AYT Coğrafya: Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi TEST - 1


Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi TEST - 1
1.
Almanya'nın Ruhr Bölgesi'nde, kilometrekareye dü­şen insan sayısı 1800 yılında 68 iken, 1900 yılında 538'e yükselmiştir.

Bu durum Ruhr Bölgesi'nin;

1- zengin kömür yataklarına sahip olması,

2- sanayileşme sürecinin hızlı gelişmesi,

3- akarsuların rejiminin düzenli olması,

4- tarıma uygun sulak arazilerin bulunması

özelliklerinden hangilerinin ortak sonucu olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Kırsal yörelerden yoğun göç alan bir şehirde aşa­ğıdakilerden hangisinin artması beklenir?
Doğru Cevap: "D" Arsa değerlerinin
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
"1970'Ii yıllara kadar bir tarım ve bahçecilik beldesi olan Payas, İskenderun demir-çelik fabrikasının kurul­masıyla birlikte hızlı bir şekilde büyümüş, 7 bin olan nüfusu 25 bine çıkmıştır. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen Payas'ta bu günlerde ekonomik yapı değişmiş, sanayi ve ticaret gelişmiş, nüfus 35 bine dayanmıştır."

Buna göre, Payas'ın gelişim sürecinde;

1- tarımsal verim,

2- ulaşım yollarının uzunluğu,

3- sanayileşme oranı,

4- iş olanakları

özelliklerinden hangilerinde görülen artış daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Büyük şehirlerde mekansal, ekonomik ve kültürel ola­rak soyutlanmış alanlara getto adı verilir. Gettolara ço­ğunlukla kırsal yörelerden yoğun göç alan şehirlerde rastlanır.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde get­to adı verilen yerleşmeler daha azdır?
Doğru Cevap: "B" Kırıkkale
Soru Açıklaması
7.
Bir bölgede, şehirleşme oranının sanayileşme ora­nından fazla olması durumunda öncelikle aşağı­dakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenir?
Doğru Cevap: "A" işsizliğin
Soru Açıklaması
8.
iç göç olgusu, toplumsal değişimin göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Bir ülkenin kentleşme ve sa­nayileşme oranı, modernleşme süreciyle belirginleşir. Sanayileşmenin hızla gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan kentleşme, ekonomik olduğu kadar sos­yal yapıda da değişimlere neden olur. Sanayileşmeyle birlikte kentlerde ortaya çıkan iş gücü ihtiyacı, kırdan kente göçün başlıca nedenini oluşturur.

Bu parçada;

1- Sanayileşen bölgelerde ortaya çıkan iş gücü açı­ğının iç göçleri artırdığı,

2- Sanayi kentlerinin kırsal kesimden göç aldığı,

3- Kırsal kesimden sürekli göç alan şehirlerde sosyal ve ekonomik sorunların azaldığı,

4- Sanayileşmenin kentleşme oranını artırdığı

yargılarından hangilerine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.