AYT Coğrafya: Turizm TEST - 1


Turizm konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Turizm Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Turizm konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Turizm Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Turizm TEST - 1
1.
- Ülkenin ödemeler dengesine ve dış ticaret açı­ğının azaltılmasına olumlu katkı yapar.

- Öğrenilmesi kolay, yeni ve çeşitli iş alanları oluştu­rarak niteliksiz iş gücü için istihdam olanakları sağlar.

- Bölgesel ve küresel çapta ulusların etkileşimini ko­laylaştırır.

- Gıda, dokuma ürünleri, hediyelik eşya ve mobilya üreten tesislerin iş ve pazar alanını genişletir.

- Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi yö­nünde yapılan ulusal çalışmaların artmasını sağlar.

Yukarıda genel özellikleri verilen ekonomik faali­yet kolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Turizm
Soru Açıklaması
2.
Turizmi ortaya çıkaran nedenler itici ve çekici sebepler olarak sınıflandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi itici sebeplere örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Essen'de iş yoğunluğu
Soru Açıklaması
3.
Turizm, dünya genelinde milyonlarca insanın katıldığı ve birçok etkinliğin bir arada bulunduğu kitle hareketi niteliği kazanmıştır. Bu nedenle turizmin yoğunlaştığı yerlerde birçok iş kolu ve ekonomik faaliyet de geliş­me gösterir.

Turizm sektörünün aşağıdaki iş kollarından hangi­siyle doğrudan ya da dolaylı yoldan bağlantılı ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Metalurji tesisleri
Soru Açıklaması
4.
insanları turizme yönlendiren faktörlerden biri doğal güzellikleri görme ve tanıma isteğidir.

Buna göre, bir turist grubunun aşağıdakilerden han­gisini görmesi bu istek doğrultusunda gerçekleş­memiştir?
Doğru Cevap: "A" Peru'daki Macchu Picchu'yu
Soru Açıklaması
5.
1- 2018 FIFA Dünya Futbol Turnuvası finalini izlemek için binlerce kişinin Moskova'ya gitmesi

2- ingiltere'deki Oxford şehrine her yaz eğitim ve öğ­retim amacıyla ülke dışından çok sayıda öğrenci­nin gelmesi

3- Gürcistan'dan çok sayıda vasıfsız işçinin Tür­kiye'ye çay toplama işi için gitmesi

4- ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının uluslararası seminere katılmak için Cenevre'ye gitmesi

5- Endonezya'dan binlerce kişinin hacı olabilmek ve hac ibadetlerini yerine getirebilmek için Mekke'ye gitmesi

Yukarıdakilerden hangisi turizm faaliyetleri kap­samında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkede;

- mavi bayraklı plajların,

- ulusal parkların,

- UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki kültürel varlık­ların

fazla olması, aşağıdakilerden hangisine ait potan­siyelin yüksek olduğunun göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Turizm faaliyetleri
Soru Açıklaması
7.
Uluslararası turizme katılan kişiler üzerinde yapılan incelemelerde, bu kişilerin ortalama gelir düzeylerinin çoğunlukla yaşadıkları ülkede kişi başına düşen milli gelirden daha fazla olduğuna ulaşılmıştır. Bununla bir­likte uluslararası turizme katılanların önemli bir bölü­münün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vatan­daşı olduğu da tespit edilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinden dış turizme katılan nüfusun daha az olduğu söylene­bilir?
Doğru Cevap: "D" Bangladeş
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, turizmi geliştirmek için yapılan çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Termik enerji santrallerinin yapımına hız verilmesi
Soru Açıklaması
9.
"Günümüzdeki turizmin temellerini; çekicilik, erışım, konaklamanın yeterliliği ve iyi bir organizasyon hiz­meti oluşturur."

Yukarıdaki yargının turizm açısından doğru oldu­ğu kabul edilirse "çekicilik" sözü ile aşağıdakiler­den hangisi anlatılmak istenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çevre farklılığı
Soru Açıklaması
10.
Turizm; insanların sürekli ikamet ettikleri yerlerin dı­şında, yerleşmemek ve ekonomik anlamda gelir elde etmemek koşuluyla dinlenme, eğlenme, merak, spor, sağlık, kültür, kongre, dini gerekleri yerine getirme vb. nedenlerle yaptıkları seyahatlarden ve gittikleri yer­lerde en az bir gece konaklama ve turizm işletme­lerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep etmelerinden ortaya çıkan iş ve ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir.

Parçaya göre, turizm ile ilgili;

1- Turistler para kazanma amacındadır.

2- Yapılan konaklama geçicidir.

3- Konaklama sadece otellerde yapılır.

4- Farklı amaçlarla yapılabilir.

çıkarımlardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.