AYT Coğrafya: Tarım - Ekonomi İlişkisi TEST - 1


Tarım - Ekonomi İlişkisi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Tarım - Ekonomi İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tarım - Ekonomi İlişkisi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tarım - Ekonomi İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Tarım - Ekonomi İlişkisi TEST - 1
1.
Hindistan dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biri ol­duğu halde tarım ürünlerine dayalı dış satımı oldukça azdır.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Ülke içi tüketim miktarının fazla olması
Soru Açıklaması
2.
Almanya'da çalışan nüfusun yaklaşık %3'ü tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Yetiştirilen başlıca ta­rım ürünleri buğday, arpa, şekerpancarı ve patatestir.

İtalya'da çalışan nüfusun yaklaşık % 7'si tarım sek­töründe istihdam edilmiştir. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri zeytin, turunçgiller, pirinç ve sebzedir.

Bu bilgilere göre, Almanya ve İtalya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Almanya'da engebenin fazla, tarım arazilerinin az olduğu
Soru Açıklaması
3.
Buğday temel besin maddesi olduğundan genellikle üretildiği ülkelerde iç tüketimde kullanılır. Bu nedenle uluslararası ticarette buğdayın payı azdır. Fakat bazı ülkelerde nüfusun az, buğday üretiminin fazla olması ihracat fırsatı oluşturabilmektedir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dış satımında buğ­dayın daha fazla olması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Kanada
Soru Açıklaması
4.
Hollanda'nın süt ve süt ürünleri üretiminde Avru­pa'nın önemli ülkelerinden biri olmasında aşağı­dakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Küçükbaş hayvan sayısının fazla olmasının
Soru Açıklaması
5.
Ülkelerin ekonomi planlamalarında coğrafi bilgilere ih­tiyaç duyulmasının bir nedeni de kalkınmanın sür­dürülebilir olma isteği ve doğal kaynakların sınırlılı­ğıdır .

Buna göre;

- su toplama havzalarının,

- doğal bitki örtüsünün,

- toprak türlerinin,

- klimatik koşulların

bilinmesi, aşağıdaki beşeri ve ekonomik unsurlar­dan hangisinin planlamasında daha önemli rol oy­nar?
Doğru Cevap: "B" Tarım
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Nijerya'nın genel özellik­lerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gelişmişlik düzeyi ve sanayileşme oranında Afrika Kıtası'nda birincidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, tarım sektörünün Hin­distan ekonomisinde önemli bir yere sahip oldu­ğunun kanıtıdır?
Doğru Cevap: "A" Nüfusun yarısından çoğunun birincil faaliyetlerde istihdam edilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda Hollanda'da uygulanan bir tarımsal yönte­min genel özellikleri sıralanmıştır.

- Birim alandan en yüksek düzeyde üretim elde et­mek için uygulanır.

- Sulama sistemleri, gübre, tarımsal makine, kaliteli tohum, zirai ilaç kullanımı vb. yaygındır.

- Tarım arazilerinden yılda birden fazla ürün elde edilir.

- Üretimde yıldan yıla görülen değişimler azdır.

Bu tarımsal yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" intansif tarım
Soru Açıklaması
9.
Tarım alanlarından elde edilen ürünler, daha çok üreti­cinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak üretiliyor ise "geçim tipi tarım"; gelir sağlamaya yönelik ise "ticari tip tarım" olarak adlandırılır.

Buna göre, aşağıdaki üretim faaliyetlerinden han­gisi daha çok geçim tipi tarıma yöneliktir?
Doğru Cevap: "B" Afganistan'daki buğday
Soru Açıklaması
10.
Bir bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ticari nitelik gös­termesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç fazlası bitkisel üretime
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.