiye'de farklı dönemlerde farklı nüfus politikaları uygulanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından planlı dönemin başladığı ...................... yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici, bu dönemden 2014 yılına kadar ise nüfus artış hızını düşürücü ve nüfusun niteliğini iyileştiren politikalar uygulanmış, hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmada bir engel olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Ayrıca ikinci dönem öncesinde aile planlaması gibi nüfus artış hızını kont­rol altına alan, doğum oranlarını düşüren uygulamalar teşvik edilmezken, birinci dönemin sonlarında nüfus artış hızının azaltılmasına yönelik politikalar hız kazanmıştır." Yukarıdaki metinde, Türkiye'de uygulanan nüfus politi­kalarının tarihsel süreçteki değişiminden söz edilmiştir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" 1963
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.